Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Ghi chú phát hành iOS của Firebase

Để xem lại ghi chú phát hành cho bảng điều khiển Firebase và cho các nền tảng Firebase khác và SDK liên quan, hãy tham khảo Ghi chú phát hành Firebase .

Phiên bản 6.29.0 - 28 tháng 7 năm 2020

Thử nghiệm A / B

 • Sắp xếp lại nguồn trung tính về chức năng để hỗ trợ Trình quản lý gói Swift sơ bộ ( # 6016 ).

phân tích

 • Đã thêm hỗ trợ cho đăng nhập màn hình thủ công với logEvent(_:parameters:) . setScreenName(_:screenClass:) sẽ không được chấp nhận và bị xóa trong phiên bản chính trong tương lai.
 • Đã thêm API setDefaultEventParameters để hỗ trợ cài đặt các tham số sẽ được ghi lại trên tất cả các sự kiện.
 • [SKAdNetwork registerAppForAdNetworkAttribution] hiện được gọi tự động khi mở lần đầu tiên theo mặc định. Để từ chối hành vi mặc định này, hãy thêm khóa GOOGLE_ANALYTICS_REGISTRATION_WITH_AD_NETWORK_ENABLED với giá trị Boolean NO vào tệp Info.plist của ứng dụng của bạn.

Xác thực

 • Đã khắc phục sự cố truy cập bộ nhớ đa luồng ( # 5979 ).

Tai nạn

 • Đã sửa lỗi phân đoạn có thể xảy ra khi ghi bối cảnh sự cố vào đĩa ( # 6048 ).

Đám mây lửa

 • Cải tiến nội bộ để hỗ trợ C ++ và Unity trong tương lai.

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Đã sửa lỗi nhận xét tài liệu không chính xác trong InAppMessagingDisplay ( # 5972 ).
 • Sắp xếp lại nguồn trung tính về chức năng để hỗ trợ Trình quản lý gói Swift sơ bộ ( # 6013 ).

InstanceID

 • Xóa FIRInstanceIDURLQueryItem để ủng hộ NSURLQueryItem ( # 5835 ).

FCM

 • Xóa logic đã được thực thi cho iOS 7 trở xuống ( # 5835 ).

Cấu hình từ xa

 • Sắp xếp lại nguồn trung tính về chức năng để hỗ trợ Trình quản lý gói Swift sơ bộ ( # 6013 ).

Phiên bản 6.28.2 - ngày 21 tháng 7 năm 2020

Tệp zip được phát hành có chứa FirebasePerformance 3.2.1.

Phiên bản 6.28.1-hotfix - ngày 20 tháng 7 năm 2020

Người dùng CocoaPods có thể truy cập bản phát hành này bằng cách chạy pod update để cài đặt bản sửa lỗi trong FirebasePerformance 3.2.1. Người dùng tệp zip có thể truy cập bản sửa lỗi với phiên bản 6.28.2.

Giám sát hiệu suất

 • Đã khắc phục sự cố khiến phần lớn các sự kiện không được xử lý. Bản phát hành này giống hệt với v3.1.11.

Phiên bản 6.28.1 - ngày 14 tháng 7 năm 2020

Đám mây lửa

 • Đã sửa lỗi cấu hình trong đó trình nghe không còn được gọi lại trên luồng chính theo mặc định.

Phiên bản 6.28.0 - ngày 14 tháng 7 năm 2020

 • Xây dựng với Firebase hiện yêu cầu Xcode 11.3 trở lên. Lưu ý rằng Xcode 11.4 không nên được sử dụng cho các ứng dụng vẫn hỗ trợ các thiết bị 32 bit.
 • Đã thêm an toàn luồng cho phương thức [FIROptions defaultOptions] ( # 5915 ).
 • Cập nhật nhập khẩu GoogleUtilities và GoogleDataTransport. Sự phụ thuộc của GoogleDataTransportCCTS không còn được liên kết cùng với Firebase ( # 5824 ).

Thử nghiệm A / B

 • Đã xóa phụ thuộc Protobuf ( # 5890 ).

Xác thực

 • Sắp xếp lại nguồn trung tính về mặt chức năng để hỗ trợ Trình quản lý gói Swift sơ bộ ( # 5856 ).

Tai nạn

 • Thêm Clark_once để mở tệp nhật ký sdk ( # 5904 ).
 • Các tham chiếu nhập được cập nhật trung lập về mặt chức năng cho các phụ thuộc ( # 5902 ).

Cơ sở dữ liệu thời gian thực

 • Tổ chức lại nguồn trung tính về chức năng ( # 5861 ).
 • Đã sửa lỗi sự cố xảy ra khi liên kết động được mở lần thứ hai trong khi ứng dụng ở phía trước ( # 5880 ).
 • Đã thêm thuộc tính plist FirebaseDeepLinkPasteboardRetrievalEnabled để bật / tắt tìm nạp các liên kết động từ Pasteboard.
 • Giảm tần suất thông báo bảng điều khiển iOS14 bằng cách chỉ đọc từ nó khi nó chứa (các) URL ( # 5905 ).
 • Các tham chiếu nhập được cập nhật trung tính về chức năng cho các phụ thuộc ( # 5824 ).

Đám mây lửa

 • Đã xóa độ trễ có thể ngăn Firestore thiết lập ngay kết nối mạng nếu xảy ra thay đổi kết nối trong khi ứng dụng ở chế độ nền ( # 5783 ).
 • Đã khắc phục sự cố hiếm gặp có thể xảy ra nếu quy trình thu gom rác cho các tài liệu cũ trong bộ đệm xảy ra trong quá trình nén LevelDB ( # 5881 ).

Hàm đám mây

 • Tổ chức lại nguồn trung tính về chức năng ( # 5858 ).

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Đã sửa lỗi nhận xét tài liệu không chính xác trong InAppMessagingDisplay ( # 5972 ).

Cài đặt

 • Tổ chức lại nguồn trung tính về chức năng ( # 5832 ).

InstanceID

 • Các tham chiếu nhập được cập nhật trung tính về chức năng cho các phụ thuộc ( # 5824 ).

FCM

 • Sửa lỗi cảnh báo tài liệu bị lộ bởi Xcode 12 ( # 5876 ).
 • Các tham chiếu nhập được cập nhật trung tính về chức năng cho các phụ thuộc ( # 5824 ).

Bộ ML cho Firebase

 • Đã đánh dấu tất cả các API trên thiết bị là không dùng nữa. Xem hướng dẫn di chuyển tại https://developers.google.com/ml-kit/migration.
 • Đã di chuyển từ FirebaseInstanceID (IID) sang FirebaseInstallations (FIS).

Giám sát hiệu suất

 • Đã di chuyển từ cơ chế gửi nhật ký sự kiện nội bộ sang GoogleDataTransport .
 • Đã cập nhật thông báo Ghi nhật ký cho 'Dấu vết' và 'Yêu cầu mạng' (xem Tài liệu công khai ).

Cấu hình từ xa

 • Các tham chiếu nhập được cập nhật trung tính về chức năng cho các phụ thuộc ( # 5824 ).
 • Đã cập nhật Cấu hình từ xa để sử dụng SDK thử nghiệm A / B không có Protobuf ( # 5890 ).

Lưu trữ

 • Thêm lỗi khi cố gắng tải lên thư mục ( # 5750 ).
 • Tổ chức lại nguồn trung tính về chức năng ( # 5851 ).

Phiên bản 6.27.1 - ngày 6 tháng 7 năm 2020

phân tích

 • Các biểu tượng được cập nhật để không xung đột với các biểu tượng được xác định trong AdSupport.framework ( # 5153 ).
 • Dọn dẹp mã nội bộ.

Phiên bản 6.27.0 - 16 tháng 6 năm 2020

 • Chức năng tái cấu trúc trung lập để đơn giản hóa việc sử dụng tiêu đề của FirebaseCore và chỉ thay thế các nhóm Interop bằng các tiêu đề. Thay đổi này là lý do hầu hết các nhóm Firebase có bản cập nhật phiên bản nhỏ và tại sao có thể không có ghi chú phát hành cụ thể khác.

phân tích

 • Đã sửa lỗi phát hiện gia hạn đăng ký trùng lặp.

Xác thực

 • Chuẩn hóa các tiêu đề nhập FirebaseCore ( # 5758 ).

Tai nạn

 • Chuẩn hóa các tiêu đề nhập FirebaseCore ( # 5758 ).

Cơ sở dữ liệu thời gian thực

 • Chuẩn hóa các tiêu đề nhập FirebaseCore ( # 5758 ).
 • Đã sửa lỗi kiểm tra liên kết động đang chờ xử lý không mong muốn khi khởi động lại ứng dụng tiếp theo ( # 5665 ).

Đám mây lửa

 • Đã khắc phục sự cố có thể khiến máy khách không thể kết nối với phụ trợ ngay sau khi người dùng đăng nhập.

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Chuẩn hóa các tiêu đề nhập FirebaseCore ( # 5758 ).

Cài đặt

 • Chuẩn hóa các tiêu đề nhập FirebaseCore ( # 5758 ).

InstanceID

 • Chuẩn hóa các tiêu đề nhập FirebaseCore ( # 5758 ).

FCM

 • Sử dụng UNNotificationRequest để lên lịch thông báo cục bộ cho thông báo múi giờ cục bộ cho iOS 10 trở lên. Điều này cũng sẽ khắc phục sự cố trong đó '%' không được hiển thị đúng trong tiêu đề và nội dung ( # 5667 ).
 • Đã sửa khóa ngôn ngữ tiếng Malta để nhắm mục tiêu ngôn ngữ ( # 5702 ).

Cấu hình từ xa

 • Đã xóa typedefs khỏi chữ ký phương thức API công khai để cải thiện việc sử dụng API Swift từ Xcode ( # 5748 ).

Lưu trữ

 • Đã khắc phục sự cố khi listAll () được gọi tại vị trí gốc ( # 5772 ).
 • Đã thêm một kiểm tra vào putSile của putFile: để kiểm tra xem fileURL được fileURL có phải là một thư mục hay không và cung cấp một lỗi rõ ràng nếu đó là ( # 5750 ).

Phiên bản 6.26.0 - ngày 2 tháng 6 năm 2020

 • Cố định FirebaseApp 's bundleID xác minh, cho phép chính xác bundleID trận đấu cho các phần mở rộng ( # 5126 ).

phân tích

 • Đã thêm hỗ trợ cho các giới hạn sản phẩm tăng có sẵn trong phiên bản 360 của Google Analytics.
 • Dọn dẹp mã nội bộ.

Tai nạn

 • Đã khắc phục sự cố có thể xảy ra nếu một số trường plist nhất định cần thiết để tạo bản ghi Crashlytics bị thiếu khi chạy. Đồng thời thêm một số ghi nhật ký chẩn đoán để làm cho vấn đề rõ ràng hơn ( # 5565 ).

Đám mây lửa

 • Cải tiến nội bộ để hỗ trợ C ++ và Unity trong tương lai. Bao gồm một thay đổi đột phá cho SDK Firestore C ++, nhưng không ảnh hưởng đến người dùng Objective-C hoặc Swift.

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Đã sửa lỗi thông báo nhật ký cho kiểm tra nhắn tin trong ứng dụng trên luồng thiết bị ( # 5680 ).

Cài đặt

 • Bộ lưu trữ Keychain macOS hiện sử dụng tên Dịch vụ Keychain (trên mỗi ứng dụng) duy nhất để cách ly các mục Keychain cho các ứng dụng macOS khác nhau. Lưu ý: Số nhận dạng cài đặt được tạo bởi các phiên bản trước sẽ được đặt lại trên macOS, điều này có thể ảnh hưởng đến, ví dụ, các biến thể Thử nghiệm A / B hoặc nhắm mục tiêu thiết bị gỡ lỗi cho Firebase Messaging. Số nhận dạng cài đặt iOS, tvOS và watchOS sẽ không bị ảnh hưởng ( # 5603 ).
 • Thông báo bảng điều khiển lỗi máy chủ dễ đọc hơn ( # 5654 ).
 • Auth Token tự động tìm nạp bị vô hiệu hóa ( # 5656 ).

Bộ ML cho Firebase

 • Đã thêm getLatestModelFilePath(_:completion:) API vào ModelManager để nhận đường dẫn tệp tuyệt đối trên thiết bị cho một mô hình từ xa tùy chỉnh được tải xuống.

Cấu hình từ xa

 • Đã cập nhật fetchAndActivateWithCompletionHandler: triển khai để kích hoạt không đồng bộ ( # 5617 ).
 • Xóa lớp không xác định bằng cách xóa các tệp nguồn được tạo trước không sử dụng ( # 4334 ).
 • Thêm một mô phỏng một phần URLSession để cho phép thử nghiệm mà không cần phụ trợ ( # 5633 ).
 • Đã thêm API kích hoạt trả về một cuộc gọi lại với tham số bool bổ sung cho biết cấu hình có thay đổi hay không. API mới không có lỗi nếu bảng điều khiển không thay đổi. API kích hoạt cũ chỉ có một tham số lỗi không được chấp nhận và sẽ bị xóa trong lần phát hành chính tiếp theo ( # 3586 ).

Phiên bản 6.25.0 - ngày 19 tháng 5 năm 2020

 • Cố định FirebaseApp 's bundleID xác minh, cho phép chính xác bundleID trận đấu cho các phần mở rộng ( # 5126 ).

phân tích

Đám mây lửa

 • Cải tiến nội bộ để hỗ trợ C ++ và Unity trong tương lai. Bao gồm một thay đổi đột phá cho SDK Firestore C ++, nhưng không ảnh hưởng đến người dùng Objective-C hoặc Swift.

Tiện ích mở rộng Swift

 • Đổi tên thành FirestoreDecodingError.fieldNameConfict sai chính tả thành fieldNameConflict ( # 5520 ).

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Đã khắc phục sự cố trong đó số lần nhấp được tính cho các tin nhắn không có URL hành động ( # 5564 ).

FCM

 • Đã cập nhật trường hợp lỗi với lý do lỗi để cung cấp thêm chi tiết về lỗi ( # 5511 ).

Cấu hình từ xa

 • Đã sửa lỗi trong đó các cập nhật cài đặt không được áp dụng trước khi tìm nạp ( # 4740 ).
 • Tài liệu API công cộng được cập nhật cho 4.4.10 thay đổi từ FirebaseInstanceID sang FirebaseInstallations ( # 5561 ).

Phiên bản 6.24.0 - ngày 5 tháng 5 năm 2020

 • Đã cập nhật nanopb lên 0.3.9.5 (trên tất cả các nhóm Firebase). Điều này bao gồm một bản sửa lỗi cho CVE-2020-5235 . Lưu ý rằng sơ đồ tạo phiên bản cho Cốc Cốc đã thay đổi; xem podspec nanopb trên GitHub để biết thêm chi tiết ( # 5191 ).

phân tích

Xác thực

 • Xóa trường yêu cầu mfa không sử dụng mfa_provider ( # mfa_provider ).
 • Các cảnh báo khấu hao đã bị loại bỏ khi nhắm mục tiêu các phiên bản iOS lên đến iOS 13 ( # 5437 ).

Tai nạn

 • Đã sửa lỗi malloc s không được kiểm tra trong Crashlytics ( # 5428 ).
 • Đã sửa lỗi phiên bản của hành vi không xác định khi tải tệp từ đĩa ( # 5454 ).

Cơ sở dữ liệu thời gian thực

 • Đã sửa lỗi chính tả tài liệu ( # 5406 , # 5418 ).

