Omówienie kont usługi Firebase

Firebase używa kont usługi do obsługi usług i zarządzania nimi bez konieczności udostępniania danych logowania użytkownika. Podczas tworzenia projektu Firebase możesz zauważyć, że masz już w nim dostępne pewne konta usługi.

Możesz też zauważyć, że nowe konta usługi są dodawane do projektu, gdy dodajesz usługi lub wykonujesz określone działania (np. łączysz usługę Firebase z BigQuery). Niektóre z tych kont są dodawane bezpośrednio przez Firebase, a inne przez projekt Google Cloud powiązany z Twoim projektem Firebase.

Wszystkie konta usługi powiązane z Twoim projektem możesz wyświetlić na karcie Konta usługi w sekcji > Ustawienia projektu w konsoli Firebase.

Oto lista kont usługi zarządzanych przez Firebase:

Nazwa konta Wykorzystanie konta Po dodaniu do projektu
firebase-service-account@firebase-sa-management.iam.gserviceaccount.com Aby zarządzać usługami Firebase i łączyć je z projektami Google Cloud – wymagane dla wszystkich projektów Firebase

W momencie tworzenia projektu Firebase lub dodawania usług Firebase do istniejącego projektu Google Cloud

service-project-number@gcp-sa-firebase.iam.gserviceaccount.com Aby zarządzać usługami Firebase i łączyć je z projektami Google Cloud – wymagane dla wszystkich projektów Firebase

W momencie tworzenia projektu Firebase lub dodawania usług Firebase do istniejącego projektu Google Cloud

Uwaga: niektóre projekty Firebase utworzone przed wrześniem 2018 roku nie zawierają tego konta usługi. Jednak Firebase automatycznie doda to konto usługi do dowolnego z tych projektów przy następnym wykonaniu działania wymagającego tego konta usługi.

service-project-number@gcp-sa-firebaseappcheck.iam.gserviceaccount.com Aby zweryfikować tokeny odpowiedzi wystawione przez tych dostawców Sprawdzania aplikacji:
  • reCAPTCHA Enterprise
  • Play Integrity API
W momencie rejestrowania aplikacji na potrzeby Sprawdzania aplikacji u tych dostawców:
  • reCAPTCHA Enterprise
  • Play Integrity API
project-id@appspot.gserviceaccount.com Do zarządzania usługami powiązanymi z App Engine: Cloud Firestore, Cloud Storage dla Firebase i Cloud Functions dla Firebase W momencie tworzenia lub importowania projektu Google Cloud do Firebase
Możliwe, że już istnieje projekt Google Cloud przed importem.
service-project-number@firebase-rules.iam.gserviceaccount.com Do zarządzania regułami zabezpieczeń Firebase dla Cloud Firestore, Cloud Storage dla Firebase i Bazy danych czasu rzeczywistego W momencie tworzenia lub importowania projektu Google Cloud do Firebase
service-project number@gcp-sa-firebasestorage.iam.gserviceaccount.com

(wycofano) firebase-storage@system.gserviceaccount.com
Do zarządzania zasobnikami Cloud Storage dla Firebase. W momencie tworzenia lub importowania projektu Google Cloud do Firebase.Konto usługi
firebase-storage@ nie jest już przypisane do nowych projektów. Przeczytaj najczęstsze pytania dotyczące pomocy.
service-project-number@gcf-admin-robot.iam.gserviceaccount.com Do obsługi Cloud Functions dla Firebase W momencie tworzenia lub importowania projektu Google Cloud do Firebase
Możliwe, że już istnieje projekt Google Cloud przed importem.
project-number@cloudservices.gserviceaccount.com Aby używać interfejsów API Google W momencie tworzenia lub importowania projektu Google Cloud do Firebase
Możliwe, że już istnieje projekt Google Cloud przed importem.
firebase-adminsdk-random5chars@project-id.iam.gserviceaccount.com Aby podać dane logowania do pakietu Firebase Admin SDK W momencie tworzenia lub importowania projektu Google Cloud do Firebase
firebase-measurement@system.gserviceaccount.com Aby eksportować dane Firebase z Google Analytics do BigQuery: W momencie łączenia dowolnej usługi Firebase z BigQuery
crashlytics-exporter@crashlytics-bigquery-prod.iam.gserviceaccount.com Aby eksportować dane z Firebase Crashlytics do BigQuery W momencie łączenia dowolnej usługi Firebase z BigQuery
exporter@fcm-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com Aby eksportować dane z Komunikacji w chmurze Firebase (FCM) do BigQuery W momencie łączenia dowolnej usługi Firebase z BigQuery
exporter@performance-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com Aby eksportować dane z Monitorowania wydajności Firebase do BigQuery W momencie łączenia dowolnej usługi Firebase z BigQuery
service-project-number@gcp-sa-bigquerydatatransfer.iam.gserviceaccount.com Aby zaimportować do BigQuery dane z dowolnej usługi Firebase (Google Analytics, Crashlytics, Komunikacja w chmurze, Monitorowanie wydajności) W momencie łączenia dowolnej usługi Firebase z BigQuery
ext-extension-instance-id@project-id.iam.gserviceaccount.com zarządzanie instalacją rozszerzenia Firebase i jego uruchamianie. W momencie instalacji rozszerzenia (każda instancja rozszerzenia ma własne konto usługi)
(wycofano) firebase-crashreporting-random4char@project-name.iam.gserviceaccount.com Przesyłanie symboli awarii do Firebase Crash Reporting W momencie tworzenia projektu Firebase