Vai trò được xác định trước ở cấp sản phẩm Firebase

Các vai trò này cấp toàn quyền đọc/ghi hoặc chỉ đọc đối với các sản phẩm Firebase cụ thể.

Chỉ định các vai trò này cho thành viên của dự án bằng bảng điều khiển Google Cloud.

Các vai trò trong Kiểm tra ứng dụng Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên quy trình kiểm tra ứng dụng Firebase
roles/firebaseappcheck.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
tài nguyên Kiểm tra ứng dụng
Người xem kiểm tra ứng dụng Firebase
roles/firebaseappcheck.viewer
Có quyền chỉ có thể đọc đối với
tài nguyên Kiểm tra ứng dụng
Trình xác minh mã thông báo kiểm tra ứng dụng Firebase
roles/firebaseappcheck.tokenVerifier
Quyền sử dụng các chức năng xác minh mã thông báo cho tính năng Kiểm tra ứng dụng

Vai trò trong Phân phối ứng dụng Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên phân phối ứng dụng Firebase
roles/firebaseappdistro.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
tài nguyên Phân phối ứng dụng
Người xem phân phối ứng dụng Firebase
roles/firebaseappdistro.viewer
Quyền chỉ có thể đọc
tài nguyên Phân phối ứng dụng

Vai trò trong dịch vụ Lưu trữ ứng dụng Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Trình chạy điện toán lưu trữ ứng dụng Firebase
roles/firebaseapphosting.computeRunner
Yêu cầu quyền truy cập tối thiểu để tạo và chạy phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng. Thường được cấp cho các tài khoản dịch vụ.
Quản trị viên lưu trữ ứng dụng Firebase
roles/firebaseapphosting.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
tài nguyên Lưu trữ ứng dụng
Người xem tính năng lưu trữ ứng dụng Firebase
roles/firebaseapphosting.viewer
Quyền chỉ có thể đọc
tài nguyên Lưu trữ ứng dụng
Nhà phát triển lưu trữ ứng dụng Firebase
roles/firebaseapphosting.developer
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
các phần phụ trợ, bản dựng và bản phát hành của dịch vụ lưu trữ ứng dụng.

Vai trò Xác thực Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên xác thực Firebase
roles/firebaseauth.admin
Toàn quyền đọc/ghi đối với
Tài nguyên xác thực
Người xem xác thực Firebase
roles/firebaseauth.viewer
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên xác thực

Các vai trò trong Thử nghiệm A/B trong Firebase (thử nghiệm)

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên thử nghiệm A/B trong Firebase
roles/firebaseabt.admin
(thử nghiệm)
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
các tài nguyên Thử nghiệm A/B
Người xem thử nghiệm A/B trong Firebase
roles/firebaseabt.viewer
(beta)
Quyền chỉ có thể đọc
các tài nguyên Thử nghiệm A/B

Các vai trò trong Cloud Firestore

Tìm các vai trò hiện có của Cloud Firestore trong tài liệu về Google Cloud.

Để cho phép một thành viên dự án chỉnh sửa và phát hành các quy tắc bảo mật trong bảng điều khiển của Firebase hoặc triển khai các quy tắc bảo mật thông qua Firebase CLI, bạn có thể tạo rồi chỉ định cho họ một vai trò tuỳ chỉnh bao gồm các quyền firebaserules.*.

Các vai trò trong Cloud Storage

Bạn có thể tìm các vai trò hiện có đối với Cloud Storage trong tài liệu về Google Cloud.

Để cho phép một thành viên dự án chỉnh sửa và phát hành các quy tắc bảo mật trong bảng điều khiển của Firebase hoặc triển khai các quy tắc bảo mật thông qua Firebase CLI, bạn có thể tạo rồi chỉ định cho họ một vai trò tuỳ chỉnh bao gồm các quyền firebaserules.*.

Cloud Functions cho các vai trò trên Firebase

Bạn có thể tìm các chức năng hiện có trên đám mây cho Firebase trong tài liệu về Google Cloud.

Vai trò trong chiến dịch nhắn tin trên Firebase

Những vai trò này áp dụng cho các chiến dịch sử dụng Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase và Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase.

