Chọn vị trí cho các sản phẩm và tài nguyên trong dự án của bạn

Một số sản phẩm Firebase yêu cầu chế độ cài đặt vị trí:

 • Google Analytics – Nếu bật Google Analytics trong dự án Firebase, bạn sẽ được nhắc chọn một vị trí báo cáo Analytics. Vị trí này đại diện cho quốc gia hoặc khu vực của tổ chức bạn. Lần lượt, vị trí Analytics của bạn sẽ đặt đơn vị tiền tệ cho báo cáo doanh thu.

 • Cloud FirestoreCloud Storage – Nếu bắt đầu sử dụng một trong hai sản phẩm này, bạn sẽ được nhắc chọn vị trí tài nguyên Google Cloud Platform (GCP) mặc định của dự án (nếu bạn chưa chọn vị trí này khi thiết lập dịch vụ khác).

 • Chức năng đám mây dành cho Firebase (chỉ dành cho các hàm được lên lịch) – Nếu bạn chạy các hàm được lên lịch, Trình lập lịch biểu đám mây sẽ yêu cầu một ứng dụng App Engine; trong quá trình thiết lập, bạn được nhắc chọn vị trí tài nguyên mặc định của Google Cloud Platform (GCP) của dự án (nếu bạn chưa chọn vị trí này khi thiết lập một dịch vụ khác).

  Để tìm hiểu thêm về chế độ cài đặt vị trí cho các hàm không lên lịch, hãy truy cập vào Cloud Functions Location (Vị trí hàm Cloud).

 • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực – Nếu tạo một thực thể Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, bạn sẽ được nhắc chọn vị trí của thực thể và mỗi thực thể có thể nằm ở một vị trí khác nhau. Xin lưu ý rằng vị trí của các thực thể Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực không ảnh hưởng đến các tuỳ chọn cho vị trí tài nguyên GCP mặc định.

Chọn chế độ cài đặt vị trí cho một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm

Đối với hầu hết các trường hợp sử dụng, bạn cần chọn chế độ cài đặt vị trí trong bảng điều khiển của Firebase, trong quá trình tạo dự án hoặc trong trang bảng điều khiển cho một sản phẩm cụ thể.

Analytics

Nếu bật Google Analytics cho dự án Firebase của mình trong bảng điều khiển của Firebase, bạn sẽ được nhắc chọn một vị trí báo cáo Analytics. Chọn một quốc gia hoặc khu vực đại diện cho vị trí của tổ chức.

Nếu là Chủ sở hữu hoặc Người chỉnh sửa dự án, bạn có thể chỉnh sửa múi giờ và đơn vị tiền tệ cho vị trí báo cáo Analytics; hãy chuyển đến phần cài đặt Google Analytics, rồi di chuyển đến ngăn Báo cáo.

Cloud Firestore, Cloud Storage và các hàm được lên lịch

Cloud Firestore, Cloud Storage và các chức năng đã lên lịch đều có cùng một chế độ cài đặt vị trí, đó là vị trí tài nguyên GCP mặc định (tìm hiểu thông tin cụ thể về chế độ cài đặt vị trí này ở bên dưới). Xin lưu ý rằng vị trí này có thể đã được đặt trước đó, trong quá trình tạo dự án hoặc khi thiết lập một dịch vụ khác sử dụng chế độ cài đặt vị trí này.

 • Nếu thiết lập Cloud Firestore hoặc Cloud Storage, bạn sẽ được nhắc chọn vị trí tài nguyên GCP mặc định của dự án trong quy trình làm việc của bảng điều khiển Firebase.

  Đối với Cloud Storage, vị trí tài nguyên mặc định của bạn trên GCP chỉ áp dụng cho bộ chứa mặc định. Nếu đang dùng gói linh hoạt, bạn có thể tạo nhiều bộ chứa, mỗi bộ chứa có một vị trí riêng.

 • Nếu bạn chạy các hàm được lên lịch, thì Cloud Scheduler sẽ yêu cầu một ứng dụng App Engine. Trong quá trình thiết lập ứng dụng, bạn sẽ được nhắc chọn vị trí tài nguyên GCP mặc định của dự án.