Đám mây lửa

 • Firestore hiện giới hạn số lần tra cứu tài liệu đồng thời mà nó sẽ thực hiện khi giải quyết sự không nhất quán trong bộ đệm cục bộ ( firebase / firebase-js-sdk # 2683 ).
 • Nâng cấp gRPC-C ++ lên 1.28.0 ( # 4994 ).
 • Firestore hiện sẽ gửi thông tin xác thực Auth đến Trình giả lập Firestore ( # 5072 ).

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Đã khắc phục sự cố trong đó GoogleUtilities không được liệt kê rõ ràng là phụ thuộc ( # 5282 ).

FCM

 • Đã thay đổi vị trí của nguồn trong thư mục FirebaseMessaging để phù hợp với tổ chức kho lưu trữ hiện tại ( # 5476 ).

Cấu hình từ xa

 • Giảm sự phụ thuộc vào InstanceID. Cấu hình từ xa bây giờ phụ thuộc trực tiếp vào Cài đặt ( # 5096 ).
 • Remote Config hiện bao gồm cả CFBundleStringCFBundleShortVersionString trong các yêu cầu tìm nạp đi.

Phiên bản 6.23.0 - ngày 21 tháng 4 năm 2020

 • Đã sửa lỗi cài đặt Carthage liên quan đến Protobuf.framework . Protobuf.framework hiện có thể cài đặt riêng bằng cách thêm FirebaseProtobufBinary.json vào Cartfile. Chi tiết đầy đủ trong hướng dẫn sử dụng Carthage ( # 5276 ).

phân tích

 • Đã sửa lỗi tương thích ngược.
 • Dọn dẹp mã nội bộ.

Xác thực

 • Xử lý các cuộc gọi đến useUserAccessGroup ngay sau khi định cấu hình ( # 4175 ).

Tai nạn

 • SDK Firebase Crashlytics hiện có sẵn.

Cơ sở dữ liệu thời gian thực

 • Đã thêm ServerValue.increment() để hỗ trợ gia tăng giá trị trường nguyên tử mà không cần giao dịch.

Đám mây lửa

 • Cải tiến nội bộ để hỗ trợ C ++ và Unity trong tương lai.

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Đã khắc phục sự cố trong đó GoogleUtilities không được liệt kê rõ ràng là phụ thuộc ( # 5282 ).

Cài đặt

 • Bộ lưu trữ khóa-giá trị khóa được tái cấu trúc thành GoogleUtilities ( # 5329 ).

InstanceID

 • Dọn dẹp nội bộ và xóa thông báo cục bộ lặp đi lặp lại ( # 5339 ).

FCM

 • Đã khắc phục sự cố khi mã thông báo bị xóa, thông báo và ủy quyền làm mới mã thông báo không được kích hoạt ( # 5338 ).

Lưu trữ

 • Khắc phục một trường hợp hiếm gặp trong đó StorageTask sẽ gọi các cuộc gọi lại hoàn thành của nó nhiều lần ( # 5245 ).

Phiên bản 6.22.0 - ngày 8 tháng 4 năm 2020

 • Đã sửa lỗi cảnh báo tiêu đề ô không bao gồm trong Carthage và phân phối zip được giới thiệu trong Firebase 6.21.0 ( # 5209 ).

phân tích

 • Đã sửa lỗi dấu thời gian sự kiện session_start khi khởi động ấm.
 • Đã khắc phục sự cố trong đó một số sự kiện tự động đã dừng đăng nhập sau khi gọi resetAnalyticsData .

Tai nạn

 • Thời gian chờ mạng tăng lên để tải lên biểu tượng để cải thiện độ tin cậy trên các kết nối internet hạn chế ( # 5228 ).

Đám mây lửa

 • Thay đổi nội bộ.

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Sửa lỗi nội bộ cho các ứng dụng thử nghiệm ( # 5171 ).

InstanceID

 • Đã sửa lỗi vị trí hồ sơ cung cấp cho chất xúc tác ( # 5048 ).
 • Đã sửa lỗi sự cố khi chuyển một trình xử lý không đến yêu cầu xóaToken ( # 5247 ).
 • Xóa logic lỗi thời để cải thiện hiệu suất và giảm các thao tác móc khóa ( # 5211 , # 5237 ).

Lưu trữ

Tiện ích mở rộng Swift

 • Bản phát hành beta công khai ban đầu. Mở rộng API tham chiếu lưu trữ với loại Kết quả Swift cho tất cả các API trả về giá trị tùy chọn và Lỗi tùy chọn. Để sử dụng, hãy thêm pod 'FirebaseStorageSwift' vào Podfile và import FirebaseStorageSwift vào nguồn. Vui lòng cung cấp phản hồi về các API mới này và các đề xuất về các tiện ích mở rộng Swift tiềm năng khác cho trình theo dõi sự cố SDK iOS của Firebase .

Phiên bản 6.21.0 - 24 tháng 3 năm 2020

 • Phân phối zip hiện bao gồm xcframeworks thay vì khung. Điều này cung cấp phân phối nhị phân cho Firebase cho Catalyst được cộng đồng hỗ trợ. Xem README của zip để biết thêm chi tiết.

 • FirebaseCoreDiagnellect.framework trong bản phân phối Carthage hiện bao gồm một Info.plist ( # 4917 ).

 • Lát arm64e không còn được bao gồm trong xcframeworks của bản phân phối zip. Các lát cắt sẽ được loại bỏ khỏi các khung còn lại trong phiên bản tiếp theo. Chúng tôi sẽ khôi phục nó sau khi arm64e được Apple hỗ trợ chính thức.

phân tích

Xác thực

 • Thay đổi nội bộ ( # 5097 ).
 • Xác thực đa yếu tố hiện có sẵn trong tệp zip và bản phân phối Carthage.

Tai nạn

 • Đã thêm API mới để ghi lại các mô hình ngoại lệ tùy chỉnh và stacktraces vào Crashlytics. Đây là sự thay thế cho API recordCustomException tồn tại trong Fabric Crashlytics SDK ( # 5055 )
 • Đã khắc phục sự cố với API sendUnsentReports nơi các báo cáo sẽ không được tải lên cho đến khi phương thức được gọi hai lần trong các trường hợp cụ thể ( # 5060 )
 • Đã thay đổi Crashlytics để sử dụng GoogleDataTransport để tải lên các sự cố ( # 4989 )
 • Đã thay đổi nguồn gốc mà Crashlytics sử dụng để đăng ký các sự kiện sự cố cho người dùng không có sự cố. Đảm bảo bạn đã cài đặt SDK Firebase cho Analytics phiên bản 6.3.1 trở lên ( # 5030 )
 • Đã sửa lỗi xây dựng Catalyst - loại bỏ các phụ thuộc khung Apple không được sử dụng ( # 5139 ).

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Đã sửa lỗi hiển thị với thông báo biểu ngữ trên iPad Pro 11 "( # 4714 ).
 • Đã sửa 400 lỗi từ phụ trợ do lỗi trong SDK Instance ID ( # 3887 ).
 • Thay đổi nội bộ trong luồng thử nghiệm A / B trong ứng dụng ( # 5078 ).

Cài đặt

 • Truy cập GULHeartbeatDateStorage đã chuyển ra khỏi luồng chính ( # 5098 ).

Giám sát hiệu suất

 • Đã thêm phụ thuộc trực tiếp vào Cài đặt Firebase và loại bỏ sự phụ thuộc vào Firebase InstanceID.

Phiên bản 6.20.0 - 12 tháng 3 năm 2020

Bản phát hành này chỉ có sẵn trên CocoaPods. Những thay đổi mới trong phiên bản này sẽ có sẵn trên tất cả các kênh phân phối trong phiên bản Firebase 6.21.0 trở lên.

Xác thực

 • Đã thêm hỗ trợ cho Xác thực đa yếu tố ( # 4823 ). Lưu ý: Xác thực đa yếu tố hiện chỉ khả dụng trên Nền tảng nhận dạng đám mây của Google. Vui lòng làm theo hướng dẫn này để sử dụng nó trong các dự án Firebase của bạn.

Đám mây lửa

 • Đã sửa lỗi podspec FirebaseFirestore để khai báo chính xác sự phụ thuộc của nó vào khung UIKit trên iOS và tvOS.

Phiên bản 6.19.0 - ngày 10 tháng 3 năm 2020

 • Đã thêm cờ nền tảng của Apple (ios / macos / watchos / v.v.) vào firebaseUserAgent . Thông tin sẽ được sử dụng để hỗ trợ các quyết định sản phẩm liên quan đến nền tảng của Apple, ví dụ: ưu tiên hỗ trợ watchOS, v.v. ( # 4939 )

Thử nghiệm A / B

 • Đã thêm trình xử lý hoàn thành cho phương thức updateExperimentsWithServiceOrigin FIRExperimentController's updateExperimentsWithServiceOrigin .
 • Không dùng nữa FIRExperimentController.updateExperiments(serviceOrigin:events:policy:lastStartTime:payloads:) .
 • Đã thêm FIRExperimentController.validateRunningExperiments(serviceOrigin:runningExperimentPayloads:) , cho phép người gọi hết hạn các thử nghiệm không còn chạy.
 • Đã thêm FIRExperimentController.activateExperiment(experimentPayload:origin:) , cho phép người gọi kích hoạt trực tiếp một thử nghiệm.

phân tích

 • Đã thêm cảnh báo khi ghi nhật ký các sự kiện với các tham số chứa giá trị Swift không thể kết nối được với các loại Objective-C Foundation.
 • Đã khắc phục sự cố trong đó Analytics sẽ gặp sự cố về cấu hình trên iOS 8 nếu thiếu khóa plist ( # 4957 ).

Tai nạn

 • Đã thay đổi hai điểm cuối trong SDK Crashlytics của Firebase mà không có tác động của người dùng cuối dự kiến ​​( # 4953 , # 4988 ).

Đám mây lửa

 • Firestore bây giờ sẽ khôi phục kết nối của nó với máy chủ nhanh hơn sau khi trở về từ nền ( # 4905 ).

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Đã thêm hỗ trợ SDK cho các tin nhắn trong ứng dụng thử nghiệm A / B.

Cấu hình từ xa

 • Thay đổi mã nội bộ ( # 4934 ).

Phiên bản 6.18.0 - ngày 25 tháng 2 năm 2020

 • Khắc phục việc tạo bản đồ mô-đun Zip Builder có thể gây ra lỗi liên kết bị thiếu trong trình phân phối phát hành nhị phân 6.14.0 đến 6.16.0 ( # 4819 ).

phân tích

 • Phụ thuộc SDK Firebase InstanceID được thay thế bằng SDK cài đặt Firebase.
 • Loại giá trị cố định trong móc khóa ( # 4742 ).
 • Đã sửa lỗi điều kiện cuộc đua trong việc truy cập ID cá thể ứng dụng sau khi đặt lại.
 • Thử lại đặt lại dữ liệu Analytics nếu nó không hoàn thành trước khi chấm dứt ứng dụng.
 • Đã sửa lỗi lạm dụng dispatch_once .

Đám mây lửa

 • Cải thiện hiệu suất của các truy vấn với tập kết quả lớn.

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Đã thêm hỗ trợ cho gói dữ liệu cho tin nhắn trong ứng dụng. Gói dữ liệu là các cặp khóa-giá trị bổ sung có thể được gửi cùng với thông báo trong ứng dụng ( # 4922 ).

InstanceID

 • Đã xóa các tệp không sử dụng ( # 4881 ).

FCM

 • Không dùng tin nhắn kênh trực tiếp FCM thông qua shouldEstablishDirectChannel . Thay vào đó, sử dụng APN để gửi tin nhắn xuôi dòng. Thêm khóa content_available vào tải trọng của bạn nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng API kế thừa, nhưng chúng tôi thực sự khuyên dùng API HTTP v1 vì nó cung cấp hỗ trợ APN đầy đủ. API không dùng nữa sẽ bị xóa trong Firebase 7 ( # 4710 ).
 • API nhắn tin ngược dòng không dùng nữa. Để cập nhật theo thời gian thực, hãy sử dụng Cloud Firestore, Cơ sở dữ liệu thời gian thực hoặc các dịch vụ khác. API không dùng nữa sẽ bị xóa trong Firebase 7 ( # 4710 ).
 • Sử dụng mã hóa an toàn cho các chủ đề đang chờ xử lý của Nhắn tin ( # 3686 ).

Cấu hình từ xa

 • Đã sửa lỗi ( # 4677 , # 4734 ) trong đó Remote Config không hoạt động sau khi khôi phục bản sao lưu trước đó của thiết bị. ( # 4896 ).

Phiên bản 6.17.0 - ngày 11 tháng 2 năm 2020

Tai nạn

 • Đã sửa lỗi va chạm biểu tượng với SDK Fabric Crashlytics kế thừa và thêm cảnh báo không bao gồm cả hai ( # 4753 , # 4755 ).
 • Đã thêm kiểm tra phòng ngừa sự cố ( # 4661 ).

Đám mây lửa

 • Cải tiến nội bộ.

InstanceID

 • ID trường hợp không còn thu thập ID đăng nhập ( # 4444 ).

FCM

 • Subspec pod Firebase/Messaging hiện hỗ trợ watchOS ( # 4807 ).
 • Đã sửa lỗi FIRMessagingExtensionHelper bị rơi trong các bài kiểm tra đơn vị ( # 4689 ).
 • Đã sửa lỗi FIRMessagingRmqManager bị sập trên các thiết bị có tệp cơ sở dữ liệu nhắn tin bị hỏng ( # 4771 ).

Cấu hình từ xa

 • Đã khắc phục sự cố có thể xảy ra khi thử tìm nạp cấu hình từ xa trước khi ID Instance hợp lệ khả dụng ( # 4622 ).
 • Đã khắc phục sự cố trong đó quá trình tìm nạp cấu hình đôi khi không thành công với lỗi tìm nạp trùng lặp khi không có quá trình tìm nạp nào khác đang diễn ra ( # 3802 ).
 • Tìm nạp các cuộc gọi bây giờ sẽ thất bại nếu ID cá thể hợp lệ không được lấy bởi SDK cấu hình từ xa.

Giám sát hiệu suất

 • Đã khắc phục sự cố liên quan đến tìm nạp các giá trị cấu hình được lưu trong bộ nhớ cache từ Remote Config ( # 4400 , # 4399 ).

Phiên bản 6.16.0 - ngày 28 tháng 1 năm 2020

 • Phiên bản Xcode tối thiểu được yêu cầu thay đổi thành 10.3 (là 10.1).

phân tích

 • Đã giải quyết vấn đề cơ sở dữ liệu trên iOS 12+ nếu được liên kết với các phiên bản thư viện sqlite cũ hơn 3.20.0.
 • Cải thiện độ trễ khởi động.

Tai nạn

 • Đã khắc phục sự cố máy quét VeraCode cho các điều kiện lỗi không được kiểm tra ( # 4669 ).

Đám mây lửa

 • Firestore trước đây yêu cầu rằng mọi tài liệu được đọc trong một giao dịch cũng phải được viết. Yêu cầu này đã bị xóa và bây giờ bạn có thể đọc tài liệu trong giao dịch mà không cần viết thư cho nó.
 • Cải thiện hiệu suất của các truy vấn được thực hiện nhiều lần khi tính bền vững được bật. Các truy vấn được thực hiện gần đây sẽ thấy sự cải thiện đáng kể. Lợi ích này bị giảm nếu thay đổi tích lũy trong khi truy vấn không hoạt động. Các truy vấn sử dụng API limit() có thể không phải lúc nào cũng có lợi, tùy thuộc vào các thay đổi tích lũy.
 • Đã thay đổi vị trí dữ liệu được lưu trữ cục bộ của Firestore từ thư mục Tài liệu sang Hỗ trợ Thư viện / Ứng dụng, ẩn nó khỏi người dùng các ứng dụng chia sẻ tệp của họ với ứng dụng Tệp iOS. Quan trọng : Sau khi dữ liệu của người dùng được di chuyển, việc hạ cấp xuống phiên bản SDK cũ hơn sẽ khiến người dùng dường như mất dữ liệu, vì các phiên bản SDK cũ hơn không thể đọc dữ liệu từ vị trí mới ( # 843 ).

