AdSupport Framework را فعال کنید

برخی ویژگی های تجزیه و تحلیل ترافیک، مانند مخاطبان و اسناد مبارزات انتخاباتی، و برخی از خواص کاربر، از جمله سن و علاقه، نیاز به چارچوب AdSupport به فعال باشد. بدون این چارچوب ، Analytics نمی تواند اطلاعات لازم برای عملکرد صحیح این ویژگی ها را جمع آوری کند.

برای فعال کردن چارچوب AdSupport:

  1. در پروژه Xcode ، هدف پروژه خود را انتخاب کنید.
  2. تب General برای هدف خود را انتخاب کنید.
  3. گسترش ارتباط با چارچوب و کتابخانه بخش.
  4. + برای اضافه کردن یک چارچوب کلیک کنید.
  5. AdSupport.framework را انتخاب کنید.

قبل از ارسال برنامه خود را برای بررسی، اطمینان حاصل شود سازگار برنامه خود را با دستورالعملهای کاربرد جشنواره آمستردام .