سؤالات متداول Firebase

چالش های دیگری دارید یا مشکل خود را در زیر نمی بینید؟ لطفاً یک اشکال را گزارش کنید یا یک ویژگی را درخواست کنید و به بحث‌های Stack Overflow بپیوندید.

پروژه های Firebase و برنامه های Firebase

مجوزها و دسترسی به پروژه های Firebase

پلتفرم ها و چارچوب ها

برای دریافت نکات و پاسخ‌های مفید برای سؤالات متداول بیشتر، از صفحات عیب‌یابی و سؤالات متداول مخصوص پلتفرم دیدن کنید.

کنسول Firebase

قیمت گذاری

Cloud Functions pricing

Cloud Storage for Firebase pricing

Privacy

A/B Testing

AdMob

Analytics

احراز هویت

Cloud Functions

Cloud Functions runtime support

Cloud Messaging

FCM features deprecated in June 2023

Cloud Storage for Firebase

Crashlytics

Visit the Crashlytics troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Firebase Local Emulator Suite

Hosting

Performance Monitoring

Visit the Performance Monitoring troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Realtime Database

Remote Config

Test Lab

Visit the Test Lab troubleshooting page for helpful tips and answers to FAQs.

Firebase User Segmentation Storage