Các vai trò được xác định trước ở cấp sản phẩm trong Firebase

Các vai trò này cấp quyền truy cập đọc/ghi đầy đủ hoặc chỉ đọc vào Firebase cụ thể của Google dành cho doanh nghiệp.

Chỉ định các vai trò này cho các thành viên của dự án bằng cách sử dụng Bảng điều khiển Google Cloud.

Vai trò của tính năng Kiểm tra ứng dụng trong Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên Kiểm tra ứng dụng Firebase
roles/firebaseappcheck.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
các tài nguyên của tính năng Kiểm tra ứng dụng
Trình xem tính năng Kiểm tra ứng dụng Firebase
roles/firebaseappcheck.viewer
Quyền chỉ có thể đọc đối với
tài nguyên Kiểm tra ứng dụng
Trình xác minh mã thông báo của tính năng kiểm tra ứng dụng Firebase
roles/firebaseappcheck.tokenVerifier
Sử dụng các chức năng xác minh mã thông báo cho tính năng Kiểm tra ứng dụng

Vai trò của Phân phối ứng dụng Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên Phân phối ứng dụng Firebase

roles/firebaseappdistro.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
các tài nguyên Phân phối ứng dụng
Người xem Phân phối ứng dụng Firebase

roles/firebaseappdistro.viewer
Quyền chỉ có thể đọc đối với
tài nguyên Phân phối ứng dụng

Vai trò Lưu trữ ứng dụng Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Trình chạy điện toán lưu trữ ứng dụng Firebase

roles/firebaseapphosting.computeRunner
Cần có quyền truy cập tối thiểu để xây dựng và chạy phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng. Thường được cấp cho tài khoản dịch vụ.
Quản trị viên lưu trữ ứng dụng Firebase

roles/firebaseapphosting.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
các tài nguyên Lưu trữ ứng dụng
Người xem tính năng lưu trữ ứng dụng của Firebase

roles/firebaseapphosting.viewer
Truy cập chỉ đọc vào
tài nguyên Lưu trữ ứng dụng
Nhà phát triển lưu trữ ứng dụng Firebase

roles/firebaseapphosting.developer
Quyền đọc/ghi đầy đủ đối với
các phần phụ trợ, bản dựng của tính năng Lưu trữ ứng dụng, và phát hành tài nguyên.

Vai trò của tính năng Xác thực trong Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên xác thực Firebase
roles/firebaseauth.admin
Có toàn quyền đọc/ghi
Tài nguyên xác thực
Trình xem xác thực Firebase
roles/firebaseauth.viewer
Quyền chỉ có thể đọc vào
Tài nguyên xác thực

Vai trò trong Thử nghiệm A/B trong Firebase (thử nghiệm)

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên thử nghiệm A/B trong Firebase

roles/firebaseabt.admin (thử nghiệm)
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
các tài nguyên trong Thử nghiệm A/B
Người xem thử nghiệm A/B trong Firebase

roles/firebaseabt.viewer (thử nghiệm)
Quyền chỉ có thể đọc đối với
các tài nguyên trong Thử nghiệm A/B

Các vai trò trong Cloud Firestore

Tìm các vai trò hiện có trên Cloud Firestore trong Tài liệu của Google Cloud.

Để cho phép thành viên dự án chỉnh sửa và xuất bản quy tắc bảo mật trong bảng điều khiển của Firebase hoặc triển khai các quy tắc bảo mật qua Firebase CLI, bạn có thể tạo rồi chỉ định cho họ một vai trò tuỳ chỉnh bao gồm Quyền.firebaserules.*

Vai trò trong Cloud Storage

Tìm các vai trò hiện có trên Cloud Storage trong Tài liệu của Google Cloud.

Để cho phép thành viên dự án chỉnh sửa và xuất bản quy tắc bảo mật trong bảng điều khiển của Firebase hoặc triển khai các quy tắc bảo mật qua Firebase CLI, bạn có thể tạo rồi chỉ định cho họ một vai trò tuỳ chỉnh bao gồm Quyền.firebaserules.*

Vai trò Cloud Functions cho Firebase

Tìm các vai trò Cloud Functions cho Firebase hiện có trong Tài liệu của Google Cloud.

Các vai trò trong chiến dịch nhắn tin trên Firebase

Những vai trò này áp dụng cho các chiến dịch sử dụng Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase và Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase.