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên chiến dịch nhắn tin trên Firebase
roles/firebasemessagingcampaigns.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
tài nguyên chiến dịch dành cho giải pháp Gửi thông báo qua đám mây và Gửi thông báo trong ứng dụng
Người xem chiến dịch nhắn tin Firebase
roles/firebasemessagingcampaigns.viewer
Quyền chỉ có thể đọc
các tài nguyên của chiến dịch dành cho giải pháp Gửi thông báo qua đám mây và Gửi thông báo trong ứng dụng

Các vai trò trong Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
roles/firebasenotifications.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
tài nguyên Gửi thông báo qua đám mây
Trình xem Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
roles/firebasenotifications.viewer
Quyền chỉ có thể đọc
tài nguyên của giải pháp Gửi thông báo qua đám mây

Các vai trò trong Firebase Crashlytics

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên Firebase Crashlytics
roles/firebasecrashlytics.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
tài nguyên của Crashlytics
Người xem Firebase Crashlytics
roles/firebasecrashlytics.viewer
Quyền chỉ có thể đọc vào
tài nguyên của Crashlytics
Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên Đường liên kết động của Firebase
roles/firebasedynamiclinks.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
tài nguyên Liên kết động
Người xem đường liên kết động của Firebase
roles/firebasedynamiclinks.viewer
Quyền chỉ có thể đọc
tài nguyên Liên kết động

Vai trò của nhà xuất bản Tiện ích Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Nhà xuất bản tiện ích Firebase – Quản trị tiện ích
roles/firebaseextensionspublisher.extensionsAdmin
(beta)
Tải lên, xuất bản và xem chi tiết cũng như chỉ số cho
Tiện ích Firebase
Nhà xuất bản tiện ích Firebase – Người xem tiện ích
roles/firebaseextensionspublisher.extensionsViewer
(beta)
Xem chi tiết và chỉ số cho
Tiện ích Firebase do nhà xuất bản này tải lên

Các vai trò trong dịch vụ Lưu trữ Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên lưu trữ Firebase
roles/firebasehosting.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
Tài nguyên lưu trữ
Người xem lưu trữ Firebase
roles/firebasehosting.viewer
Quyền chỉ có thể đọc
Tài nguyên lưu trữ

Các vai trò trong tính năng Thông báo trong ứng dụng Firebase (beta)

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
roles/firebaseinappmessaging.admin
(phiên bản thử nghiệm)
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
tài nguyên Gửi thông báo trong ứng dụng
Trình xem thông báo trong ứng dụng Firebase
roles/firebaseinappmessaging.viewer
(beta)
Quyền chỉ có thể đọc
Các tài nguyên Gửi thông báo trong ứng dụng

Các vai trò trong công nghệ học máy của Firebase (thử nghiệm)

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên của Firebase ML
roles/firebaseml.admin
(thử nghiệm)
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
các tài nguyên học máy của Firebase
Trình xem ML của Firebase
roles/firebaseml.viewer
(thử nghiệm)
Quyền truy cập chỉ đọc vào
các tài nguyên học máy của Firebase

Vai trò trong Giám sát hiệu suất Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên giám sát hiệu suất của Firebase
roles/firebaseperformance.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
tài nguyên Giám sát hiệu suất

Định cấu hình và nhận thông báo của tính năng Giám sát hiệu suất
Người xem theo dõi hiệu suất của Firebase
roles/firebaseperformance.viewer
Quyền chỉ có thể đọc
tài nguyên Giám sát hiệu suất

Các vai trò trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
roles/firebasedatabase.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
tài nguyên Cơ sở dữ liệu thời gian thực
Người xem cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
roles/firebasedatabase.viewer
Quyền chỉ có thể đọc
Tài nguyên của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực

Các vai trò trong Cấu hình từ xa Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên Cấu hình từ xa Firebase
roles/cloudconfig.admin
Toàn quyền đọc/ghi đối với
tài nguyên Cấu hình từ xa
Người xem cấu hình từ xa Firebase
roles/cloudconfig.viewer
Quyền chỉ có thể đọc
tài nguyên Cấu hình từ xa

Các vai trò trong Phòng thử nghiệm Firebase

Phòng thử nghiệm Firebase yêu cầu quyền truy cập vào các nhóm Cloud Storage, vì vậy, cần có một tập hợp quyền rất cụ thể, không có trong các vai trò tiêu chuẩn được xác định trước của Firebase. Để cấp quyền truy cập vào Phòng thử nghiệm, hãy sử dụng một trong các giải pháp được mô tả trong phần các quyền đối với Phòng thử nghiệm Firebase.