Birden çok proje yapılandırın

Bu sayfada, uygulamanızda birden fazla Firebase projesini nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.

Birçok uygulama yalnızca tek bir Firebase projesine ihtiyaç duyar ve varsayılan kurulum Başlangıç kılavuzlarında açıklanmıştır. Aşağıda, birden fazla Firebase projesi kullanmanın faydalı olabileceği durumlara örnekler verilmiştir:

 • Derleme türüne veya hedefe göre farklı Firebase projelerini kullanmak için geliştirme ortamınızı kurma.
 • Uygulamanızda birden fazla Firebase projesinin içeriğine erişmek.

Farklı ortamları destekleme

Yaygın kullanım alanlarından biri, geliştirme ve üretim ortamlarınız için ayrı Firebase projelerini desteklemektir.

Web ve Yönetici SDK'ları, değerleri doğrudan başlatma işlevlerine ileterek yapılandırılır. Bu SDK'larda geliştirme veya üretim yapılandırma değişkenlerini seçmek için çalışma zamanı kontrolü kullanabilirsiniz.

Android ve Apple platformları (ve Unity ile C++ sarmalayıcıları) normalde yapılandırmayı bir yapılandırma dosyasından yükler: Apple platformunda GoogleService-Info.plist ve Android'de google-services.json. Bu dosyalar, Firebase uygulama nesnesinin (FIRApp veya FirebaseApp) başvuruda bulunduğu bir seçenek nesnesine (FIROption veya FirebaseOptions) okunur.

Bu platformlarda, ortamlar arasında geçiş genellikle her bir ortam için farklı yapılandırma dosyaları kullanılarak, derleme süresi kararı olarak uygulanır.

Apple uygulamanızda birden fazla ortamı destekleme

Varsayılan olarak FirebaseApp.configure(), uygulamayla birlikte verilen GoogleService-Info.plist dosyasını yükler. Geliştirme ve üretim ortamlarınız Xcode'da ayrı hedefler olarak yapılandırılmışsa şunları yapabilirsiniz:

 • Her iki GoogleService-Info.plist dosyasını da indir
 • İki dosyayı farklı dizinlerde depolayın
 • İkisini de Xcode projenize ekleyin
 • Hedef Üyelik panelini kullanarak farklı dosyaları farklı hedeflerle ilişkilendirin:

Hedef Üyelik paneli

Derlemeler tek bir hedefin parçasıysa en iyi seçenek her iki yapılandırma dosyasına benzersiz adlar vermektir (ör. GoogleService-Info-Free.plist ve GoogleService-Info-Paid.plist). Ardından, çalışma zamanında hangi plist'in yükleneceğini seçin. Bu, aşağıdaki örnekte gösterilmiştir:

// Load a named file.
let filePath = Bundle.main.path(forResource: "MyGoogleService", ofType: "plist")
guard let fileopts = FirebaseOptions(contentsOfFile: filePath!)
 else { assert(false, "Couldn't load config file") }
FirebaseApp.configure(options: fileopts)

Android uygulamanızda birden fazla ortamı destekleme

Android'de, google-services.json dosyası Google Hizmetleri gradle eklentisi tarafından Android dize kaynakları olarak işlenir. Hangi kaynakların oluşturulduğunu JSON dosyasını işleme ile ilgili Google Services Plugin belgelerinde görebilirsiniz.

google-services.json dosyalarını uygulama modülü kökü altındaki her varyant için adlandırılmış özel dizinlere yerleştirerek farklı derleme varyantları için birden fazla google-services.json dosyanız olabilir. Örneğin, "geliştirme" ve "sürüm" derleme çeşitleriniz varsa yapılandırmanız şu şekilde düzenlenebilir:

app/
  google-services.json
  src/development/google-services.json
  src/release/google-services.json
  ...

Daha fazla bilgi edinmek için JSON dosyasını ekleme ile ilgili Google Hizmetleri Eklentisi dokümanlarına bakın.

Daha sonra bu kaynaklar, uygulama kodunuzdan önce çalışan ve bu değerleri kullanarak Firebase API'lerini başlatan FirebaseInitProvider tarafından yüklenir.