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên chiến dịch nhắn tin trong Firebase
roles/firebasemessagingcampaigns.admin
Có toàn quyền đọc/ghi vào
tài nguyên của chiến dịch cho Gửi thông báo qua đám mây và Gửi thông báo trong ứng dụng
Người xem chiến dịch nhắn tin trong Firebase
roles/firebasemessagingcampaigns.viewer
Quyền chỉ có thể đọc vào
tài nguyên của chiến dịch cho giải pháp Gửi thông báo qua đám mây và Gửi thông báo trong ứng dụng

Vai trò của Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
roles/firebasenotifications.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
các tài nguyên giải pháp Gửi thông báo qua đám mây
Trình xem Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
roles/firebasenotifications.viewer
Quyền chỉ có thể đọc vào
các tài nguyên giải pháp Gửi thông báo qua đám mây

Vai trò trong Firebase Crashlytics

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên Firebase Crashlytics
roles/firebasecrashlytics.admin
Có toàn quyền đọc/ghi vào
các tài nguyên của Crashlytics
Trình xem Crashlytics trong Firebase
roles/firebasecrashlytics.viewer
Quyền chỉ có thể đọc vào
tài nguyên trên Crashlytics
Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên liên kết động của Firebase
roles/firebasedynamiclinks.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
các tài nguyên về Đường liên kết động
Trình xem liên kết động của Firebase
roles/firebasedynamiclinks.viewer
Quyền chỉ có thể đọc đối với
các tài nguyên về Đường liên kết động

Vai trò của nhà xuất bản tiện ích trên Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Nhà xuất bản tiện ích Firebase - Quản trị viên tiện ích

roles/firebaseextensionspublisher.extensionsAdmin (thử nghiệm)
Tải lên, xuất bản và xem chi tiết cũng như chỉ số cho
Tiện ích Firebase
Nhà xuất bản tiện ích Firebase - Người xem tiện ích

roles/firebaseextensionspublisher.extensionsViewer (thử nghiệm)
Xem chi tiết và chỉ số cho
Tiện ích Firebase do nhà xuất bản này tải lên

Vai trò Lưu trữ Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên lưu trữ Firebase
roles/firebasehosting.admin
Toàn quyền đọc/ghi đối với
Tài nguyên lưu trữ
Người xem lưu trữ Firebase
roles/firebasehosting.viewer
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên lưu trữ

Vai trò của Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase (thử nghiệm)

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase

roles/firebaseinappmessaging.admin (thử nghiệm)
Toàn quyền đọc/ghi đối với
các tài nguyên Gửi thông báo trong ứng dụng
Trình xem tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase

roles/firebaseinappmessaging.viewer (thử nghiệm)
Quyền chỉ có thể đọc đối với
các tài nguyên của tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng

Các vai trò trong lĩnh vực học máy trên Firebase (thử nghiệm)

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên công nghệ học máy của Firebase

roles/firebaseml.admin (thử nghiệm)
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
các tài nguyên máy học của Firebase
Trình xem công nghệ học máy của Firebase

roles/firebaseml.viewer (thử nghiệm)
Có quyền chỉ đọc đối với
các tài nguyên công nghệ học máy của Firebase

Vai trò của Giám sát hiệu suất Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên giám sát hiệu suất Firebase
roles/firebaseperformance.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
các tài nguyên của Giám sát hiệu suất

Định cấu hình và nhận cảnh báo của tính năng Giám sát hiệu suất
Người xem giám sát hiệu suất Firebase
roles/firebaseperformance.viewer
Quyền chỉ có thể đọc vào
các tài nguyên của Giám sát hiệu suất

Các vai trò trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
roles/firebasedatabase.admin
Có toàn quyền đọc/ghi
các tài nguyên của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực
Trình xem cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
roles/firebasedatabase.viewer
Truy cập chỉ đọc vào
các tài nguyên của Cơ sở dữ liệu thời gian thực

Vai trò trong Cấu hình từ xa Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên cấu hình từ xa Firebase
roles/cloudconfig.admin
Toàn quyền đọc/ghi đối với
các tài nguyên Cấu hình từ xa
Trình xem cấu hình từ xa Firebase
roles/cloudconfig.viewer
Truy cập chỉ đọc vào
các tài nguyên Cấu hình từ xa

Các vai trò trong Phòng thử nghiệm Firebase

Phòng thử nghiệm Firebase yêu cầu quyền truy cập vào các bộ chứa Cloud Storage, vì vậy yêu cầu một tập hợp các quyền rất cụ thể mà không phải tất cả đều có trong vai trò chuẩn được xác định trước trong Firebase. Để cấp quyền truy cập vào Phòng thử nghiệm, hãy sử dụng một trong các giải pháp được mô tả trong Các quyền đối với Phòng thử nghiệm Firebase .