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Các phụ trợ và SDK UI được hợp nhất trong FirebaseInAppMessaging . Các nhà phát triển nên xóa pod Firebase/InAppMessagingDisplay và chỉ sử dụng pod Firebase/InAppMessaging trong Podfile của họ.
 • FIRIAMDefaultDisplayImpl không còn công khai.
 • FirebaseInAppMessagingDisplay hiện không được dùng nữa và cần được xóa khỏi Podfiles của nhà phát triển.
 • Phiên bản iOS tối thiểu hiện nay là 9.0.

Phiên bản 6.15.1 Bản phát hành Patch - ngày 16 tháng 1 năm 2020

Dịch vụ cài đặt Firebase

 • Ném một ngoại lệ khi thiếu các tham số FirebaseOptions cần thiết ( APIKey , googleAppIDprojectID ). Vui lòng đảm bảo GoogleServices-Info.plist (hoặc FirebaseOptions bạn nếu bạn định cấu hình Firebase trong mã) được cập nhật. Có thể tải xuống tệp và cài đặt từ Bảng điều khiển Firebase ( # 4683 ).

Phiên bản 6.15.0 - ngày 14 tháng 1 năm 2020

 • Cấu trúc thư mục sắp xếp lại.
 • Các SDK sau đây giới thiệu một phụ thuộc bắc cầu mới trên API cài đặt Firebase :
  • phân tích
  • Tin nhắn trên đám mây
  • Cấu hình từ xa
  • Nhắn tin trong ứng dụng
  • Thử nghiệm A / B
  • Giám sát hiệu suất
  • Bộ ML
  • ID sơ thẩm

SDK cài đặt Firebase giới thiệu API cài đặt Firebase . Các nhà phát triển sử dụng các hạn chế khóa API có thể gặp các yêu cầu bị chặn (https://stackoverflow.com/questions/58495985/). Một giải pháp có sẵn ở đây . ( # 4533 )

phân tích

 • Thông báo nhật ký được cập nhật để ít dài dòng hơn.
 • Đã khắc phục sự cố do tham chiếu đến bản thân trong các khối không đồng bộ.

Xác thực

 • Đã thêm hỗ trợ của UISceneDelegate cho chuyển hướng URL. ( # 4380 )
 • Đã sửa lỗi rawNonce trong bộ mã hóa. ( # 4337 )

Tai nạn

Phiên bản Firebase Crashlytics này bao gồm phiên bản beta ban đầu của SDK Fireash Crashlytics:

 • SDK hiện đã có nguồn mở. Hãy xem trong kho GitHub của chúng tôi.
 • Đã thêm hỗ trợ cho Catalyst (lưu ý rằng Crashlytics vẫn hỗ trợ tvOS và macOS).
 • Đã thêm API mới phù hợp hơn với SDK Firebase khác và trực quan hơn để sử dụng. Các API mới cũng cung cấp cho người dùng của bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách bạn thu thập dữ liệu của họ.
 • Đã xóa Khóa API vải. Bây giờ, Crashlytics sử dụng tệp GoogleService-Info.plist để liên kết ứng dụng của bạn với dự án của bạn. Nếu bạn đã liên kết ứng dụng của mình từ Fabric và muốn nâng cấp lên SDK mới, hãy xóa khóa API vải khỏi upload-symbols tập lệnh upload-symbols runupload-symbols của bạn. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên xóa phần Fabric khỏi Info.plist của ứng dụng (khi bạn nâng cấp, Crashlytics sử dụng cấu hình mới mà bạn thiết lập trong Firebase).

Đám mây lửa

 • Đã thêm một limit(toLast:) toán tử truy vấn, trả về các tài liệu khớp cuối cùng cho đến giới hạn đã cho.

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Các vấn đề với tính vô hiệu trong thông báo thẻ ( # 4435 ).
 • Lỗi kiểm tra đơn vị với OCMock 3.5.0 ( # 4420 ).
 • Sự cố trong thử nghiệm trên luồng lỗi thiết bị ( # 4446 ).

InstanceID

 • Đã thêm hỗ trợ watchOS cho InstanceID ( # 4016 )
 • Đã thêm một phụ thuộc mới vào SDK cài đặt Firebase. SDK cài đặt Firebase giới thiệu API cài đặt Firebase . Các nhà phát triển sử dụng các hạn chế API cho Khóa API của họ có thể gặp các yêu cầu bị chặn (https://stackoverflow.com/questions/58495985/). Một giải pháp có sẵn ở đây . ( # 4533 )

Dịch vụ cài đặt Firebase

 • Dịch vụ cài đặt Firebase là dịch vụ cơ sở hạ tầng cho các dịch vụ Firebase tạo mã nhận dạng và mã xác thực duy nhất cho các máy khách Firebase (được gọi là "Cài đặt Firebase") cho phép Nhắm mục tiêu Firebase, tức là tương tác giữa các dịch vụ Firebase.
 • SDK cài đặt Firebase giới thiệu API cài đặt Firebase. Các nhà phát triển sử dụng các hạn chế khóa API có thể gặp các yêu cầu bị chặn (https://stackoverflow.com/questions/58495985/). Vấn đề này có thể được giảm thiểu bằng cách làm theo các hướng dẫn được tìm thấy ở đây .

FCM

 • Đã thêm hỗ trợ cộng đồng watchOS cho Firebase Messaging. Điều này cho phép chức năng thông báo đẩy FCM trên ứng dụng chỉ xem hoặc ứng dụng đồng hồ độc lập. ( # 4016 )
 • Đã thêm một phụ thuộc bắc cầu mới trên SDK cài đặt Firebase. SDK cài đặt Firebase giới thiệu API cài đặt Firebase . Các nhà phát triển sử dụng các hạn chế API cho Khóa API của họ có thể gặp các yêu cầu bị chặn (https://stackoverflow.com/questions/58495985/). Một giải pháp có sẵn ở đây .

Giám sát hiệu suất

 • Cập nhật lên phiên bản mới hơn của SDK FirebaseInstanceId sử dụng FirebaseInstallationService.

Cơ sở dữ liệu thời gian thực

 • Đã giải quyết một hồi quy hiệu suất được giới thiệu trong 6.1.3.

Lưu trữ

 • Cấu trúc thư mục được sắp xếp lại ( # 4573 ).

Phiên bản 6.14.0 - 17 tháng 12 năm 2019

 • Đã cập nhật các bản phân phối nhị phân để bao gồm các lát arm64e. Xem tài liệu của Apple để biết thêm chi tiết. Hỗ trợ cho các thư viện nguồn mở hiện được bao gồm trong các bản phân phối zip và Carthage. Tất cả các thư viện hiện hỗ trợ xây dựng cho arm64e ngoại trừ các MLKit, trong đó hỗ trợ là TBD ( # 4110 ).
 • Cấu trúc thư mục của phân phối zip đã thay đổi để bao gồm tên đầy đủ của mỗi nhóm Firebase trong cấu trúc thư mục. Ví dụ: thư mục Storage trước đây là FirebaseStorage . \
 • Tăng tốc khởi tạo bằng cách đăng ký một cách lười biếng cho tác nhân người dùng ( # 1306 ).
 • Đã thêm cờ sử dụng Swift vào firebaseUserAgent . Thông tin sẽ được sử dụng để hỗ trợ các quyết định sản phẩm liên quan đến Swift, ví dụ: thêm API, SDK cụ thể của Swift, v.v. ( # 4448 ).

phân tích

 • Đã khắc phục sự cố với các sự kiện ứng dụng tùy chỉnh không được chuyển đến FirebaseInAppMessaging khi GoogleTagManager cũng có mặt ( # 4305 ).

Xác thực

 • Đã thêm hỗ trợ của UISceneDelegate cho chuyển hướng URL ( # 4380 ).
 • Đã sửa lỗi rawNonce trong bộ mã hóa ( # 4337 ).

Cơ sở dữ liệu thời gian thực

 • Cải tiến nội bộ.
 • Sửa thời gian khởi động thành phần ( # 4137 ).
 • Khắc phục sự cố do sắp xếp đối tượng khi khởi chạy ứng dụng ( # 4308 ).

Đám mây lửa

 • Cải tiến nội bộ.

Tin nhắn trong ứng dụng Firebase

 • Các vấn đề với tính vô hiệu trong thông báo thẻ ( # 4435 ).
 • Lỗi kiểm tra đơn vị với OCMock 3.5.0 ( # 4420 ).
 • Sự cố trong thử nghiệm trên luồng lỗi thiết bị ( # 4446 ).

InstanceID

 • Đã thêm hỗ trợ nhịp tim cho InstanceID ( # 4323 ).
 • Đã sửa lỗi các tài liệu về một vài phương thức tạo và băm ngẫu nhiên để làm rõ trường hợp sử dụng của nó để tránh nhầm lẫn. ( # 4469 , # 4444 , # 4326 ).

FCM

 • Sửa thời gian khởi động thành phần ( # 4137 ).

Giám sát hiệu suất

 • Đã khắc phục sự cố liên quan đến dấu vết bắt đầu của ứng dụng. # 934
 • Đã khắc phục các sự cố liên quan đến giám sát các yêu cầu mạng dựa trên NSURLSession trong đó một số yêu cầu không được giám sát sau iOS 13.

Cấu hình từ xa

 • Khắc phục mã trạng thái trả về khi ứng dụng ngoại tuyến ( # 4100 ).
 • Dọn dẹp mã nội bộ ( # 4297 , # 4403 , # 4379 ).

Phiên bản phát hành bản vá 6.13.0 - ngày 19 tháng 11 năm 2019

Bản phát hành này không bao gồm các bản cập nhật cho tệp zip hoặc bản phân phối Carthage.

Đám mây lửa

 • Firestore không còn tải chứng chỉ TLS của mình từ gói, giúp khắc phục sự cố khi khởi động khi gói không thể được tải. Điều này sửa một trường hợp cụ thể trong đó gói không thể được tải do các ký tự không phải ASCII trong tên ứng dụng. Nếu bạn đang theo dõi thủ công các phụ thuộc, giờ đây bạn có thể xóa gRPCCertificates-Cpp.bundle khỏi bản dựng của bạn ( # 3951 ).

Phiên bản 6.13.0 - ngày 14 tháng 11 năm 2019

 • Updated the Firebase Core minor version to prepare for an upcoming Firebase pod open source.

Analytics

 • Fixed crash after completed in-app purchase ( #4176 ).

Authentication

 • Added support for Sign-in with Apple ( #4183 ).

Cloud Firestore

 • Removed Firestore's dependency on the Protobuf CocoaPod. If you're manually tracking dependencies, you may be able to remove it from your build (note, however, that other Firebase components may still require it).
 • Added a dependency on the abseil CocoaPod. If you're manually tracking dependencies, you need to add it to your build.

FCM

 • Moved message queue delete operation to a serial queue to avoid race conditions in unit tests ( #4236 ).

Performance Monitoring

 • Fixed crashes related to Firebase Performance and Remote Config. ( #4265 , #4207 , #4060 , #3929 )

Remote Config

 • Remote Config no longer re-activates the current config on fetch if it receives no changes from the backend. ( #4260 )

Storage

 • Fixed a -Wunused-property-ivar violation ( #4281 ).

Version 6.12.0 - November 5, 2019

 • The zip file distributions are now built with Xcode 11.0. The zip file distribution no longer support Xcode 10.3 and below. The Carthage distribution is still built with Xcode 10.1 and is planned to update to Xcode 11.0 in the next release. As a workaround for ( #3791 ), Carthage users can integrate GoogleSignIn.framework from the ( zip distribution ).

Analytics

 • Updated podspec to depend on exact nanopb version.

Realtime Database

 • Addressed an issue with NSDecimalNumber case that prevented decimals with high precision to be stored correctly in our persistence layer ( #4108 ).

Cloud Firestore

 • Added whereField(_:in:) and whereField(_:arrayContainsAny:) query operators. whereField(_:in:) finds documents where a specified field's value is IN a specified array. whereField(_:arrayContainsAny:) finds documents where a specified field is an array and contains ANY element of a specified array.
 • Firestore SDK now uses Nanopb rather than the Objective-C Protobuf library for parsing protos. This change does not affect visible behavior of the SDK in any way. While we don't anticipate any issues, please report any issues with network behavior or persistence that you experience.

InstanceID

 • Fixed a crash in checkTokenRefreshPolicyWithIID: and ensure tokenWithAuthorizedEntity:scope:options:handler method is refreshing token if token is stale ( #4167 ).
 • Updated deprecated keychain access level ( #4172 ).

FCM

 • Moved reliable message queue database operation off main thread ( #4053 ).

Remote Config

 • Minor internal project structure changes.

Performance Monitoring

 • Internal SDK enhancements.

Version 6.11.0 - October 22, 2019

 • Fix container instantiation timing, IID startup ( #4030 ).
 • Open-sourced Firebase pod. This enables import Firebase module support for tvOS and macOS ( #4021 ).

Authentication

 • Removed usage of a deprecated property on iOS 13 ( #4066 ).

Cloud Firestore

 • Fix a race condition that could cause a segmentation fault during client initialization ( #4091 ).

Swift Extensions

 • Initial public release.

InstanceID

 • Fixed InstanceID initialization timing issue ( #4030 ).
 • Added check to see if token and IID are inconsistent ( #4025 ).
 • Removed migration logic from document folder to application folder ( #4033 ).

FCM

 • Fixed IID and Messaging container instantiation timing issue ( #4030 ).
 • Internal cleanup and remove migration logic from document folder to application folder ( #4033 , #4045 ).

Remote Config

 • Removed existing usage of an internal deprecated API ( #3993 ).

Version 6.10.0 - October 8, 2019

 • Transitive GoogleDataTransport dependency incremented to v2.0.0 ( #3729 ).
 • Fixed "expiclitlySet" typo ( #3853 ).

A/B Testing

 • Fixed an Analyzer issue ( #3622 ).

Analytics

 • Fixed potential crash due to debug assertion when Analytics starts.
 • Fixed race condition that prevented upload from completing while app was in the background.

Authentication

 • Added methods allowing developers to link and reauthenticate with federated providers. ( #3971 )

Realtime Database

 • Fixed an iOS 13 crash that occurred in our WebSocket error handling. ( #3950 )

Cloud Firestore

 • Added an addSnapshotsInSyncListener() method to FIRFirestore that notifies you when all your snapshot listeners are in sync with each other.

Firebase In-App Messaging

 • Added support for UIScene-based application lifecycle ( #3927 ).
 • Fixed storyboard layout error in Xcode 11 ( #3748 ).

FCM

 • Updated Protobuf version to fix warnings in Xcode.