Bu sağlayıcı yalnızca bilinen adlara sahip kaynakları okuduğu için bir başka seçenek de Google Hizmetleri gradle eklentisini kullanmak yerine dize kaynaklarını doğrudan uygulamanıza eklemektir. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

 • google-services eklentisi kök build.gradle cihazınızdan kaldırılıyor
 • google-services.json, projenizden siliniyor
 • Dize kaynaklarını doğrudan ekleme
 • apply plugin: 'com.google.gms.google-services', build.gradle uygulamanızdan siliniyor

Uygulamanızda birden fazla proje kullanma

Bazen aynı API'leri kullanarak farklı projelere erişmeniz gerekebilir (örneğin, birden fazla veritabanı örneğine erişmek gibi). Çoğu durumda, tüm Firebase API'lerinin yapılandırmasını yöneten merkezi bir Firebase uygulama nesnesi vardır. Bu nesne, normal kurulumunuzun bir parçası olarak başlatıldı. Ancak tek bir uygulamadan birden fazla projeye erişmek istediğinizde, her bir uygulamaya ayrı ayrı başvuruda bulunmak için ayrı bir Firebase uygulama nesnesine ihtiyacınız olacaktır. Bu diğer örnekleri ilk kullanıma hazırlamak size kalmıştır.

Her iki durumda da, Firebase uygulamasının yapılandırma verilerini saklamak için önce bir Firebase seçenekleri nesnesi oluşturmanız gerekir. Seçeneklerle ilgili tüm belgeleri, aşağıdaki sınıfların API referans belgelerinde bulabilirsiniz:

Bu sınıfların bir uygulamada birden çok projeyi desteklemek için kullanımı aşağıdaki örneklerde gösterilmektedir:

Swift

// Configure with manual options. Note that projectID and apiKey, though not
// required by the initializer, are mandatory.
let secondaryOptions = FirebaseOptions(googleAppID: "1:27992087142:ios:2a4732a34787067a",
                    gcmSenderID: "27992087142")
secondaryOptions.apiKey = "AIzaSyBicqfAZPvMgC7NZkjayUEsrepxuXzZDsk"
secondaryOptions.projectID = "projectid-12345"

// The other options are not mandatory, but may be required
// for specific Firebase products.
secondaryOptions.bundleID = "com.google.firebase.devrel.FiroptionConfiguration"
secondaryOptions.trackingID = "UA-12345678-1"
secondaryOptions.clientID = "27992087142-ola6qe637ulk8780vl8mo5vogegkm23n.apps.googleusercontent.com"
secondaryOptions.databaseURL = "https://myproject.firebaseio.com"
secondaryOptions.storageBucket = "myproject.appspot.com"
secondaryOptions.androidClientID = "12345.apps.googleusercontent.com"
secondaryOptions.deepLinkURLScheme = "myapp://"
secondaryOptions.storageBucket = "projectid-12345.appspot.com"
secondaryOptions.appGroupID = nil

Kotlin+KTX

// Manually configure Firebase Options. The following fields are REQUIRED:
//  - Project ID
//  - App ID
//  - API Key
val options = FirebaseOptions.Builder()
  .setProjectId("my-firebase-project")
  .setApplicationId("1:27992087142:android:ce3b6448250083d1")
  .setApiKey("AIzaSyADUe90ULnQDuGShD9W23RDP0xmeDc6Mvw")
  // .setDatabaseUrl(...)
  // .setStorageBucket(...)
  .build()

Java

// Manually configure Firebase Options. The following fields are REQUIRED:
//  - Project ID
//  - App ID
//  - API Key
FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
    .setProjectId("my-firebase-project")
    .setApplicationId("1:27992087142:android:ce3b6448250083d1")
    .setApiKey("AIzaSyADUe90ULnQDuGShD9W23RDP0xmeDc6Mvw")
    // setDatabaseURL(...)
    // setStorageBucket(...)
    .build();

Web

// The following fields are REQUIRED:
// - Project ID
// - App ID
// - API Key
const secondaryAppConfig = {
  projectId: "<PROJECT_ID>",
  appId: "<APP_ID>",
  apiKey: "<API_KEY>",
  // databaseURL: "...",
  // storageBucket: "...",
};

C++

firebase::AppOptions secondary_app_options;

// API key, app ID, and project ID are always required.
secondary_app_options.set_api_key("<API_KEY>");
secondary_app_options.set_app_id("<GOOGLE_APP_ID>");
secondary_app_options.set_project_id("<PROJECT_ID>");

// The following options are specific to individual Firebase products
// and may not always be required.
secondary_app_options.set_database_url("<DATABASE_URL>");
secondary_app_options.set_messaging_sender_id("<SENDER_ID>");
secondary_app_options.set_storage_bucket("<STORAGE_BUCKET>");

Unity

Firebase.AppOptions secondaryAppOptions = new Firebase.AppOptions {
 ApiKey = "<API_KEY>",
 AppId = "<GOOGLE_APP_ID>",
 ProjectId = "<PROJECT_ID>"
};

Node.js

const secondaryServiceAccount = require('./path/to/serviceAccountKey.json');

