Vai trò được xác định trước ở cấp độ Firebase

Các vai trò này cấp quyền truy cập đọc/ghi đầy đủ hoặc chỉ đọc cho tất cả các sản phẩm Firebase.

Chỉ định các vai trò cấp Firebase này cho các thành viên dự án bằng bảng điều khiển Firebase hoặc bảng điều khiển Google Cloud .

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên Firebase
roles/firebase.admin
Toàn quyền truy cập đọc/ghi vào
tất cả dịch vụ của Firebase
Trình xem Firebase
roles/firebase.viewer
Quyền truy cập chỉ đọc vào
tất cả dịch vụ của Firebase