Zdefiniowane role na poziomie Firebase

Te role dają pełny dostęp do odczytu i zapisu lub tylko do odczytu do wszystkich usług Firebase.

Przypisz te role na poziomie Firebase do uczestników projektu za pomocą konsoli Firebase lub konsoli Google Cloud.

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase
roles/firebase.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
wszystkich usług Firebase
Przeglądający Firebase
roles/firebase.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
wszystkich usług Firebase