نقش های از پیش تعریف شده در سطح Firebase

این نقش‌ها دسترسی کامل خواندن/نوشتن یا فقط خواندنی را به همه محصولات Firebase می‌دهند.

این نقش‌های سطح Firebase را با استفاده از کنسول Firebase یا کنسول Google Cloud به اعضای پروژه اختصاص دهید.

نقش شرح مجوزها
Firebase Admin
roles/firebase.admin
دسترسی کامل خواندن/نوشتن به
کلیه خدمات Firebase
Firebase Viewer
roles/firebase.viewer
دسترسی فقط خواندنی به
کلیه خدمات Firebase