Vai trò tuỳ chỉnh

Vai trò tuỳ chỉnh là những vai trò IAM được tuỳ chỉnh toàn bộ mà bạn tạo ra để điều chỉnh một nhóm đáp ứng yêu cầu cụ thể của tổ chức bạn. Học tập tìm hiểu thêm về vai trò tùy chỉnh trong tài liệu của Google Cloud.

Sử dụng các quyền dành riêng cho Firebase, cùng với nhiều quyền khác trên các sản phẩm khác của Google Cloud, đến tạo vai trò tuỳ chỉnh.