ML Kit for Firebase

 • An enhanced version of barcode scanner with better speed and accuracy.
 • Breaking change: Updated ModelManager with the following API changes:
  • Added modelManager(app:) for a custom Firebase app. Note that download management for custom Firebase apps is currently only supported for the Translate SDK.
  • Removed the RemoteModel and LocalModel registration APIs. You no longer need to register models before using them.
  • Added a model download conditions parameter in the download(_:conditions) API to make it easier to tie the conditions to specific download requests. You can fully control when to download a model for the first time and when to check for model updates via this API.
  • Updated isRemoteModelDownloaded(_:) to isModelDownloaded(_:) .
  • Added deleteDownloadedModel(_:completion:) to delete downloaded models to provide you with more flexibility for managing disk space on your user's devices.
  • Removed deleteDownloadedTranslateModel(_:completion)
  • Updated the availableTranslateModelsWithApp(app:) method to a downloadedTranslateModels property.
 • Breaking change: RemoteModel and LocalModel initializers have been disabled. New subclasses have been added for AutoML, Custom, and Translate SDKs. Use the intializers for those subclasses to create instances of remote and local models. initialConditions and updateConditions are no longer needed for initializing a remote model. You can specify the download condition when calling download(_:conditions:) of the ModelManager .
 • Added CustomRemoteModel and CustomLocalModel as instantiable subclasses of RemoteModel and LocalModel classes, respectively.
 • Breaking change: Updated the initializers for ModelInterpreter and removed the ModelOptions class. The ModelInterpreter can be initialized with either a CustomRemoteModel or CustomLocalModel , but not both.
 • Breaking change: Implicit model downloading is no longer available through the ModelInterpreter . You must invoke the ModelManager 's download(_:conditions:) API to download CustomRemoteModel s. Please see the Model Interpreter QuickStart app for an example of how to download CustomRemoteModel s.
 • Added AutoMLRemoteModel and AutoMLLocalModel as instantiable subclasses of RemoteModel and LocalModel classes, respectively.
 • Breaking change: Updated the initializers for VisionOnDeviceAutoMLImageLabelerOptions . The VisionOnDeviceAutoMLImageLabelerOptions can be initialized with either an AutoMLRemoteModel or AutoMLLocalModel , but not both.
 • Breaking change: Implicit model downloading is no longer available through the VisionOnDeviceAutoMLImageLabeler . You must invoke the ModelManager 's download(_:conditions:) API to download AutoMLRemoteModel s. Please see the Vision QuickStart app for an example of how to download AutoMLRemoteModel s.
 • Breaking change: Updated the initializers for TranslateRemoteModel . A TranslateRemoteModel can only be initialized with a TranslateLanguage . Download conditions are now passed to ModelManager 's download(_:conditions:) API, and custom Firebase apps are supported through ModelManager 's modelManager(app:) API.
 • Breaking change: On-device text recognition API for iOS no longer supports i386 architecture, but continues to support x86_64, arm64, and armv7 architectures.

Performance Monitoring

 • Fixed issue related to crash when app starts on iOS 13 devices. ( #3929 )
 • Internal SDK enhancements.

Remote Config

 • Fixed issue for outdated values for deleted config keys. ( #3745 ).

Version 6.9.0 - September 23, 2019

 • Transitive GoogleDataTransport dependency incremented to v2.0.0 ( #3729 ).
 • Fixed "expiclitlySet" typo ( #3853 ).

Analytics

 • Fixed crash when updating identifiers from multiple threads ( #2575 ).

Cloud Firestore

 • Fixed a memory access error discovered using the sanitizers in Xcode 11.

FCM

 • Mute FCM deprecated warnings with Xcode 11 and min iOS >= 10 ( #3857 ).

ML Kit for Firebase

 • Fixed an incompatibility issue between Translate and FirebaseMLCommon.

Remote Config

 • Fixed docs issue ( #3846 ).

Version 6.8.1 - September 10, 2019

 • Removed references to UIWebViewDelegate to comply with App Store Submission warning ( #3722 ).

InstanceID

 • Fix private header imports ( #3621 ).

Performance Monitoring

 • Enable app start time measurements for ios 12.4.

Storage

 • Fix crash in FIRStorageUploadTask ( #3750 ).

Version 6.8.0 - September 5, 2019

A/B Testing

 • Fixed an Analyzer issue ( #3622 ).
 • Removed references to UIWebView to comply with App Store Submission warning ( #3722 ).

Cloud Firestore

 • Transactions now perform exponential backoff before retrying. This means transactions on highly contended documents are more likely to succeed.
 • Added a waitForPendingWrites() method to FIRFirestore class which allows users to wait on a promise that resolves when all pending writes are acknowledged by the Firestore backend.
 • Added a terminate() method to FIRFirestore which terminates the instance, releasing any held resources. Once it completes, you can optionally call clearPersistence() to wipe persisted Firestore data from disk.

Firebase In-App Messaging

 • Undeprecated initializer for FIRInAppMessagingAction so it can be used going forward in custom UI display ( #3545 ).

InstanceID

 • Moved two headers from internal to private for Remote Config open sourcing ( #3621 ).

FCM

 • Fixed notification open event is not logged when scheduling a local timezone message ( #3670 , #3638 ).
 • Fixed FirebaseApp.delete() results in unusable Messaging singleton ( #3411 ).

ML Kit for Firebase

 • Updated the TensorFlow Lite dependency from TensorFlowLite 1.13.1 to TensorFlowLiteObjC 1.14.0 for Custom and AutoML SDKs.

Performance Monitoring

 • Updated the dependency on Firebase Remote Config.

Remote Config

 • Initial Open Source ( #3645 ).
 • Community macOS and tvOS support.
 • Catalyst build support.

Version 6.7.1 - August 23, 2019

Cloud Firestore

 • Fixed a crash that would happen when changing networks or going from online to offline ( #3661 ).

Version 6.7.0 - August 21, 2019

 • Added AppKit dependency on macOS and UIKit dependency on iOS and tvOS ( #3459 ).
 • Moved core diagnostics log to app launch when core data collection is enabled ( #3437 ).
 • Open-sourced the Firebase Core Diagnostics SDK ( #3129 ).

A/B Testing

 • Initial Open Source ( #3507 ).

Analytics

 • Added support for monitoring launches of new features via Firebase Remote Config.
 • Fixed a crash regression when event parameter dictionary is mutated while being enumerated ( #3255 ).

Authentication

 • Make sure the first valid auth domain is retrieved ( #3493 ).
 • Add assertion for Facebook generic IDP flow ( #3208 ).
 • Build for Catalyst ( #3549 ).

Realtime Database

 • Fix Catalyst Build issue ( #3512 ).
 • The SDK adds support for the Firebase Database Emulator. To connect to the emulator, specify "http:// /" as your Database URL (via Database.database(url:) ). If you refer to your emulator host by IP rather than by domain name, you may also need to specify a namespace ( "http://<emulator_host>/?ns=<namespace>" ) ( #3491 ).
 • Minor internal refactoring.

Cloud Firestore

 • Internal improvements.

FCM

 • Cleaned up documents, unused macros, and folders ( #3490 , #3537 , #3556 , #3498 ).
 • Updated the header path to pod repo relative ( #3527 ).
 • Fix singleton functionality after a FirebaseApp is deleted and recreated ( #3411 ).

Remote Config

 • Fixed a crash seen by some users. ( #3508 ).
 • Internal changes and stability improvements.

Version 6.6.0 - August 6, 2019

 • Added AppKit dependency on macOS and UIKit dependency on iOS and tvOS ( #3459 ).
 • Added support for Firebase Segmentation ( #3430 ).
 • Moved core diagnostics log to app launch when core data collection is enabled ( #3437 ).
 • Open-sourced the Firebase Core Diagnostics SDK ( #3129 ).

Analytics

 • Added automatic logging of app being sent to the background.
 • Added support for session-scoped audiences.
 • Cleaned up the event parameter names displayed in the debug logs.

Authentication

 • Fixed an issue where unlinking an email auth provider raised an incorrect error stating the account was not linked to an email auth provider ( #3405 ).
 • Renamed internal Keychain classes ( #3473 ).
 • Updated to maintain compatibility with Firebase Core in 6.6.0.

Cloud Firestore

 • Transactions are now more flexible. Some sequences of operations that were previously incorrectly disallowed are now allowed. For example, after reading a document that doesn't exist, you can now set it multiple times successfully in a transaction.

InstanceID

 • Fixed a crash that could occur if InstanceID was shut down when fetching a new instance ID ( #3439 ).

FCM

 • Fix hang when token is not available before topic subscription and unsubscription ( #3438 ).

Performance Monitoring

 • Fixed an issue where NSURLConnection -based network requests made from KVO-d NSOperation s do not complete.
 • Fixed issues where some UIKit methods could be called on the main thread.

Version 6.5.0 - July 18, 2019

 • FirebaseOptions.appGroupID property added to configure the App Group identifier required to share data between the application and the application extensions ( #3293 ).

Analytics

 • Changed ordering of events during startup. Analytics usage is not affected by this change.

Authentication

 • Added a new client error MISSING_CLIENT_IDENTIFIER ( #3341 ).
 • Removed a call to a deprecated logging method ( #3333 ).

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where query results were temporarily missing documents that previously had not matched but had been updated to now match the query ( firebase/firebase-android-sdk#155 ).
 • Fixed an internal assertion that was triggered when an update with a FieldValue.serverTimestamp() and an update with a FieldValue.increment() were pending for the same document.
 • Fixed the oldIndex and newIndex values in DocumentChange to actually be NSNotFound when documents are added or removed, respectively ( #3298 ).
 • Failed transactions now return the failure from the last attempt, instead of ABORTED .

Firebase In-App Messaging

 • Fixed issue with messages triggered on app launch not displaying ( #3237 ).
 • Fixed bug with body text color for card messages ( #3286 ).

InstanceID

 • Removed a call to a deprecated logging method ( #3333 ).

Remote Config

 • Fixed a crash seen by some users when initializing Remote Config with Firebase Performance also installed ( #3344 ).

Storage

 • Ensure that users don't accidently invoke Storage() instead of Storage.storage() . If your code calls the constructor of Storage directly, we will throw an assertion failure instead of crashing the process later as the instance is used ( #3282 ).

Version 6.4.0 - July 9, 2019

Analytics

 • Fixed potential crash if the event parameters dictionary is mutated after logging an event ( #3255 ).

Authentication

 • Expose secret of OAuth credential in public header ( #3089 ).
 • Fix a keychain issue where API key is incorrectly set ( #3239 ).

Cloud Firestore

 • Fixed certificate loading for non-CocoaPods builds that may not include bundle identifiers in their frameworks or apps ( #3184 ).

InstanceID

 • Fixed an issue where fetching an instance ID wouldn't invoke the callback handler if the instance ID had not changed. ( #3229 ).

FCM

 • Fix Xcode 11 tvOS build issue ( #3216 ).

ML Kit for Firebase

 • Fixed the known issue of VisionObjectDetector where in streaming mode, if the category of an object changes, the detector assigns it a new tracking ID.
 • Improved detecting small objects with VisionObjectDetector .
 • Breaking change: Removed entityID and label APIs from VisionObject .
 • Natural Language features now use external Protobuf and Google Toolbox for Mac libraries, resulting in reduced binary size.
 • Improved error telemetry for Translate model downloading.
 • Improved handling of invalid inputs in SmartReply.

Performance Monitoring

 • Fixes an iOS 13 beta crash caused by a race condition with Remote Config.

Remote Config

 • Improved shared instance initialization sequence during FirebaseApp.configure() .

Storage

 • Added StorageReference.list() and StorageReference.listAll() , which allows developers to list the files and folders under the given StorageReference.

Version 6.3.0 - June 19, 2019

Analytics

 • Fixed issue with sessions not starting occasionally.
 • Fixed issue with update_with_analytics event parameter having an incorrect value.
 • Fixed issue with first_open_after_install user property having an incorrect value.
 • Updated SQLite usage to pass additional flag to sqlite3_open_v2 and call sqlite3_prepare_v3 for iOS 12+.

Authentication

 • Fixed line limits and linter warnings in public documentation ( #3139 ).

Cloud Firestore

 • Added clearPersistence() , which clears the persistent storage including pending writes and cached documents. This is intended to help write reliable tests ( #449 ).

Firebase In-App Messaging

 • Simplified startup by only scheduling server contact if logs are present ( #3101 ).

InstanceID

 • Added macOS support for InstanceID. ( #2880 ).
 • Corrected timezone proto key. ( #3132 ).

FCM

 • Added macOS support for Messaging. You can now send push notifications to your mac app with Firebase Messaging. ( #2880 ).

Performance Monitoring

 • Make Firebase Performance work with the recent version of Remote Config.
 • Fix the bug where dataCollectionEnabled flag was not honored for out of the box metrics.

Remote Config

 • Async initialization with new API for ensuring initialization completed with completion handler.
 • Support for multiple active instances of Remote Config in the same app (Analytics only supported with default Firebase app instance).
 • New fetchAndActivate API to perform both fetch and activation upon a successful fetch in a single API call with async completion.
 • New 'jsonValue' property in the FIRRemoteConfigValue class for reading value of a param as a JSON value.
 • New properties for setting minimumFetchInterval and fetch timeout in FIRRemoteConfigSettings class.
 • [FIRRemoteConfigSettings initWithDeveloperModeEnabled] is now deprecated. Use minimumFetchInterval or call [FIRRemoteConfig fetchWithExpirationDuration:] to force a fetch to the Remote Config backend.
 • Async activate API with completion handler.
 • All Remote Config API which take an explicit namespace parameter are deprecated.

Version 6.2.0 - June 4, 2019

Authentication

 • Fixed an issue where users could not link email providers via email links. ( #3030 ).

Firebase In-App Messaging

 • Added support for card in-app messages ( #2947 ).
 • Added direct triggering (via FIAM SDK) of in-app messages ( #3081 ).

Cloud Firestore

 • Firestore should now recover its connection to the server more quickly after being on a network suffering from total packet loss ( #2987 ).
 • Changed gRPC-C++ dependency to 0.0.9 which adds support for using it concurrently with the Objective-C gRPC CocoaPod. This fixes certificate errors you might encounter when trying to use Firestore and other Google Cloud Objective-C APIs in the same project.

InstanceID

 • Fixed a crash in token fetching. Removed debug assertion that is only for develop build. ( #3018 ).

ML Kit for Firebase

 • Internal improvements and refactored code.

FCM

 • Disable data protection when opening the Rmq2PeristentStore. ( #2963 ).

Version 6.1.0 - May 21, 2019

 • Allowed FirebaseApp name to accept any alpha-numeric character instead of only ASCII (#2609).

Analytics

 • Fixed issue with custom app events not being passed to other Firebase SDKs.

Authentication

 • Added support of web.app as an auth domain. ( #2959 ).
 • Fixed an issue where the return type of getStoredUserForAccessGroup:error: is nonnull. ( #2879 ).

Cloud Firestore

 • Disabling garbage collection now avoids even scheduling the collection process. This can be used to prevent crashes in the background when using NSFileProtectionComplete. Note that Firestore does not support operating in this mode--nearly all API calls will cause crashes while file protection is enabled. This change just prevents a crash when Firestore is idle. ( #2846 ).

Firebase In-App Messaging

 • We fixed an issue with messages not showing from custom analytics event trigger ( #2981 ).
 • We fixed a crash from sending analytics events with no instance ID ( #2988 ).

InstanceID

 • Fixed a keychain migration crash. ( #2731 ).
 • Fixed a race condition where checkin was deleted before writing during app start, causing notifications to not be delivered correctly. ( #2438 ).
 • Remove reflection call to get checkin info from Firebase Messaging. ( #2825 ).

ML Kit for Firebase

 • Fixed possible out-of-memory error: Updated Translator to release memory for the instance once all references have been removed.
 • Renamed Swift values of TranslateLanguage from uppercase to lowercase, eg from TranslateLanguage.EN to TranslateLanguage.en .

FCM

 • Remove reflection call to get checkin info from Firebase Messaging and calling the private API directly. ( #2825 ).
 • Fix race condition checkin is deleted before writing during app start. This cleans up the corrupted checkin which causes notifications failed to deliver. ( #2438 ).

Version 6.0.0 - May 7, 2019

 • Removed FIRAnalyticsConfiguration APIs. Use the same APIs directly on the FirebaseAnalytics class. ( #2728 ).
 • Added support for CocoaPods 1.7.x :generate_multiple_pod_projects feature. ( #2751 ).
 • Removed runtime warning for missing Analytics in favor of one at build time. ( #2734 ).

