Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Vai trò tùy chỉnh

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Vai trò tùy chỉnh là các vai trò IAM được tùy chỉnh hoàn toàn mà bạn tạo để điều chỉnh một tập hợp các quyền đáp ứng các yêu cầu cụ thể của tổ chức của bạn. Tìm hiểu thêm về các vai trò tùy chỉnh trong tài liệu Google Cloud.

Sử dụng các quyền dành riêng cho Firebase , cùng với nhiều quyền khác trên các sản phẩm Google Cloud khác , để tạo các vai trò tùy chỉnh .