Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

چارچوب AdSupport را فعال کنید

برخی از ویژگی های Analytics ، مانند مخاطبان و انتساب کمپین ، و برخی از ویژگی های کاربر ، مانند سن و علاقه ، به چارچوب AdSupport نیاز دارند تا فعال شود. بدون این چارچوب ، Analytics نمی تواند اطلاعات لازم برای عملکرد مناسب این ویژگی ها را جمع آوری کند.

برای فعال کردن چارچوب AdSupport:

  1. در پروژه Xcode ، هدف پروژه خود را انتخاب کنید.
  2. برگه General را برای هدف خود انتخاب کنید.
  3. بخش چارچوب های مرتبط و کتابخانه ها را گسترش دهید .
  4. روی + کلیک کنید تا یک چارچوب اضافه شود.
  5. AdSupport.framework را انتخاب کنید.

قبل از ارسال برنامه خود برای بررسی ، اطمینان حاصل کنید که برنامه شما با دستورالعمل های استفاده از IDFA مطابقت دارد.