Analytics

 • Added support for programmatically indicating that a user's future Analytics data should not be used for personalized advertising.

A/B Testing

 • Removed FIR prefixes from Swift APIs to match the rest of the Firebase SDKs. ( #1779 ).

Authentication

 • Added support for single sign on. ( #2684 ).
 • Deprecated reauthenticateAndRetrieveDataWithCredential:completion: , signInAndRetrieveDataWithCredential:completion: , linkAndRetrieveDataWithCredential:completion: , fetchProvidersForEmail:completion: . ( #2723 ).
 • Removed pendingToken from public API. ( #2676 ).
 • GULAppDelegateSwizzler is used for the app delegate swizzling. ( #2591 ).

Realtime Database

 • Removed the deprecated childByAppendingPath API. ( #2763 ).

Crash Reporting

 • FirebaseCrash was removed from the Firebase pod. It's recommended to upgrade to Firebase Crashlytics .
 • FirebaseAnalytics is no longer a hard dependency in the DynamicLinks pod. If you were installing Dynamic Links via pod 'Firebase/DynamicLinks' , add pod 'Firebase/Analytics' to the Podfile to maintain full Dynamic Links functionality. If you have pod 'Firebase/Core' in the Podfile, no change is necessary. ( #2738 ).
 • Removed deprecated APIs in FDLURLComponents. ( #2768 ).

Cloud Firestore

 • You can now query across all collections in your database with a given collection ID using the Firestore.collectionGroup() method.
 • Added community support for tvOS.

Cloud Functions

 • Updated to depend on the latest FirebaseCore SDK.

Firebase In-App Messaging

 • Updated to depend on the latest FirebaseCore SDK.

InstanceID

 • Remove deprecated token method. Use instanceIDWithHandler: instead. ( #2741 ).
 • Send firebaseUserAgent with a register request. ( #2679 ).

Invites

 • FirebaseInvites was removed from the Firebase pod. Please see this document for more information on how to replace FirebaseInvites using Firebase DynamicLinks in your project.

ML Kit for Firebase

 • Added Translate support for Natural Language.
 • Added support for on-device AutoML Image Labeling using image classification models trained by AutoML on custom images.
 • Added support for on-device Object Detection and Tracking.
 • Added support for initiating the download of a remote model, monitoring download progress, and receiving notifications. To learn more, read ML Kit for Firebase .
 • Upgraded TensorFlowLite dependency from 1.12.0 to 1.13.1.

FCM

 • Removed useMessagingDelegateForDirectChannel property. All direct channels (non-APNS) messages will be handled in FIRMessagingDelegate messaging:didReceiveMessage: . ( #2711 ).
 • Removed deprecated API to connect direct channel. Use shouldEstablishDirectChannel property instead. ( #2717 ).
 • GULAppDelegateSwizzler is used for the app delegate swizzling. ( #2683 ).

Performance Monitoring

Remote Config

 • FirebaseAnalytics is no longer a hard dependency in the RemoteConfig pod. If you were installing Remote Config via pod 'Firebase/RemoteConfig' , add pod 'Firebase/Analytics' to the Podfile to maintain full RemoteConfig functionality. If you have pod 'Firebase/Core' in the Podfile, no change is necessary. No major changes to functionality.

Version 5.20.2 - April 10, 2019

Analytics

 • Fixed an issue with setAnalyticsCollectionEnabled(_:) not persisting properly between app launches.

Version 5.20.1 - March 30, 2019

Cloud Firestore

 • Fixed a use-after-free bug that could be observed when using snapshot listeners on temporary document references ( #2682 ).

Version 5.20.0 - March 29, 2019

 • Avoid using NSRegularExpression in FIRApp.
 • Improve error meessage for invalid app names. ( #2614 ).
 • FIRApp thread safety fixes. ( #2639 ).

Authentication

 • Added support for new error code ERROR_INVALID_PROVIDER_ID . ( #2629 ).

Cloud Firestore

 • Added community support for macOS ( #434 ).
 • Fixed the way gRPC certificates are loaded on macOS ( #2604 ).
 • Fixed an issue where 'matchesShortLinkFormat' was returning true for certain FDL long links. ( #2563 ).

InstanceID

 • We fixed a bug where handlers of instanceIDWithHandler: weren't responding. ( #2445 ).
 • We fixed a race condition where the token kept being refreshed at app start. ( #2438 ).

Version 5.19.0 - March 19, 2019

 • Allow Bundle IDs that have a valid prefix to enable richer extension support. ( #2515 ).
 • Deprecated FIRAnalyticsConfiguration API in favor of new methods on the Analytics SDK. Please call the new APIs directly: Enable/disable Analytics with Analytics.setAnalyticsCollectionEnabled(_) and modify the session timeout interval with Analytics.setSessionTimeoutInterval(_) .

Analytics

 • Added new setAnalyticsCollectionEnabled(_) and setSessionTimeoutInterval(_) APIs. These should be used in place of the AnalyticsConfiguration APIs that were deprecated in FirebaseCore ( #2516 ).

Authentication

 • Deprecated Microsoft and Yahoo OAuth Provider IDs. ( #2517 ).
 • Fixed an issue where an exception was thrown when linking OAuth credentials. ( #2521 ).
 • Fixed an issue where a wrong error was thrown when handling error with FEDERATED_USER_ID_ALREADY_LINKED . ( #2522 ).

Cloud Firestore

 • Added FieldValue.increment() , which can be used in updateData(_:) and setData(_:merge:) to increment or decrement numeric field values safely without transactions.
 • Improved performance when querying over documents that contain subcollections ( #2466 ).
 • Prepared the persistence layer to support collection group queries. While this feature is not yet available, all schema changes are included in this release.
 • Fixed an issue with certain Analytics attribution parameters not being recorded on an app install. ( #2462 ).

Firebase In-App Messaging

 • Fixed a crash that occurred when integrating Firebase In-App Messaging into NativeScript apps.

FCM

 • Added community support for tvOS. ( #2428 ).

InstanceID

 • Community support for tvOS. ( #2428 ).
 • Adding Firebase info to checkin. ( #2509 ).
 • Fixed a crash in FIRInstanceIDCheckinService ( #2548 ).

ML Kit for Firebase

 • Added Smart Reply support for Natural Language. To learn more, read ML Kit for Firebase .
 • Breaking change: Renamed model downloading APIs in FirebaseMLCommon (no change to functionality):
  • Renamed CloudModelSource to RemoteModel and LocalModelSource to LocalModel .
  • Updated ModelManager methods to reflect the renaming of the model classes.
  • Renamed the following properties in ModelDownloadConditions : isWiFiRequired is now allowsCellularAccess and canDownloadInBackground is now allowsBackgroundDownloading .

Performance Monitoring

 • Fixed a crash related to password auto-fill screen ( #2283 , #1986 ).

Realtime Database

 • Fixed crash in FSRWebSocket ( #2485 ).

Storage

 • StorageReference.putFile() now correctly propagates error if file to upload does not exist ( #2458 , #2350 ).

Version 5.18.2 - March 7, 2019

 • Fixed an incomplete modulemap in some frameworks which could lead to linker errors.

Version 5.18.1 - March 7, 2019

InstanceID

 • Properly pushed the open-source version of Firebase InstanceID. ( #186 ). To get this fix, remove the Pods directory or run pod deintegrate before pod update . Also see #2486 .

Version 5.18.0 - March 5, 2019

 • Deprecated setMinimumSessionInterval on AnalyticsConfiguration . ( #2305 ).

Analytics

 • Fixed an issue with background tasks not terminating when the configuration isn't expired even when there isn't any data to upload.

Authentication

 • Add support for Generic IDP. ( #2405 ).

Cloud Firestore

 • Internal improvements to the SDK. These changes do not have any impact on developers using Cloud Firestore.

Cloud Functions

 • Changed the default timeout for callable functions to 70 seconds ( #2329 ).
 • Added a method to change the timeout for a callable ( #2329 ).
 • Added return call validation for sysctlbyname . ( #2394 ).

Firebase In-App Messaging

 • Allow developers to programmatically register a delegate for updates on in-app engagement (impression, click, display errors). ( #2354 ).

InstanceID

 • Open Source Firebase InstanceID. ( #186 ).

FCM

 • Replaced NSUserDefaults with GULUserDefaults to avoid potential crashes. ( #2443 ).

Version 5.17.0 - February 21, 2019

Analytics

 • Sessions start immediately when an engagement occurs.
 • Added support for extending sessions while app is running in the background.

Cloud Firestore

 • Internal improvements to the SDK. These changes do not have any impact on developers using Cloud Firestore.

InstanceID

 • InstanceID now updates keychain access control whenever a new keychain is added, to make sure keychain access won't be blocked when device is locked. ( #1399 ).
 • Fixed an issue where push notification is not working on release builds. ( #2365 ).

FCM

 • Internal code cleanup to improve better unit testing. ( #2250 ).

Version 5.16.0 - January 22, 2019

 • The minimum supported Xcode version is now 9.4.1.
 • Internal change to add a registerInternalLibrary API. Other Firebase libraries can register with FirebaseCore instead of FirebaseCore needing all of its clients' versions built in. Firebase 5.16.0 makes this transition for FirebaseAnalytics , FirebaseAuth , FirebaseDatabase , FirebaseDynamicLinks , FirebaseFirestore , FirebaseFunctions , FirebaseInstanceID , FirebaseMessaging , and FirebaseStorage . This change has no impact on Firebase developers.

InstanceID

 • Moved all keychain write operations off the main thread ( #1399 ).
 • Made keychain operations asynchronous where possible (given the current APIs).
 • Updated the SDK to avoid redundant keychain operations when previously queried and cached.

Cloud Firestore

 • Breaking change: The areTimestampsInSnapshotsEnabled setting is now enabled by default. Timestamp fields that read from a FIRDocumentSnapshot are now returned as FIRTimestamp objects instead of NSDate objects. Update any code that expects to receive a NSDate object. See the reference documentation for more details.
 • Breaking change: FIRTransaction.getDocument() has been changed to return a non-nil FIRDocumentSnapshot with exists equal to false if the document does not exist (instead of returning a nil FIRDocumentSnapshot ). Code that includes if (snapshot) { ... } must be changed to if (snapshot.exists) { ... } .
 • Fixed a crash that could happen when the app is shut down after a write has been sent to the server but before it has been received on a listener ( #2237 ).
 • Firestore no longer bundles a copy of the gRPC certificates, now that the gRPC-C++ CocoaPod includes them. CocoaPods users should be updated automatically. Carthage users should follow the updated instructions to get gRPCCertificates.bundle from the correct location.

ML Kit for Firebase

 • Added support for Natural Language and Language Identification. To learn more, read ML Kit for Firebase .
 • Breaking change: Unified and enhanced on-device and cloud image-labeling API.
 • Added the ModelManager class for downloading and managing custom models from the cloud.
 • Added the CloudModelSource and LocalModelSource classes for defining and registering custom cloud and local models. These classes were previously defined in FirebaseMLModelInterpreter .
 • Defined and registered CloudModelSource and moved the LocalModelSource custom models to FirebaseMLCommon . To use the new API, import the FirebaseMLCommon module.
 • Upgraded the TensorFlowLite dependency from 1.10.1 to 1.12.0.

Version 5.15.0 - December 17, 2018

Authentication

 • Add support for Game Center sign-in ( #2127 ).

Cloud Firestore

 • Offline persistence now properly records schema downgrades. This is a forward-looking change that allows all subsequent versions to safely downgrade to this version. Some other versions might be safe to downgrade to, if you can determine there haven't been any schema migrations between them. For example, downgrading from v0.16.1 to v0.15.0 is safe because there have been no schema changes between these releases.
 • Fixed an issue where gRPC would crash if shut down multiple times ( #2146 ).

Performance Monitoring

 • Resolved an issue that caused crashes in FPRScreenTraceTracker ( #1986 ).
 • Fixed duplicate symbols issue with NearbyMessages CocoaPod ( #2094 ).

Version 5.14.0 - December 4, 2018

Analytics

 • Updated names for certain internal events and parameters.
 • The FirebaseAnalytics CocoaPod corrects its dependency on the GoogleAppMeasurement CocoaPod ( #2151 ).

Authentication

 • Add support for custom FDL domain links ( #2121 ).
 • Introduced a new componentsWithLink:domainURIPrefix: and deprecated the existing componentsWithLink:domain: ( #1962 , #2017 , #2078 , #2097 , #2112 ).

Cloud Firestore

 • Added a garbage collection process to on-disk persistence that removes older documents. This is enabled by default, and the SDK will attempt to periodically clean up older, unused documents once the on-disk cache passes a threshold size (default: 100 MB). This threshold can be configured by setting FIRFirestoreSettings.cacheSizeBytes . It must be set to a minimum of 1 MB. The garbage collection process can be disabled entirely by setting FIRFirestoreSettings.cacheSizeBytes to kFIRFirestoreCacheSizeUnlimited .

Version 5.13.0 - November 20, 2018

Cloud Firestore

 • Changed how the SDK handles locally updated documents while syncing those updates with Cloud Firestore servers. This can lead to slight behavior changes and may affect the SnapshotMetadata.hasPendingWrites metadata flag.
 • Eliminated superfluous update events for locally cached documents that are known to lag behind the server version. Instead, the SDK buffers these events until the client has caught up with the server.
 • Moved from Objective-C gRPC framework to gRPC C++. If you're manually tracking dependencies, the gRPC, gRPC-ProtoRPC, and gRPC-RxLibrary frameworks have been replaced with gRPC-C++. ( #1968 )
 • Delete deprecated source files. ( #2038 )

ML Kit for Firebase

 • Face contour detection will only return contours for the most prominent face.
 • The face-tracking feature is disabled for contour-only detection in .fast mode.
 • Resolved open issues with the FirebaseMLModelInterpreter SDK.

Version 5.12.0 - November 6, 2018

 • Fixed static analysis warning for improper nil comparison. ( #2034 )
 • Assign the default app before posting notifications. ( #2024 )
 • Remove unnecessary notification flag. ( #1993 )
 • Wrap diagnostics notification in collection flag check. ( #1979 )

Authentication

 • Restore SafariServices framework dependency. ( #2002 )

Performance Monitoring

 • Resolved open issues in the Performance Monitoring SDK.

Storage

 • Storage operations can now be scheduled and controlled from any thread ( #1302 , #1388 ).
 • Fixed an issue that prevented uploading of files with semicolons in the filename.

Cloud Firestore

 • Fixed compilation in C99 and C++11 modes without GNU extensions.

Version 5.11.0 - October 24, 2018

Analytics

 • Added support for dynamic audience evaluation.

Cloud Firestore

 • Improvements to the SDK.
 • Updated the SDK to use c99-compatible typeof() operator. ( #1982 )

InstanceID

 • Fixed a crash caused by keychain operation when accessing default access group. ( #1399 , #1393 )

FCM

 • Fixed an issue where messages failed to be delivered to the recipient's time zone. ( #1946 )

Performance Monitoring

 • You can now deep dive into samples of traces and network requests, or Sessions, in the Firebase console.
 • The Performance Monitoring SDK now adds Remote Config as a dependency.

Remote Config

 • Internal updates to support Performance Monitoring.

Version 5.10.0 - October 9, 2018

Cloud Firestore

 • Some SDK errors that represent common mistakes (such as permission denied or a missing index) will automatically be logged as a warning in addition to being surfaced via the API.

