Chức năng lịch trình


Nếu bạn muốn lên lịch để các hàm chạy vào những thời điểm cụ thể, hãy sử dụng trình xử lý onSchedule để tạo chủ đề Pub/Sub sử dụng Trình lập lịch biểu đám mây để kích hoạt các sự kiện về chủ đề đó.

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng giải pháp này trong dự án Firebase, dự án của bạn phải nằm trong gói định giá Blaze. Nếu nó chưa có trong gói Blaze, hãy nâng cấp gói giá của bạn .

Mặc dù bắt buộc phải thanh toán nhưng bạn có thể mong đợi chi phí tổng thể có thể quản lý được vì mỗi công việc của Trình lập lịch trình đám mây có giá 0,10 USD (USD) mỗi tháng và được phép thực hiện ba công việc cho mỗi tài khoản Google mà không mất phí. Sử dụng công cụ tính giá Blaze để tạo ước tính chi phí dựa trên mức sử dụng dự kiến ​​của bạn.

API Pub/Sub và Cloud Scheduler phải được bật cho dự án của bạn. Những tính năng này đã được kích hoạt cho hầu hết các dự án Firebase; bạn có thể xác minh trong Google Cloud Platform Console .

Viết hàm theo lịch trình

Trong Cloud Functions cho Firebase, logic lập lịch nằm trong mã hàm của bạn mà không có yêu cầu đặc biệt về thời gian triển khai. Để tạo một hàm được lên lịch, hãy sử dụng functions.pubsub.schedule('your schedule').onRun((context)) . Ví dụ: để chạy một hàm năm phút một lần với cú pháp cron.yaml của App Engine , hãy làm như sau:

exports.scheduledFunction = functions.pubsub.schedule('every 5 minutes').onRun((context) => {
  console.log('This will be run every 5 minutes!');
  return null;
});

Cả cú pháp Unix Crontab và App Engine đều được Cloud Scheduler hỗ trợ. Ví dụ: để sử dụng Crontab để chọn múi giờ cụ thể để chạy chức năng đã lên lịch, hãy làm như sau:

exports.scheduledFunctionCrontab = functions.pubsub.schedule('5 11 * * *')
  .timeZone('America/New_York') // Users can choose timezone - default is America/Los_Angeles
  .onRun((context) => {
  console.log('This will be run every day at 11:05 AM Eastern!');
  return null;
});

Giá trị cho timeZone phải là tên múi giờ từ cơ sở dữ liệu tz . Xem tài liệu tham khảo về Bộ lập lịch đám mây để biết thêm thông tin về các thuộc tính được hỗ trợ.

Triển khai một chức năng theo lịch trình

Khi bạn triển khai một chức năng được lên lịch, công việc lên lịch liên quan và chủ đề pub/sub sẽ được tạo tự động. Firebase CLI lặp lại tên chủ đề và bạn có thể xem công việc và chủ đề trong Bảng điều khiển GCP . Chủ đề được đặt tên theo quy ước sau:

firebase-lịch trình- function_name - region

Ví dụ:

firebase-lịch trình-lịch trìnhFunctionCrontab-us-east1.