Tổng quan về môi trường

Đối với các ứng dụng sản xuất, bạn cần thiết lập quy trình phát triển rõ ràng, đặc biệt nếu bạn có nhiều người làm việc trên ứng dụng của mình. Quy trình phát triển thường liên quan đến việc thiết lập và quản lý nhiều môi trường.

Firebase có nhiều mức hỗ trợ khác nhau cho quy trình làm việc của nhà phát triển và các môi trường cấu thành. Sau khi bạn đã quen với các điều khoản và giả định về quy trình làm việc của nhà phát triển trên trang này, hãy xem các phương pháp chung hay nhấtnguyên tắc bảo mật chung của chúng tôi để thiết lập dự án Firebase và ứng dụng của bạn.

Giới thiệu về môi trường

Trong phát triển phần mềm, môi trường là tất cả phần cứng và phần mềm cần thiết để chạy phiên bản của một ứng dụng hoặc hệ thống ứng dụng.

Một loạt môi trường cung cấp sự cách ly để phát triển và thử nghiệm phần mềm mà không ảnh hưởng đến người dùng. Như được hiển thị trong sơ đồ bên dưới, các môi trường ở cấp độ cao được coi là tiền sản xuất hoặc sản xuất và bạn có thể có nhiều môi trường tiền sản xuất nếu cần. Sơ đồ cũng mô tả các thực tiễn và tính năng phổ biến liên quan đến từng loại môi trường .

Quá trình phát triển một tính năng hoặc bản phát hành thông qua các môi trường này sang sản xuất được gọi là quy trình triển khai .

Sơ đồ hiển thị các môi trường thường tạo nên quy trình triển khai, bao gồm phát triển, thử nghiệm và đảm bảo chất lượng, chạy thử và cuối cùng là sản xuất

Các loại môi trường

Một môi trường bao gồm cơ sở hạ tầng cơ bản mà bạn cần để chạy và hỗ trợ ứng dụng, mã và dữ liệu của ứng dụng đó. Mở rộng từng thuật ngữ sau để xem lại mô tả về một số môi trường phổ biến, bao gồm các mẹo về loại dữ liệu được sử dụng trong từng loại môi trường.

Bước tiếp theo