FCM

 • Now you can access the message ID of FIRMessagingRemoteMessage object. ( #1861 )
 • Add a new boolean value useFIRMessagingDelegateForDirectMessageDelivery if you want all your direct channel data messages to be delivered in FIRMessagingDelegate . If you don't use the new flag, for iOS 10 and above, direct channel data messages are delivered in FIRMessagingDelegate messaging:didReceiveMessage:; for iOS 9 and below, direct channel data messages are delivered in Apple's AppDelegate application:didReceiveRemoteNotification:fetchCompletionHandler: . So, if you set the useFIRMessagingDelegateForDirectMessageDelivery to true, direct channel data messages are delivered in FIRMessagingDelegate across all iOS versions. ( #1875 )
 • Fixed an issue where callback was not triggered with invalid topic names. ( #1880 )

ML Kit for Firebase

 • Added support for face contour detection.
 • Added synchronous face detection API resultsInImage:error: .
 • Breaking change: Renamed the asynchronous face detection API from detectInImage:completion: to processImage:completion: .
 • Breaking change: Renamed some properties and enums in VisionFaceDetectorOptions .
 • Breaking change: Removed the constant VisionFaceDetectionMinSize in VisionFaceDetectorOptions .
 • Upgraded TensorFlowLite dependency from 0.1.7 to 1.10.1.

Remote Config

 • Fixed open bugs in the Remote Config SDK.

Version 5.9.0 - September 25, 2018

Analytics

 • Fixed duplicate nanopb symbols. ( #1832 )
 • Dynamic Links is now open source and delivered as a source pod. ( #1842 )

Firebase In-App Messaging

 • Released a new open source SDK called FirebaseInAppMessagingDisplay that separates UI functionality out of FirebaseInAppMessaging , enabling custom UI implementations.
 • Respect fetch between wait time returned from API responses.

InstanceID

 • Fixed a crash caused by NSUserDefaults being called on background thread.

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where the first get() call made after being offline could incorrectly return cached data without attempting to reach the backend.
 • Changed get() to only make 1 attempt to reach the backend before returning cached data, potentially reducing delays while offline. Previously, it would make 2 attempts, to work around a backend bug.
 • Fixed an issue that caused us to drop empty objects from calls to setData(..., merge:true) .

Version 5.8.1 - September 19, 2018

 • Resolved issue with Firebase/Core dependencies that caused a CocoaPods error. ( #1845 , #8110 )

Version 5.8.0 - September 12, 2018

 • Resolved most of the Xcode Analyzer issues in Firebase sources.

Analytics

 • Resolved open issues with the Analytics SDK.

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where the first get() call made after being offline could incorrectly return cached data without attempting to reach the backend.
 • Changed get() to only make 1 attempt to reach the backend before returning cached data, potentially reducing delays while offline. Previously, it would make 2 attempts, to work around a backend bug.

Version 5.7.0 - August 28, 2018

 • Clarified wording in FirebaseAnalytics not available log message. ( #1653 )

FCM

 • Ensure NSUserDefaults is persisted properly before app close. ( #1646 )
 • Internal code cleanup. ( #1666 )

Storage

 • Fixed potential EXC_BAD_ACCESS violation in the internal logic for processing finished downloads. ( #1565 , #1747 )

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where changes to custom authentication claims did not take effect until you did a full sign-out and sign-in. ( #1499 )
 • Improved how Firestore handles idle queries to reduce the cost of re-listening within 30 minutes.

AdMob

 • Native ads: GADNativeAppInstallAd , GADNativeContentAd , and associated APIs are deprecated in favor of GADUnifiedNativeAd . See the Native Ads Advanced Unified guide for further instructions on using the new APIs.
 • Native Ads: Added the "Mute This Ad" feature.
 • Native Ads: Fixed a bug where AdChoices view was removed when reusing ad views in collection views.
 • Added the requestConfiguration property to GADMobileAds , which can be used to specify maxAdContentRating and tagForUserOfConsent parameters for all ad requests.
 • Mediation: Added maxAdContentRating and underAgeOfConsent properties to GADMediationAdRequest .

Version 5.6.0 - August 15, 2018

 • The minimum supported Xcode version is now 9.2.

Analytics

 • Fixed memory leaks. ( #1636 )

Crash Reporting

 • Updates to the SDK documentation to reflect deprecation status.

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where get(source:.Cache ) could throw an "unrecognized selector" error if the SDK has previously cached the non-existence of the document. ( #1632 )

Firebase In-App Messaging

 • Firebase In-App Messaging is now available in the Firebase SDK for iOS. For more information, see the documentation .

InstanceID

 • Fixed an issue with checkin not caching properly on app start. ( #1561 )

Performance Monitoring

 • Reduced bandwidth consumption used by the SDK.

Version 5.5.0 - August 2, 2018

 • Added a global data collection flag to use when individual product flags are not set. ( #1583 )
 • Renamed the FirebaseNanoPB framework to MeasurementNanoPB . If you use the framework SDK zip, make sure to remove the FirebaseNanoPB framework folder to prevent duplicate symbols.

Analytics

 • Added currency code validation for CURRENCY parameter and numeric value of pre-defined currency-related events.
 • Resolved NSUserDefaults crashes caused by notifications to the system whenever the values were changed and UI updates initiated by the system in the background. ( #1317 and #431 )

Authentication

 • Adds FIRAuthErrorCodeMalformedJWT , which is raised on JWT token parsing failures during auth operations ( #1436 ).

Crash Reporting

 • Added conformance to Firebase global data collection switch.
 • Resolved open issues with Dynamic Links.

InstanceID

 • Added support for global Firebase data collection flag. ( #1219 )
 • Improved message tracking sent by server API.
 • Fixed an issue with InstanceID not properly compiling in app extensions.

FCM

 • Added support for global Firebase data collection flag. ( #1219 )
 • Fixed an issue where FCM wouldn't properly unswizzle swizzled delegate methods. ( #1481 )
 • Resolved an issue with FCM not compiling inside app extensions. ( #1503 )

Performance Monitoring

 • Resolved SDK crashes.
 • Added dependency on open-source version of the GoogleUtilities/Swizzler library.
 • Added conformance to Firebase global data collection switch.

Remote Config

 • Fixed a memory leak bug. ( #488 )

Cloud Firestore

 • Added FieldValue.arrayUnion() and FieldValue.arrayRemove() to atomically add and remove elements from an array field in a document.
 • Added whereField(arrayContains:) query filter to find documents where an array field contains a specific element.
 • Fixed compilation with older Xcode versions ( #1517 ).
 • Fixed a performance issue where large write batches with hundreds of changes would take a long time to read and write and consume excessive memory. Large write batches should now see no penalty.
 • Fixed a performance issue where adding a listener for a large collection (thousands of documents) would take a long time in offline mode ( #1477 ).
 • Fixed an issue that could cause deleted documents to momentarily re-appear in the results of a listener, causing a flicker. ( #1591 )

ML Kit for Firebase

 • This is a breaking change. Unified and enhanced on-device and cloud text recognition API.
 • This is a breaking change. Enhanced cloud document scanning API.

Version 5.4.1 - July 20, 2018

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where queries returned fewer results than they should, caused by documents that were cached as deleted when they should not have been. (#1548) .

Version 5.4.0 - June 29, 2018

Authentication

 • Resolved an issue with parsing JWT date timestamps correctly.
 • Fixed an issue where anonymous accounts weren't correctly promoted to non-anonymous when linked with passwordless email auth accounts.
 • Fixed a data race issue caught by the sanitizer.

Cloud Firestore

 • Internal improvements.

Cloud Functions for Firebase Client SDK

 • Add a constructor to set the region.
 • Add a method to set a Cloud Functions emulator origin to use, for testing.

FCM

 • Client now properly suspends topic requests when a token is not available and resumes the topic operation when the token is generated.
 • Corrected the deprecation warning when subscribing to or unsubscribing from an invalid topic.
 • Removed unused heartbeat timestamp tracking.

Realtime Database

 • Fixed undefined behavior sanitizer issues.

Version 5.3.0 - Jun 20, 2018

 • Fixed a thread sanitizer error (#1390).
 • Updated FirebaseCore.podspec so that it works with cocoapods-packager. (#1378).

InstanceID

 • Ensure the checkin and tokens are refreshed if the Firebase project changed.
 • Resolved an issue that required checkin to be turned off when the FCM autoInitEnabled flag is off.

Cloud Firestore

 • setData methods taking mergeFields: arguments can now delete fields using FieldValue.delete() .
 • Firestore will now recover from auth token expiration when the system clock is wrong.
 • Fixed compilation with older Xcode versions (#1366).

ML Kit for Firebase

 • isIdleRequired in ModelDownloadConditions has been renamed to canDownloadInBackground . Its initializer has also been renamed accordingly.
 • Direct initialization of certain detectors and model interpreter is no longer allowed. Related class methods should be used instead.
 • Fixed memory leaks in continuous detection of face, text, barcode, or label.
 • Fixed a crash that returned the following error: "Terminating app due to uncaught exception NSGenericException , reason: 'Completion handler blocks are not supported in background sessions. Use a delegate instead.'"
 • Fixed VisonBarcodeDetector signal SIGABRT while scanning certain QR codes.
 • Keeping a strong reference of VisionTextDetector during detection is no longer necessary.

Performance Monitoring

 • Resolved issue with crashing related to screen traces.
 • Improved SDK startup time.
 • Resolved AVAssetDownloadTask crashes.

Version 5.2.0 - Jun 6, 2018

Authentication

 • Restore 4.x level of support for extensions.

Instance ID

 • Added a new API to fetch InstanceID and Token with a completion handler. The completion handler returns a FIRInstanceIDResult with an instanceID and token properties.
 • Deprecated the token method.
 • Added support to log a new customized label provided by developer.

Cloud Firestore

 • Internal improvements.

FCM

 • Added a warning message when subscribing to topics with incorrect name formats.
 • Silenced a deprecation warning in FIRMessaging.

Version 5.1.0 - May 29, 2018

Analytics

 • Added subscription parameter for autorenewable and non-renewing subscription In-app Purchases.
 • Minor bug fixes.

Realtime Database

 • Minor bug fixes.
 • Fixed issue where opens were double counted when using unique match.

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where FirestoreSettings would accept a concurrent dispatch queue, but this configuration would trigger an assertion failure. Passing a concurrent dispatch queue should now work correctly (#988).

FCM

 • Cleaned up some deprecation warnings.

Version 5.0.1 - May 15, 2018

Firebase v5.0.1 contains bugfixes for the Firebase pod and ZIP file.

 • Duplicate symbol issue when building with -all_load .
 • Empty modulemap for SDKs in the ZIP file.

Version 5.0.0 - May 8, 2018

Firebase v5.0.0 removes support for iOS 7 and building with Xcode 7. Please use Xcode 8.0 or later and upgrade your app's minimum target to iOS 8 or above, for example by adding "platform :ios, '8.0' to your Podfile . To see the breakdown of worldwide iOS versions, go to Apple's App Store support page .

Changes related to CocoaPods:

 • Ensure Firebase/Core is included in your Podfile.
 • The minimum CocoaPods version required is now 1.4.0.
 • The Authentication, Realtime Database, Core, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase Client SDK, FCM, and Storage SDKs are now Source Pods. This means you can directly see the source code in your project and see the full call stack while debugging.

Firebase Core

 • Removed deprecated methods.
 • Removed UIKit import from FIRApp.h.

A/B Testing

 • Firebase A/B Testing is now available for managing your experiments. For more information, see the documentation .

Analytics

 • Minor bug fixes.

Authentication

 • Added support for testing phone number authentication. For more information, see Test with whitelisted phone numbers .
 • Added FIRAuthDataResultCallback , which returns an AuthDataResult object instead of a User object after sign-in. This replaces FIRAuthResultCallback for the following methods: signInWithEmail: , signInwithCredential: , signInAnonymouslyWithCompletion: , and createUserWithEmail: .
 • The following methods have been deprecated: signAndRetrieveDataWithEmail: , signInAndRetrieveDataWithCredential: , and signInAndRetrieveDataAnonymouslyWithCompletion:

Crash Reporting

 • The Crash Reporting APIs are now deprecated. New projects should use the Crashlytics APIs.

Realtime Database

 • Minor bug fixes.
 • The shared instance of FIRDynamicLinks is no longer nullable.
 • Removed deprecated FIRDynamicLinkMatchConfidence property. This is replaced by FIRDLMatchType .

Instance ID

 • Removed deprecated method setAPNSToken:type defined in FIRInstanceID, please use setAPNSToken:type defined in FIRMessaging instead.
 • Removed deprecated enum FIRInstanceIDAPNSTokenType defined in FIRInstanceID, please use FIRMessagingAPNSTokenType defined in FIRMessaging instead.
 • Resolved an issue that FCM scheduled messages were not tracked successfully.

FCM

 • Removed deprecated delegate property remoteMessageDelegate , use delegate instead.
 • Removed deprecated method messaging:didRefreshRegistrationToken: defined in FIRMessagingDelegate protocol, use messaging:didReceiveRegistrationToken: instead.
 • Removed deprecated method applicationReceivedRemoteMessage: defined in FIRMessagingDelegate protocol, use messaging:didReceiveMessage: instead.
 • Resolved an issue that data messages were not tracked successfully.

Performance Monitoring

 • Performance Monitoring has exited beta and is now generally available.
 • Added automatic screen traces to report on screen rendering performance.
 • Added APIs for setting, incrementing, and getting metrics.
 • Deprecated the API to increment and decrement counters, use the new metrics API instead.

Remote Config

 • Changed the designated initializer for FIRRemoteConfigSettings to return a nonnull FIRRemoteConfigSettings object.

Storage

 • Removed downloadURLs property on StorageMetadata. Use StorageReference.downloadURL(completion:) to obtain a current download URL.
 • The maxOperationRetryTime timeout now applies to calls to StorageReference.getMetadata(completion:) and StorageReference.updateMetadata(completion:). These calls previously used the maxDownloadRetryTime and maxUploadRetryTime timeouts.

Cloud Firestore

 • Replaced the DocumentListenOptions object with a simple boolean. Instead of calling addSnapshotListener(options: DocumentListenOptions.includeMetadataChanges(true)) , call addSnapshotListener(includeMetadataChanges:true) .
 • Replaced the QueryListenOptions object with simple booleans. Instead of calling addSnapshotListener(options: QueryListenOptions.includeQueryMetadataChanges(true) .includeDocumentMetadataChanges(true)) , call addSnapshotListener(includeMetadataChanges:true) .
 • QuerySnapshot.documentChanges() is now a method which optionally takes includeMetadataChanges:true . By default, even when listening to a query with includeMetadataChanges:true , metadata-only document changes are suppressed in documentChanges() .
 • Replaced the SetOptions object with a simple boolean. Instead of calling setData(["a": "b"], options: SetOptions.merge()) , call setData(["a": "b"], merge: true) .
 • Replaced the SnapshotOptions object with direct use of the FIRServerTimestampBehavior on DocumentSnapshot . Instead of calling data(SnapshotOptions.serverTimestampBehavior(.estimate)) , call data(serverTimestampBehavior: .estimate) .
 • Added ability to control whether DocumentReference.getDocument() and Query.getDocuments() should fetch from server only, cache only, or attempt server and fall back to the cache (which was the only option previously, and is now the default.)
 • Added new mergeFields:(NSArray<id>*) override for set() which allows merging of a reduced subset of fields.

Cloud Functions for Firebase Client SDK

 • Removed FIR prefix on FIRFunctionsErrorCode in Swift.

ML Kit for Firebase

 • ML Kit for Firebase is now available as a public beta. To learn more, read ML Kit for Firebase .

Known Issues

 • The -all_load option linker option does not work with Firebase 5.0.0.
 • There is an issue preventing the use of bitcode in some of the new ML Kit for Firebase subspecs.

Version 4.13.0 - April 13, 2018

Authentication

 • Resolved a crash which occurred when certain Firebase IDTokens were being parsed.

Analytics

 • Added a new public method resetAnalyticsData to clear all Analytics data as well as reset App Instance ID.
 • Improved In-App Purchase report: Analytics can report accurate discounted price for introductory offer purchases.
 • Other bug fixes.

