Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

وابستگی SDK های Android Firebase در سرویس های Google Play

برخی فایربیس آندروید SDK ها بستگی دارد خدمات بازی گوگل ، این بدان معناست که تنها بر روی دستگاه و شبیه ساز با خدمات Google Play نصب اجرا خواهد شد. این SDK های Firebase با سرویس پس زمینه خدمات Google Play در دستگاه ارتباط برقرار می کنند تا API ایمن ، به روز و سبک را برای برنامه شما ارائه دهند. برخی از دستگاه های Android ، مانند دستگاه های Kindle Fire آمازون یا آنهایی که در برخی مناطق فروخته می شوند ، خدمات Google Play را نصب ندارند.

کدام SDK های Firebase به خدمات Google Play نیاز دارند؟

SDK های Firebase را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

  • خدمات بازی مورد نیاز - این SDK نیاز خدمات Google Play در غیر این صورت آنها هیچ قابلیت.
  • خدمات بازی توصیه می شود - این SDK نیاز به خدمات Google Play به قابلیت های کامل، اما آنها هنوز هم ارائه ترین قابلیت حتی بدون خدمات Google Play.
  • خدمات بازی نیاز نمی باشد - این SDK انجام خدمات بازی گوگل نیاز نیست به قابلیت های کامل.

جداول زیر تنها برای دقیق هستند آخرین نسخه از هر SDK. برخی از نسخه های قدیمی ممکن است شرایط سخت تری داشته باشند.

خدمات بازی گوگل مورد نیاز نمی باشد

تولید - محصول کتابخانه خدمات Google Play؟
بررسی برنامه های ارائه دهنده سفارشی و اشکال زدایی com.google.firebase: firebase-appcheck: 16.0.0-beta03
com.google.firebase: firebase-appcheck-debug: 16.0.0-beta03
لازم نیست
احراز هویت com.google.firebase: firebase-author: 21.0.1
com.google.firebase: firebase-auth-ktx: 21.0.1
لازم نیست
Cloud Firestore com.google.firebase: firebase-firestore: 23.0.4
com.google.firebase: firebase-firestore-ktx: 23.0.4
لازم نیست
عملکردهای ابری برای SDK مشتری Firebase com.google.firebase: firebase-functions: 20.0.1
com.google.firebase: firebase-functions-ktx: 20.0.1
لازم نیست
ذخیره سازی ابری برای Firebase com.google.firebase: firebase-storage: 20.0.0
com.google.firebase: firebase-storage-ktx: 20.0.0
لازم نیست
Crashlytics com.google.firebase: firebase-crashlytics: 18.2.3
com.google.firebase: firebase-crashlytics-ktx: 18.2.3
لازم نیست
پیام های درون برنامه ای com.google.firebase: firebase-inappmessaging: 20.1.0
com.google.firebase: firebase-inappmessaging-ktx: 20.1.0
لازم نیست
نمایش پیام های درون برنامه ای com.google.firebase: firebase-inappmessaging-display: 20.1.0
com.google.firebase: firebase-inappmessaging-display-ktx: 20.1.0
لازم نیست
تاسیسات Firebase com.google.firebase: firebase-installations: 17.0.0
com.google.firebase: firebase-installations-ktx: 17.0.0
لازم نیست
نظارت بر عملکرد com.google.firebase: firebase-perf: 20.0.3
com.google.firebase: firebase-perf-ktx: 20.0.3
لازم نیست
پایگاه داده بیدرنگ com.google.firebase: پایگاه داده firebase: 20.0.2
com.google.firebase: firebase-database-ktx: 20.0.2
لازم نیست
پیکربندی از راه دور com.google.firebase: firebase-config: 21.0.1
com.google.firebase: firebase-config-ktx: 21.0.1
لازم نیست
تولید - محصول کتابخانه خدمات Google Play؟
AdMob com.google.android.gms: play-services-ads: 20.4.0 توصیه شده*
تجزیه و تحلیل com.google.firebase: firebase-analytics: 19.0.2
com.google.firebase: firebase-analytics-ktx: 19.0.2
توصیه شده*
ارائه دهنده برنامه Check SafetyNet com.google.firebase: firebase-appcheck-safetynet: 16.0.0-beta03 ضروری
نمایه سازی برنامه com.google.firebase: firebase-appindexing: 20.0.0 ضروری
پیام ابری com.google.firebase: firebase-messaging: 22.0.0
com.google.firebase: firebase-messaging-ktx: 22.0.0
ضروری
پیوندهای پویا com.google.firebase: firebase-dynamic-links: 20.1.1
com.google.firebase: firebase-dynamic-links-ktx: 20.1.1
ضروری
Firebase ML Vision com.google.firebase: firebase-ml-vision: 24.1.0 ضروری
مدل سفارشی Firebase ML com.google.firebase: firebase-ml-model-interpreter: 22.0.4 ضروری

* Firebase SDK برای Google Analytics می تواند رویدادها را در هر دستگاهی ارسال کند ، اما برخی از اطلاعات خودکار مانند اطلاعات جمعیت شناختی فقط در دستگاه هایی با خدمات Google Play در دسترس است.