معیارهای سلامت برای SDK های پلتفرم Apple Firebase

اندازه باینری

اندازه باینری چگونه اندازه گیری می شود؟

اندازه باینری برای هر Firebase iOS SDK از طریق ابزار اندازه‌گیری CocoaPods اندازه‌گیری می‌شود.

برای جزئیات بیشتر در مورد این اندازه‌گیری، به «معیارهای سلامت» README.md در مخزن Firebase Apple SDK GitHub مراجعه کنید.

اندازه گیری ها

برای درک اندازه دلتا در نسخه‌ها، به یادداشت‌های انتشار پلتفرم‌های اپل Firebase مراجعه کنید. همچنین می توانید برای درخواست کمک یا اطلاعات بیشتر، یک مشکل GitHub را در مخزن SDK GitHub پلتفرم های Firebase Apple باز کنید.