Version 4.12.0 - April 10, 2018

Authentication

 • Adds getIDTokenResultWithCompletion: and getIDTokenResultForcingRefresh:completion: APIs which call back with an AuthTokenResult object. The Auth token result object contains the ID token JWT string and other properties associated with the token including the decoded available payload claims.
 • Adds the updateCurrentUser:completion: API which sets the currentUser on the calling Auth instance to the provided user object.
 • Adds client-side validation to prevent setting handleCodeInApp to false when performing email-link authentication. If handleCodeInApp is set to false an invalid argument exception is thrown.
 • Adds support for passing the deep link (which is embedded in the sign-in link sent via email) to the signInWithEmail:link:completion: and isSignInWithEmailLink: methods during an email/link sign-in flow.

FCM

 • Added new methods that provide completion handlers for topic subscription and unsubscription.

Performance Monitoring

 • Resolved a crash caused by a multithreading issue.

Remote Config

 • Improved documentation on InstanceIDs for GDPR.

Storage

 • Deprecated downloadURLs property on StorageMetadata . Use StorageReference.downloadURLWithCompletion() to obtain a current download URL.

Cloud Firestore

 • Resolved a regression in the Firebase iOS SDK release 4.11.0 that could cause getDocument() requests made while offline to be delayed by up to 10 seconds rather than returning from cache immediately.
 • Added a new Timestamp class to represent timestamp fields, currently supporting up to microsecond precision. It can be passed to API methods anywhere a system Date is currently accepted. To make DocumentSnapshots read timestamp fields back as Timestamps instead of Dates, you can set the newly added property areTimestampsInSnapshotsEnabled in FirestoreSettings to true . Note that the current behavior (DocumentSnapshots returning system Dates) will be removed in a future release. Using Timestamps avoids rounding errors from the system Date being stored as a floating-point value.

Version 4.11.0 - March 20, 2018

Authentication

 • Adds new API to determine the sign-in methods associated with an email address.
 • Adds new API to allow authentication using only an email link (Passwordless Authentication with email link).

Instance ID

 • Improved documentation on InstanceID usage for GDPR.
 • Improved the keypair handling during GCM to FCM migration. If you are migrating from GCM to FCM, we encourage you to update to this version and above.

Cloud Firestore

 • If the SDK's attempt to connect to the Cloud Firestore backend neither succeeds nor fails within 10 seconds, the SDK will consider itself "offline", causing getDocument() calls to resolve with cached results, rather than continuing to wait.
 • Fixed a race condition after calling enableNetwork() that could result in a "Mutation batchIDs must be acknowledged in order" assertion crash.
 • Fixed undefined symbols in the absl namespace.

Cloud Functions for Firebase Client SDK

 • This release contains the new Firebase Functions Client SDK, with support for HTTPS Callable Functions. See Call Functions from Your App .

Version 4.10.1 - March 9, 2018

Cloud Firestore

 • Fixed a regression in the 4.10.0 Firebase iOS SDK release that prevented the SDK from communicating with the backend until successfully authenticating via Firebase Authentication or after unauthenticating and re-authenticating. All reads and writes were silently executed only locally rather than being sent as unauthenticated requests.

Version 4.10.0 - March 6, 2018

FirebaseCore

 • This release includes updates to several services that address issues with CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.

Analytics

 • Increased user ID max length to 256 characters.
 • Added event names level_start and level_end .
 • Added parameter names level_name and success .
 • Added Audience support for nested event parameters.
 • Added lifetime user engagement user property.
 • Resolved deadlock in Screen View Reporter.

Authentication

 • Addressed CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.
 • Improved FIRUser documentation with clear message explaining when Authentication attempts to validate users and what happens when an invalidated user is detected.

Realtime Database

 • Resolved issue with loss of precision for 64 bit numbers on older 32 bit iOS devices with persistence enabled.
 • Addressed CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.

FCM

 • Improved documentation on the usage of the autoInitEnabled property.

Performance Monitoring

 • Fixed a crash related to redirection requests with AFNetworking .

Storage

 • Addressed CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.

Cloud Firestore

 • When you delete a FirebaseApp , the associated Firestore instances are now also deleted.
 • Fixed race conditions in streams that could be exposed by rapidly toggling the network from enabled to disabled and back or encountering a failure from the server.
 • Addressed CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.

Version 4.9.0 - February 14, 2018

Authentication

 • Added an explicit dependency on CoreGraphics from Firebase Auth.

Instance ID

 • Improved support for language targeting for FCM service. Server updates happen more efficiently when language changes.
 • Improved support for FCM token auto generation enable/disable functions.

FCM

 • Added a new property autoInitEnabled to enable and disable FCM token auto generation.
 • Resolved an issue where notification delivery would fail after changing language settings.

Remote Config

 • Improved support for language targeting. Simplied Chinese (zh_hans) and Traditional Chinese (Taiwan) (zh_TW) language targeting should be more accurate.

Cloud Firestore

 • Fixed a regression in Firebase iOS release 4.8.1 that could in certain cases result in an "OnlineState should not affect limbo documents." assertion crash when the client loses its network connection.
 • It's now possible to pass a nil completion block to WriteBatch.commit .

Version 4.8.2 - January 27, 2018

Analytics

 • Fixed an issue with data collection. We have also removed version 4.8.1 to prevent usage of the SDK with the issue.

Version 4.8.1 - January 18, 2018

Analytics

 • Improved the In-App Purchase report. Analytics can now detect subscription restoration or repurchase and non-consumables and can report auto-renewable and non-renewing subscriptions.

Authentication

 • Resolved a bug where the FIRAuthResult object returned following a phone number authentication always contained a nil FIRAdditionalUserInfo object. Now, the FIRAdditionalUserInfo object is never nil and its newUser field is populated correctly.

Realtime Database

 • Now community-supported on tvOS.
 • Resolved an error where fingerprint match fails for some locales.

Performance Monitoring

 • Fixed several minor bugs.

Remote Config

 • Resolved an issue where throttle rate drops during developer mode.
 • Replaced FIR_SWIFT_NAME with NS_SWIFT_NAME .

Storage

 • Now community-supported on tvOS.

Cloud Firestore

 • Removed the includeMetadataChanges property in FIRDocumentListenOptions to avoid confusion with the factory method of the same name.
 • Added a commit method that takes no completion handler to FIRWriteBatch .
 • Queries can now be created from an NSPredicate .
 • Added SnapshotOptions API to control how DocumentSnapshots return unresolved server timestamps.
 • Added disableNetwork() and enableNetwork() methods to Firestore class, allowing for explicit network management.
 • For non-existing documents, DocumentSnapshot.data() now returns nil instead of throwing an exception. A non-nullable QueryDocumentSnapshot is introduced for Queries to reduce the number of nil-checks in your code.
 • Snapshot listeners (with the includeMetadataChanges option enabled) now receive an event with snapshot.metadata.isFromCache set to true if the SDK loses its connection to the backend. A new event with snapshot.metadata.isFromCache set to false will be raised once the connection is restored and the query is in sync with the backend again.
 • Multiple offline mutations now properly reflected in retrieved documents. Previously, only the last mutation would be visible.
 • Fixed a crash in closeWithFinaleState: that could be triggered by signing out when the app didn't have a network connection.

Version 4.8.0 - December 18, 2017

Realtime Database

 • Internal cleanup in the firebase-ios-sdk repository. Functionality of the Realtime Database SDK is not affected.
 • Resolved race condition that could occur while processing server response(s).

Instance ID

 • Resolved a crash caused by a reflection call during logging.
 • Updated server with the latest parameters and deprecated old ones.

Performance Monitoring

Cloud Firestore

 • Firestore no longer has a direct dependency on FirebaseAuth.
 • Fixed a crash when using path names with international characters with persistence enabled.
 • Addressed race condition during the teardown of idle streams.

Storage

 • Internal cleanup in the firebase-ios-sdk repository. Functionality of the Storage SDK is not affected.

Version 4.7.0 - November 30, 2017

 • Replaced the FIR_SWIFT_NAME macro with NS_SWIFT_NAME .

Authentication

 • Added new APIs that return an AuthDataResult object after successfully creating a user with an email and password, signing in anonymously, signing in with email/password credentials, and signing in with custom tokens. The AuthDataResult object contains the new user and additional information pertaining to the new user.

Realtime Database

 • Addressed a race condition that occurred during initialization of empty snapshots.
 • Added new confidence type property. See FIRDLMatchType (values: Unique, Default, Weak).
 • Updated the self-diagnostic output.

Instance ID

 • Improved identity reset process, ensuring all information is reset during Identity deletion.

Cloud Firestore

 • Improved performance when loading documents that match a query.
 • Updated SDK to cleanly shut down idle write streams.

Performance Monitoring

 • Network requests made using NSURLConnection are now instrumented.
 • Resolved some open issues with Performance Monitoring.
 • Added FirebaseSwizzlingUtilities for optional method swizzling.

Storage

 • Added md5Hash to FIRStorageMetadata .

Version 4.6.0 - November 14, 2017

 • Added -FIRLoggerForceSTDERR launch argument flag to force STDERR output for all Firebase logging.

Analytics

 • Resolved open issues with Google Analytics for Firebase, including a screen-tracking issue that loaded views of unloaded controllers and an issue with calling [UIApplication sharedApplication] from a background queue.

Authentication

 • Improved error handling in both the phone-number linking and reCAPTCHA flows for phone-number sign-in.
 • Resolved issue with users remaining anonymous even after being linked to a phone number.
 • The FDL Builder API now includes a fallback link for users on other platforms.
 • Resolved open issues and improved stability in the Dynamic Links SDK.

Instance ID

 • Made token refresh weekly.
 • Resolved crash that occurred during token operation.

Invites

 • Updated API to properly handle links to an app that is already installed.
 • Resolved crashes that occurred when a selected Invite recipient had an empty name.

Cloud Firestore

 • Firestore now retries requests more often before considering a client offline.
 • You can now use FieldValue.delete() with SetOptions.merge() .

Version 4.5.0 - October 30, 2017

 • iOS 7 support in the Firebase iOS, C++, and Unity SDKs is now deprecated and will be dropped in a future release. Upgrade your apps to target iOS 8 or above. To see the breakdown of worldwide iOS versions, go to Apple's App Store support page .

A/B Testing

 • A/B Testing offers the ability to run experiments from the Firebase console using Remote Config. Learn more about creating experiments with A/B Testing for Remote Config and FCM .

Authentication

 • Resolved open issues with Authentication.

Cloud Firestore

 • Improved validation of nested arrays to allow indirect nesting.

Version 4.4.0 - October 17, 2017

 • Fixed new warnings that appeared in Xcode 9.

Authentication

 • Account creation and last sign-in dates are now provided as user metadata.
 • Invalid users are now automatically signed out earlier.
 • Resolved an issue with ID token listeners not firing in some cases.
 • More descriptive errors for some phone number sign-in error cases.

Realtime Database

 • Resolved warnings for callback types with missing argument specifications in XCode 9.

Cloud Firestore

 • Changed the names for FIRSnapshotMetadata and FIRListenerRegistration to better reflect Swift naming guidelines for the Swift SDK.
 • Fixed retain cycle in FIRDocumentReference getDocumentWithCompletion: .

FCM

 • Improved logging of notification opens, by swizzling additional UNUserNotificationCenterDelegate method.
 • Improved the handling of unimplemented UNUserNotificationCenterDelegate methods , when swizzling is enabled.

Instance ID

 • Improved support for working in shared Keychain environments.

Version 4.3.0 - October 3, 2017

Analytics

 • Resolved open issues with Analytics.

Authentication

 • Resolved a threading issue in phone number auth.

Cloud Firestore

FCM

 • Resolved issues with FCM token associations to APNs device tokens.
 • The FCM direct channel is now properly established on the first start 24 hours after being opened.

Performance Monitoring

 • Added infrastructure to more easily diagnose issues.

Realtime Database

Version 4.2.0 - September 20, 2017

 • Resolved duplicate logging issue in the Xcode console.

AdMob

 • Resolved issue with banner ads loading beyond the viewable area on iOS 11.

Authentication

 • Provided reCAPTCHA as an alternative verification method for phone number auth.

Crash Reporting

 • Optimized power consumption.

Realtime Database

 • Fixed a regression in v4.0.2 that affected the storage location of the offline cache. This caused v4.0.2 to not see data written with previous versions.
 • Fixed a crash in FIRApp deleteApp for apps that did not have active database instances.

Instance ID

 • Resolved a race condition where a token was not being generated on first start when FCM was included and the app didn't register for remote notifications.

FCM

 • Additional error code logging for errors thrown when creating or opening an internal database file.

Performance Monitoring

 • Resolved symbol collisions with GoogleMobileVision.
 • Resolved crash when also using Crittercism.
 • Now enforcing safety limits on the number of events dispatched over a period of time.

Remote Config

 • Resolved an issue with config values not updating correctly when targeted by a user property condition.

Storage

 • Clear custom FIRStorageMetadata by setting individual properties to 'nil'.

Version 4.1.1 - August 30, 2017

AdMob

Authentication

 • Improved comments on some methods in the header files.

Realtime Database

 • If you try to retrieve a Realtime Database instance for a specific FirebaseApp on an app that was deleted, Realtime Database no longer returns a stale instance.
 • For unindexed queries, the error message now references bandwidth usage.

Instance ID

 • Removed a call that blocked the main thread during app startup.

Cloud Messaging

 • Removed logic that saved the SDK version to NSUserDefaults .

Performance Monitoring

 • Resolved open issues with Performance Monitoring.
 • Increased character name limits for traces and counters from 32 to 100. Traces and counters that exceed the name limit are not created.

Version 4.1.0 - August 14, 2017

 • Incorrectly configured bundle IDs now result in error messages instead of info messages.

Analytics

 • Improved startup time.
 • Resolved an issue with campaign reporting that occurred when apps were opened through deep links on cold starts.

Authentication

 • Apps can now handle deep links natively and set language codes, for example, for password reset emails.
 • Users' phone numbers now persist properly on clients.
 • Recovery emails are now reported as the correct action code type.
 • Improved app startup time by moving initialization off of the main thread.
 • Improved error for missing emails during new user creation.
 • Improved logging levels for Firebase Authentication to provide consistency across Firebase iOS products.

Crash Reporting

 • Resolved open issues with Firebase Crash Reporting.

Realtime Database

 • Realtime Database now purges the local cache if it can't be loaded.
 • Removed implicit number-type conversion for some integers that were represented as doubles after round-tripping through the server.
 • Realtime Database no longer crashes when messages are sent to closed WebSocket connections.

Instance ID

 • Token and app identifier are now accessible when the device is locked.
 • InstanceID no longer crashes if the bundle identifier is nil.
 • Fixed a small memory leak that occurred when fetching a new token.
 • Improved and simplified both the token storage system and the queuing system for token fetches and deletes.

Cloud Messaging

 • Fixed an issue where setting shouldEstablishDirectChannel in a background thread was triggering a Main Thread Sanitizer warning in Xcode 9.
 • Included additional error logging for method swizzling.

Remote Config

 • Resolved crashes caused when an app's main bundle ID is missing and added an error notification to alert developers of the issue.

Storage

Version 4.0.4 - July 12, 2017

 • Optimized nanoPB dependency.

Version 4.0.3 - June 29, 2017

 • Resolved warnings in Xcode 9.

AdMob

 • For interstitial ad units served on platforms that opt-out of video ads, the interstitial ads now have an immediate close option, even if an MRAID creative calls the useCustomClose() method.
 • Added text on the debug menu to indicate whether the creative preview or troubleshooting modes are active.

Analytics

 • Fixed issues with automatic screen reporting.

Remote Config

 • A warning now appears if the plist file you set default values from can't be found.