// All required options are specified by the service account,
// add service-specific configuration like databaseURL as needed.
const secondaryAppConfig = {
  credential: cert(secondaryServiceAccount),
  // databaseURL: 'https://<DATABASE_NAME>.firebaseio.com'
};

Java

FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountKey.json");

FirebaseOptions secondaryAppConfig = new FirebaseOptions.Builder()
 .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
 .setDatabaseUrl("https://<DATABASE_NAME>.firebaseio.com/")
 .build();

Bu seçenek nesnesini başlattıktan sonra ek bir Firebase uygulaması örneği yapılandırmak için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tüm örneklerde ikincil dizesini kullandığımızı unutmayın. Bu ad, uygulama örneğini almak ve varsayılan örnek ([DEFAULT] adlı) dahil diğer örneklerden ayırt etmek için kullanılır. Diğer Firebase projesinin kullanım amacına uygun bir dize seçmeniz gerekir.

Aşağıdaki snippet'ler, alternatif bir Realtime Database'e bağlanmayı göstermektedir (diğer Firebase özelliklerinin API'leri aynı kalıbı izler).

Swift

// Configure an alternative FIRApp.
FirebaseApp.configure(name: "secondary", options: secondaryOptions)

// Retrieve a previous created named app.
guard let secondary = FirebaseApp.app(name: "secondary")
 else { assert(false, "Could not retrieve secondary app") }


// Retrieve a Real Time Database client configured against a specific app.
let secondaryDb = Database.database(app: secondary)

Kotlin+KTX

// Initialize secondary FirebaseApp.
Firebase.initialize(context = this, options, "secondary")

// Retrieve secondary FirebaseApp.
val secondary = Firebase.app("secondary")
// Get the database for the other app.
val secondaryDatabase = Firebase.database(secondary)

Java

// Initialize with secondary app
FirebaseApp.initializeApp(this /* Context */, options, "secondary");

// Retrieve secondary FirebaseApp
FirebaseApp secondary = FirebaseApp.getInstance("secondary");

Web

// Initialize another app with a different config
const secondaryApp = firebase.initializeApp(secondaryAppConfig, "secondary");
// Access services, such as the Realtime Database
// secondaryApp.database();

C++

firebase::App* secondary_app = firebase::App::Create(secondary_app_options, "Secondary");
firebase::database::Database* secondary_database = firebase::database::Database::GetInstance(secondary_app);

Unity

var secondaryApp = Firebase.FirebaseApp.Create(secondaryAppOptions, "Secondary"));
var secondaryDatabase = Firebase.Database.FirebaseDatabase.getInstance(secondaryApp);

Node.js

// Initialize another app with a different config
const secondary = initializeApp(secondaryAppConfig, 'secondary');
// Access services, such as the Realtime Database
// const secondaryDatabase = secondary.database();

Java

// Initialize another app with a different config
FirebaseApp secondaryApp = FirebaseApp.initializeApp(secondaryAppConfig, "secondary");

// Retrieve the database.
FirebaseDatabase secondaryDatabase = FirebaseDatabase.getInstance(secondaryApp);

Analytics için güvenilir raporlama sağlama

Google Analytics, etkinlikleri uygulama başlatma akışının çok erken bir aşamasında, bazen birincil Firebase uygulama örneği yapılandırılmadan önce toplar. Bu gibi durumlarda Firebase, etkinlikleri depolamak için doğru Google uygulama kimliğini aramak üzere Android kaynaklarına veya Apple platformlarındaki GoogleService-Info.plist uygulamasına başvurur. Bu nedenle, mümkün olduğunda varsayılan yapılandırma yöntemlerini kullanmanızı öneririz.

Çalışma zamanı yapılandırması gerekiyorsa lütfen aşağıdaki uyarıları dikkate alın:

 1. AdMob'u kullanıyorsanız ve başlangıçta reklam isteğinde bulunuyorsanız kaynak tabanlı yapılandırma yaklaşımını kullanmadığınızda mobil reklamlarla alakalı bazı Analytics verilerini kaçırabilirsiniz.
 2. Uygulamanızın dağıtılan her varyantında yalnızca tek bir Google uygulama kimliği sağlayın. Örneğin, yapılandırmada uygulamanızın 1. sürümünü belirli bir GOOGLE_APP_ID ile gönderirseniz ve 2. sürümü farklı bir kimlikle yüklerseniz analiz verileri atılabilir.
 3. Çalışma zamanında farklı bir yapılandırma sağlıyorsanız Apple platformlarında projenize GoogleService-Info.plist eklemeyin. Aksi takdirde GOOGLE_APP_ID değişiklikleri görünür ve Analytics kaybı yaşanabilir.