نقش های سفارشی

نقش‌های سفارشی، نقش‌های IAM کاملاً سفارشی‌سازی‌شده‌ای هستند که شما ایجاد می‌کنید تا مجموعه‌ای از مجوزها را مطابق با الزامات خاص سازمان شما تنظیم کنید. درباره نقش‌های سفارشی در اسناد Google Cloud بیشتر بیاموزید.

برای ایجاد نقش های سفارشی ، از مجوزهای خاص Firebase ، به علاوه بسیاری از مجوزهای دیگر در سایر محصولات Google Cloud استفاده کنید.