Version 4.0.2 - June 08, 2017

 • Fixed issues with Analytics and Performance Monitoring.

Version 4.0.1 - June 06, 2017

 • Improved diagnostic messages for the Swift SDK.

Performance Monitoring

 • Removed dependency on farmhash to prevent symbol collisions.
 • If an exception is thrown when you create a Trace, the Trace's name will now be printed.

Version 4.0.0 - May 17, 2017

 • FIROptions now has a simpler constructor and mutable properties.

AdMob

 • Removed the in-app purchase ad format.
 • Removed support for the ARMv7s architecture.

Analytics

 • Fixed an issue where user_engagement and session_start events were logged when apps were launched in the background. This addresses the related issues with inflated user engagement and session metrics.

Authentication

 • Added Phone Number Authentication. To learn more, see Authenticate with Firebase on iOS using a Phone Number .
 • Added methods that return additional user data from identity providers if available when authenticating users.
 • Improved session management by automatically refreshing tokens when possible and signing out users if the session is invalid, for example, after the user changes their password or deletes their account from another device.
 • Fixed an issue where reauthentication created new user accounts if the user credential is valid but does not match the currently signed-in user.
 • Switched the ERROR_EMAIL_ALREADY_IN_USE notification to ERROR_ACCOUNT_EXISTS_WITH_DIFFERENT_CREDENTIAL when the email account used in the signInWithCredential() method call is already in use by another account.
 • The FIREmailPasswordAuthProvider() method is now deprecated in favor of the FIREmailAuthProvider() method.
 • The getTokenWithCompletion() method is now deprecated in favor of the getIDTokenWithCompletion() method.

Crash Reporting

 • Added the ability to disable the Crash Reporting SDK by setting the crashCollectionEnabled setting to NO in your app's Info.plist file.

Realtime Database

 • Improved pending link retrieval process, especially when custom URL schemes are not set up correctly.

Cloud Messaging

 • Introduced an improved interface for Swift 3 developers.
 • Added new properties and methods to simplify FCM token management.
 • Added the APNSToken property to simplify APNs token management.
 • Added new delegate method to be notified of FCM token refreshes.
 • Added new shouldEstablishDirectChannel property to simplify connecting directly to FCM.

Performance Monitoring

Remote Config

 • The error message that was generated when getting the InstanceID has been replaced by a debug message.

Version 3.17.0 - April 25, 2017

Analytics

App Indexing

Invites

 • Developers can now create long and short Dynamic Links programmatically with the iOS Builder API .

Version 3.16.0 - April 12, 2017

 • Warnings in Xcode 8.3 no longer appearing (see Analytics).

AdMob

 • Correct ad size is now forwarded to mediation networks for smart banner mediation.

Analytics

 • Compiler warnings about NanoPb in Xcode 8.3 are no longer appearing.

Instance ID

 • Improved token-fetching logic.
 • Improved warnings, error messages, and console logging, including initialization error message.

Invites

 • Improved console logging.
 • Improved Xcode warnings.
 • Added description for FIRDynamicLink object.

Cloud Messaging

 • Custom UNNotificationCenterDelegates are swizzled properly when swizzling is enabled.
 • Resolved issue in iOS 8.0 and 8.1 with scheduled notifications.
 • Improved console logging.

Version 3.15.0 - March 16, 2017

 • Removed dependency on C++ libraries for app builds.

AdMob

 • New openInlineBrowser method in google_mobile_app_ads.js opens URLs in SFSafariViewController .
 • New GADAudioVideoManagerDelegate provides notifications on start and pause/stop in audio and video ad playback.

Invites

 • Fixed a bundling issue that caused validation errors during submission to the App Store.
 • Resolved issue causing crashes on app launch after installation for subset of users.

Version 3.14.0 - February 23, 2017

AdMob

 • Added play , pause and setMute methods to GADVideoController to control video playback.
 • Added new delegate methods to GADVideoControllerDelegate to start, pause, end, mute and unmute video content.
 • Added support for rewarded video mediation adapters to opt into early initialization before an ad request is made.

Remote Config

 • Remote Config gets config results from the default FIRApp configuration when multiple projects are configured.
 • Existing users no longer receive empty config results.

February 15, 2017

 • Added the mutable_content field to FCM API. When set to true , a notification message can be updated on an iOS 10+ client before it is presented to the user using the Notification Service app extension. The mutable_content field in the FCM API corresponds to the mutable-content APNs field.

Version 3.13.0 - February 14, 2017

Analytics

 • Added the ability to log events used to supply referral details of a re-engagement campaign to the FIREventNames header and related parameters to the FIRParameterNames header.
 • Added the ability to get app instance IDs using the +appInstanceID method in the FIRAnalytics class.

Authentication

Realtime Database

 • Added logging when an observeEvent call is rejected due to security rules.

Storage

 • Fixed a crash that occurred when user-provided callbacks had a value of nil .
 • Improved upload performance on devices with intermittent connectivity.
 • Long Dynamic Links can now track Google Analytics campaign ("UTM") parameters for Google Analytics for Firebase events, including dynamic_link_first_open and dynamic_link_app_open .

Version 3.12.0 - January 31, 2017

AdMob

Crash Reporting

 • Improvements to the automation of symbol file uploads.
 • Adjusted the verbosity of messages logged to the console.
 • Improved the reliability of Dynamic Links when opened on iOS 9 and iOS 10 in Facebook, Facebook Messenger, Twitter, Instagram, and Gmail.

SDK Version 3.11.1 - January 17, 2017

 • Reduced the verbosity of events logged by Firebase when using the Xcode debugger.

Remote Config

 • When activateFetched is called when an app starts, it no longer removes cached fetch results.
 • If an app makes multiple fetch requests without calling activateFetched between requests, fetch requests will now cache recent updates from the Remote Config service.

SDK Version 3.11.0 - December 13, 2016

 • Adds the ability to initialize FIRNetwork objects with either a default or custom reachability host.
 • Adds names to background tasks, so they can be more easily debugged in console logs.
 • Properly terminates background logging tasks when the network is slow or unavailable.

AdMob

 • Added a video controller to DFPBannerView objects.
 • The GADNativeExpressAdView , GADNativeContentAd , GADNativeAppInstallAd and GADNativeCustomTemplateAd video-controller properties are now nonnull .

Authentication

 • Adds four new methods that you can use to handle action codes that were delivered to users by email, such as verifying an email address or resetting a password: applyActionCode , checkActionCode , confirmPasswordReset , and verifyPasswordResetCode .
 • With this update, the Firebase SDK no longer applies the keychain workaround introduced in v3.0.5 for the iOS 10.2 simulator. This workaround is not needed because the underlying issue in the simulator has been fixed.
 • Fixes nullability compilation warnings that were raised when using Swift.
 • Improves reporting for errors caused by a missing password.

SDK Version 3.10.0 - November 21, 2016

AdMob

 • In preparation for App Transport Security changes in 2017, apps should use this version of the SDK when building apps for iOS 10, and include both the NSAllowsArbitraryLoadsInWebContent and NSAllowsArbitraryLoads exceptions.
 • Added the GADMediaView property to the GADNativeContentAd and GADNativeCustomTemplateAd classes.

  Analytics

 • Increased the maximum length of event names and parameter names to 40 characters, and the maximum length of string parameter values to 100 characters.

Crash Reporting

 • Improved the automatic upload of symbol files.

Invites

Storage

 • Snapshot data is now always returned from the requested snapshot, instead of the most recent snapshot.
 • Improvements to the ability to pause downloads.

Realtime Database

 • Unified the logging format.

SDK Version 3.9.0 - November 3, 2016

AdMob

 • Changes to the kGADAdSizeFluid constant that determines the width of a banner ad no longer change the frame size of a banner ad.

SDK Version 3.8.0 - October 24, 2016

 • The Firebase SDK for iOS API Reference now includes Swift 3.0 syntax, along with Objective-C syntax.

Analytics

 • Added screen tracking support. Each app's current UIViewController is automatically tracked. The current screen is tracked with the firebase_screen_class parameter with every logged event, which provides valuable context. In addition to automatic screen tracking, you can manually track screens using the FIRAnalytics#setScreenName:screenClass method. This adds the firebase_screen parameter to every event logged while those screens are visible to app users.

Realtime Database

 • Reintroduced the persistenceCacheSizeBytes setting (previously available in the 2.x SDK) to control the disk size of the Firebase offline cache.
 • Use of the updateChildValues() method now only cancels transactions that are directly included in the updated paths (not transactions in adjacent paths). For example, an update at /move for a child node walk will cancel transactions at / , /move , and /move/walk and in any child nodes under /move/walk . But, it will no longer cancel transactions at sibling nodes, such as /move/run .

Storage

 • Fixed an issue that was preventing the upload of files with filenames that contain the plus ( + ) character.
 • Fixed an issue that was causing timeouts for file uploads and downloads to behave incorrectly.

Crash Reporting

 • Added support for Swift 2 and Swift 3.
 • Analytics events are now sent to the Crash Reporting service as part of error reports.
 • Fixed a minor issue with IPv6.

Invites

 • Fixed a minor issue with IPv6.

AdMob

SDK Version 3.7.1 - October 6, 2016

Analytics

 • Fixed an issue that causes a crash for some apps that call FirebaseAnalytics . Stack traces show that the crash occurs in -[FIRAAlarm cancel] .

SDK Version 3.7.0 - October 3, 2016

Analytics

 • Analytics no longer includes the AdSupport framework . To include this framework in your app, you must add it. Note that user properties such as Age, Gender and Interests require this framework.

App Indexing

 • App Indexing has been deprecated in light of recent changes to the app review guidelines for iOS. To index your app for Google search, implement Universal Links .

AdMob

 • Added the GADNativeAdViewAdOptions method to GoogleMobileAds to specify the location of AdChoices in native ads.
 • Fixed a bug that causes a crash for some apps that call GoogleMobileAds . Stack traces show that the crash occurs in GADStringFromCGFloat .

SDK Version 3.6.0 - September 14, 2016

Analytics

 • Existing users who update to Analytics-enabled versions of an app are no longer included in first_open metrics. This correction could cause a drop in first_open metrics.

 • Conversion events are now uploaded within seconds of being logged.

 • Removed the feature that attributed Ads app conversions using the SFSafariViewController class.

Cloud Messaging

 • Added a new API method, -applicationReceivedRemoteMessage: to allow apps to receive data messages from FCM on devices running iOS 10 and greater.

Authentication

 • Improved the behavior of Firebase Authentication when testing apps using the iOS 10 simulator.
 • Fixed an issue with error reporting when a user provides an invalid email address while signing in with an email address and password.

Realtime Database

 • Fixed an issue that caused transactions to fail when executed before the SDK connects to the Firebase Realtime Database service.
 • Fixed a race condition where performing a transaction or adding an event observer immediately after connecting to the Firebase Realtime Database service could cause completion blocks for other operations to not be executed.
 • Fixed an issue affecting apps that use offline disk persistence where large integer values could lose precision after an app restart.

Remote Config

 • Fixed issues that caused a crash when an app attempts multiple concurrent fetch requests.
 • Analytics events are now automatically logged when users open your app, open your app from a Dynamic Link, and open your app for the first time from a Dynamic Link.
 • Dynamic Links no longer use the SFSafariViewController class.
 • Dynamic Links no longer has a dependency on the Core Location framework.

AdMob

 • AdMob no longer has a dependency on the Core Bluetooth , EventKit , and EventKitUI frameworks. Apps no longer need to provide NSBluetoothPeripheralUsageDescription and NSCalendarsUsageDescription keys in their Info.plist file.
 • Removed Mobile Rich-media Ad Interface Definitions (MRAID) 2.0 support for calendars and storing pictures.

SDK Version 3.5.2 - August 26, 2016

AdMob

 • Initial improvements toward fixing a bug that causes a crash for some apps that call GoogleMobileAds . Stack traces show that the crash occurs in GADStringFromCGFloat .

SDK Version 3.5.1 - August 23, 2016

Analytics

 • Added support for Analytics on iOS 10.

 • Added support for attributing AdWords app conversions from search and display web clicks on iOS 10.

 • Added a feature to validate the authenticity of in-app purchase events before they are reported by Google Analytics.

Storage

 • Fixed issues with iOS 7 compatibility.
 • Fixed an issue that prevented observeStatus:FIRStorageUploadTask from correctly reporting progress when uploading a file.

App Indexing

 • Added support for App Indexing on iOS 10. App Indexing still requires iOS 9 or higher.
 • Added support for Dynamic Links on iOS 10.

AdMob

 • When associating native ads with a view, the view's userInteractionEnabled property is changed to NO to match the value expected by the SDK.
 • The Google Mobile Ads SDK now has a dependency on MobileCoreServices .
 • Added the -[GADMobileAds isSDKVersionAtLeastMajor:minor:patch:] API method to allow ad networks to determine if a device is running at least a specified minimum version ( major.minor.patch ) of the Google Mobile Ads SDK.

SDK Version 3.4.0 - August 1, 2016

Authentication

 • Fixed a bug that causes a race condition that could crash an app running on iOS 9 with an exception from NSURLSession .

Cloud Messaging

 • plist files used by FIRMessaging are now stored in an ApplicationSupport directory.

Remote Config

 • Fixed an issue where some attempts to fetch parameter values can cause a crash due to a JSON serialization failure.
 • Added the allKeysWithPrefix: API method to allow developers to find parameter keys based on a key prefix.

Crash Reporting

 • Fixed an error that occurred when building an app that uses a JSON file.
 • Minidumps are now compressed separately to avoid automatically unzipping during processing.
 • Fixed an issue that prevented batch-upload from working with files that contain non-ASCII characters.

App Indexing

 • Bitcode support is now available for the App Indexing SDK for iOS.
 • Fixed a bug that caused crashes when the resolveLink() API returns a non-JSON object.

AdMob

 • Enhanced the quality of ad rendering with the addition of framework dependencies for GLKit, OpenGLES, CoreMotion, and CoreVideo.
 • Added the +[GADMobileAds configureWithApplicationID:] method. AdMob publishers should call this method with their application ID to initialize AdMob.
 • Users of DoubleClick for Publishers (DFP) who use SDK mediation will no longer see the following warning: mediated ad type is unknown or invalid

SDK Version 3.3.0 - June 29, 2016

Analytics

 • You can now attribute AdWords app conversions from search and display web clicks on Safari using SFSafariViewController , an iOS API that supports data sharing between apps and the Safari browser on the same device running iOS 9.0 or higher. This lets you measure app installs and in-app actions from app promotion ads on mobile websites. This functionality is included in the Firebase SDK, and is enabled without any changes to your app's source code.

Authentication

 • The bundle ID custom scheme is no longer required to support Google Sign-In.
 • Minor improvements to error handling and error messages.
 • User anonymity is now handled the same way for iOS as it is for other platforms.

Realtime Database

 • Fixed a rare crash in [FSRWebSocket stream:handleEvent:] .
 • Improved error messages for some common mistakes configuring FIRApp .
 • Firebase now logs a warning instead of throwing an exception when your database has exceeded its concurrency limit.

Cloud Messaging

 • Cloud Messaging no longer registers for remote notifications on startup.

Storage

The Notifications composer

 • You can now add more than three custom data fields when sending a notification. A notification should not exceed 4KB total, including message text, custom data, and any advanced options.
 • Reduced the refresh interval for app versions and language lists.
 • The conversion event counts in the Notifications composer Google Analytics funnel view now show the number of users who have triggered the conversion event at least once. Previously, it showed the raw number of triggered conversion events.
 • Google Analytics now logs all app open events driven from user clicks on Dynamic Links.
 • Including Dynamic Links in your app now adds less than 70K to your app's .ipa file, a reduction of nearly 2 MB from the previous release.