Các cách khác để thêm Firebase vào dự án JavaScript của bạn

Đối với hầu hết các ứng dụng Web Firebase, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng SDK qua npm . Tuy nhiên, đối với những người dùng có yêu cầu đặc biệt, Firebase cung cấp các cách khác để thêm SDK . Trang này cung cấp hướng dẫn thiết lập chi tiết cho các phương pháp thay thế sau:

 • CDN (mạng phân phối nội dung)
 • npm cho ứng dụng Node.js

Bằng cách sử dụng các phương pháp này, bạn có thể thêm bất kỳ thư viện có sẵn nào vào ứng dụng của mình.

Từ CDN

Bạn có thể định cấu hình nhập một phần SDK JavaScript của Firebase và chỉ tải các sản phẩm Firebase mà bạn cần. Firebase lưu trữ từng thư viện của SDK JavaScript Firebase trên CDN (mạng phân phối nội dung) toàn cầu của chúng tôi.

 1. Để chỉ bao gồm các sản phẩm Firebase cụ thể (ví dụ: Xác thực và Cloud Firestore), hãy thêm tập lệnh sau vào cuối thẻ <body> của bạn, nhưng trước khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ Firebase nào:

  <body>
   <!-- Insert this script at the bottom of the HTML, but before you use any Firebase services -->
   <script type="module">
    import { initializeApp } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.9.0/firebase-app.js'
  
    // If you enabled Analytics in your project, add the Firebase SDK for Google Analytics
    import { getAnalytics } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.9.0/firebase-analytics.js'
  
    // Add Firebase products that you want to use
    import { getAuth } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.9.0/firebase-auth.js'
    import { getFirestore } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.9.0/firebase-firestore.js'
   </script>
  </body>
  
 2. Thêm đối tượng cấu hình Firebase của bạn và sau đó khởi tạo Firebase trong ứng dụng của bạn:

  <body>
   <script type="module">
    // ...
  
    // TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
    const firebaseConfig = {
     // ...
    };
  
    // Initialize Firebase
    const app = initializeApp(firebaseConfig);
   </script>
  </body>
  

Ứng dụng Node.js

 1. Cài đặt SDK JavaScript Firebase:

  1. Nếu bạn chưa có tệp package.json , hãy tạo một tệp bằng cách chạy lệnh sau từ thư mục gốc của dự án JavaScript của bạn:

   npm init
  2. Cài đặt gói npm firebase và lưu nó vào tệp package.json của bạn bằng cách chạy:

   npm install --save firebase@10.9.0
 2. Sử dụng một trong các tùy chọn sau để sử dụng mô-đun Firebase trong ứng dụng của bạn:

  • Bạn có thể require các mô-đun từ bất kỳ tệp JavaScript nào

   Để chỉ bao gồm các sản phẩm Firebase cụ thể (như Xác thực và Cloud Firestore):

   // Firebase App (the core Firebase SDK) is always required and
   // must be listed before other Firebase SDKs
   var firebase = require("firebase/app");
   
   // Add the Firebase products that you want to use
   require("firebase/auth");
   require("firebase/firestore");
   


  • Bạn có thể sử dụng ES2015 để import mô-đun

   Để chỉ bao gồm các sản phẩm Firebase cụ thể (như Xác thực và Cloud Firestore):

   // Firebase App (the core Firebase SDK) is always required and
   // must be listed before other Firebase SDKs
   import firebase from "firebase/app";
   
   // Add the Firebase services that you want to use
   import "firebase/auth";
   import "firebase/firestore";
   
 3. Thêm đối tượng cấu hình Firebase của bạn và sau đó khởi tạo Firebase trong ứng dụng của bạn:

  import { initializeApp } from 'firebase/app';
  
  // TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
  const firebaseConfig = {
   //...
  };
  
  // Initialize Firebase
  const app = initializeApp(firebaseConfig);