 • Bạn có thể lập trình để đặt vị trí tài nguyên mặc định trên GCP bằng cách gọi điểm cuối defaultLocation.finalize cho dự án Firebase của mình.

Các vị trí của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực

Nếu tạo một thực thể Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực mới, bạn cần chỉ định vị trí cho thực thể đó. Mỗi thực thể Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực trong dự án của bạn có thể nằm ở một vị trí khác. Dưới đây là danh sách các vị trí hiện được hỗ trợ cho các thực thể Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, cùng với lược đồ URL cơ sở dữ liệu được liên kết.

Xin lưu ý rằng vị trí của các thực thể Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực không ảnh hưởng đến các tuỳ chọn vị trí tài nguyên GCP mặc định.

Tên vùng Nội dung mô tả khu vực Lược đồ URL cơ sở dữ liệu
us-central1 Iowa DATABASE_NAME.firebaseio.com
europe-west1 Bỉ DATABASE_NAME.europe-west1.firebasedatabase.app
asia-southeast1 Singapore DATABASE_NAME.asia-southeast1.firebasedatabase.app

Xem chế độ cài đặt vị trí

 • Analytics — Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chuyển đến Cài đặt dự án > Tích hợp > Google Analytics. Nhấp vào số tài khoản để mở tài khoản Google Analytics của bạn, sau đó chuyển đến bảng điều khiển Quản trị để tìm vị trí của tài khoản.

 • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực – Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy xem danh sách các phiên bản cơ sở dữ liệu và vị trí của các phiên bản đó trong thẻ Dữ liệu của cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.

 • Cloud Firestore – Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy xem danh sách các thực thể cơ sở dữ liệu và vị trí của các thực thể đó trong thẻ Dữ liệu của Cloud Firestore.

 • Cloud Storage – Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy xem danh sách bộ chứa và vị trí của bộ chứa trong thẻ Tệp trong Cloud Storage

 • Hàm đã lên lịch – Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Cloud Scheduler để xem danh sách chủ đề cho từng công việc và chức năng. Vị trí là phân khúc cuối cùng trong tên của chủ đề.

 • Hàm không lên lịch – Theo mặc định, các hàm chạy trong vùng us-central1. Tuy nhiên, nếu vị trí đã được đặt rõ ràng, bạn có thể tìm thấy vị trí trong mã nguồn của hàm.

Tìm hiểu về vị trí tài nguyên mặc định của GCP

Một số dịch vụ có sẵn cho ứng dụng của bạn yêu cầu chế độ cài đặt vị trí có tên là vị trí tài nguyên Google Cloud Platform (GCP) mặc định của dự án. Vị trí này là nơi lưu trữ dữ liệu của bạn cho các dịch vụ GCP yêu cầu chế độ cài đặt vị trí.

Các sản phẩm sau có cùng vị trí tài nguyên GCP mặc định:

 • Cloud Firestore
  Xin lưu ý rằng vị trí tài nguyên mặc định của bạn trên GCP không áp dụng cho Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase.

 • Cloud Storage
  Xin lưu ý rằng vị trí tài nguyên mặc định của bạn trên GCP chỉ áp dụng cho bộ chứa mặc định của Cloud Storage. Nếu đang sử dụng gói linh hoạt, bạn có thể tạo nhiều bộ chứa, mỗi bộ chứa có một vị trí riêng.

 • Ứng dụng App Engine (ví dụ: cho các chức năng theo lịch)
  Nếu bạn thiết lập một ứng dụng App Engine, thì vị trí của ứng dụng đó sẽ chia sẻ vị trí tài nguyên GCP mặc định của bạn. Xin lưu ý rằng nếu sử dụng Cloud Scheduler (ví dụ: để chạy các hàm được lên lịch), thì bạn bắt buộc phải có một ứng dụng App Engine trong dự án của mình.

Bạn có thể chọn một vị trí nhiều vùng hoặc vị trí theo khu vực làm vị trí tài nguyên mặc định cho GCP. Xin lưu ý rằng nếu bạn đã có một ứng dụng App Engine có vị trí là us-central hoặc europe-west, thì mọi dịch vụ GCP sử dụng chế độ cài đặt vị trí này sẽ được coi là dịch vụ đa khu vực.

Vị trí nhiều vùng

Hãy chọn một vị trí đa vùng để tối đa hoá khả năng sử dụng và độ bền vững của cơ sở dữ liệu.

Một vị trí đa vùng bao gồm một nhóm khu vực xác định nơi lưu trữ nhiều bản sao của cơ sở dữ liệu. Mỗi bản sao là một bản sao đọc/ghi chứa tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hoặc bản sao của nhân chứng không duy trì toàn bộ dữ liệu nhưng tham gia vào quá trình sao chép.

Bằng cách sao chép dữ liệu giữa nhiều khu vực, dữ liệu có thể tiếp tục được phân phát ngay cả khi mất toàn bộ khu vực. Trong một khu vực, dữ liệu được sao chép ở nhiều khu vực để dữ liệu có thể tiếp tục được phân phát trong khu vực đó ngay cả khi mất một vùng.

Firebase hỗ trợ các vị trí sau đây của tài nguyên GCP ở nhiều khu vực:
Tên nhiều khu vực Nội dung mô tả về nhiều khu vực Khu vực đọc-ghi Khu vực của nhân chứng
eur3 Châu Âu europe-west1 (Bỉ), europe-west4 (Hà Lan) europe-north1 (Phần Lan)
nam5 United States us-central1 (Iowa), us-central2 (khu vực tư nhân GCP) us-east1 (Nam Carolina)

Vị trí khu vực

Vị trí khu vực là một địa điểm địa lý cụ thể, chẳng hạn như Nam Carolina. Dữ liệu ở một vị trí theo khu vực được sao chép ở nhiều vùng trong một khu vực. Tất cả các vị trí theo khu vực được tách biệt với các vị trí khu vực khác ít nhất 100 dặm.

Hãy chọn một vị trí theo khu vực để có chi phí thấp hơn, để giảm độ trễ khi ghi nếu ứng dụng của bạn nhạy cảm với độ trễ hoặc để cùng vị trí với các tài nguyên khác trên GCP.

Firebase hỗ trợ các vị trí tài nguyên GCP theo khu vực sau đây:
Tên vùngNội dung mô tả khu vực
Bắc Mỹ
us-west1Oregon
us-west2Los Angeles
us-west3Salt Lake City
us-west4Las Vegas

us-central1

Iowa
northamerica-northeast1Montréal

northamerica-northeast2

Toronto
us-east1Nam Carolina
us-east4Bắc Virginia

us-east5

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Columbus
Nam Mỹ

southamerica-west1

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Santiago
southamerica-east1São Paulo
Châu Âu
europe-west2London

europe-west1

Bỉ

europe-west4

Hà Lan

europe-west8

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Milan

europe-southwest1

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Madrid

europe-west9

Paris

europe-west12

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Turin

europe-west10

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Berlin
europe-west3Frankfurt

europe-north1

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Phần Lan
europe-central2Warsaw
europe-west6Zürich
Trung Đông

me-central1

Doha

me-central2

Dammam

me-west1

Tel Aviv
Châu Á
asia-south1Mumbai

asia-south2

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Delhi
asia-southeast1Singapore
asia-southeast2Jakarta
asia-east2Hong Kong
asia-east1Đài Loan
asia-northeast1Tokyo
asia-northeast2Osaka
asia-northeast3Seoul
Úc
australia-southeast1Sydney

australia-southeast2

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Melbourne
Châu Phi

africa-south1

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Johannesburg

Các bước tiếp theo

 • Để tạo cơ sở dữ liệu Cloud Firestore tại một vị trí cụ thể, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng Cloud Firestore.

 • Để tạo bộ chứa Cloud Storage, hãy truy cập trang Bắt đầu cho nền tảng của bạn.

 • Để chạy các hàm theo lịch bằng Cloud Functions cho Firebase, vui lòng truy cập vào hướng dẫn thiết lập.

 • Để biết thêm thông tin về cách xây dựng ứng dụng nhằm đáp ứng các yêu cầu về độ trễ, khả năng sử dụng và độ bền, hãy tham khảo Địa lý và khu vực.