Thêm Firebase vào dự án Apple

Điều kiện tiên quyết

 • Cài đặt như sau:

  • Xcode 14.1 trở lên
 • Hãy đảm bảo dự án của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Dự án của bạn phải nhắm đến các phiên bản nền tảng sau đây trở lên:
   • iOS 11
   • macOS 10.13
   • tvOS 12
   • watchOS 6
 • Thiết lập thiết bị Apple thực hoặc sử dụng trình mô phỏng để chạy ứng dụng của bạn.

Nếu chưa có dự án Xcode và chỉ muốn dùng thử một sản phẩm của Firebase, bạn có thể tải một trong các mẫu bắt đầu nhanh của chúng tôi xuống.

Bước 1: Tạo dự án Firebase

Trước khi có thể thêm Firebase vào ứng dụng Apple, bạn cần tạo một dự án Firebase để kết nối với ứng dụng của mình. Hãy xem bài viết Tìm hiểu các dự án Firebase để tìm hiểu thêm về các dự án Firebase.

Bước 2: Đăng ký ứng dụng của bạn với Firebase

Để sử dụng Firebase trong ứng dụng của Apple, bạn cần đăng ký ứng dụng của mình với dự án Firebase. Việc đăng ký ứng dụng thường được gọi là "thêm" ứng dụng vào dự án.

 1. Truy cập vào bảng điều khiển của Firebase.

 2. Ở giữa trang tổng quan về dự án, hãy nhấp vào biểu tượng iOS+ để bắt đầu quy trình thiết lập.

  Nếu bạn đã thêm một ứng dụng vào dự án Firebase, hãy nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng) để hiển thị các lựa chọn về nền tảng.

 3. Nhập mã gói của ứng dụng vào trường mã gói.

 4. (Không bắt buộc) Nhập thông tin khác về ứng dụng: Biệt hiệu của ứng dụngMã cửa hàng ứng dụng.

 5. Nhấp vào Đăng ký ứng dụng.

Bước 3: Thêm tệp cấu hình Firebase

 1. Nhấp vào Download GoogleService-Info.plist xuống để nhận tệp cấu hình Firebase Apple nền tảng (GoogleService-Info.plist).

 2. Di chuyển tệp cấu hình vào gốc của dự án Xcode. Nếu được nhắc, hãy chọn thêm tệp cấu hình vào tất cả mục tiêu.

Nếu có nhiều mã nhận dạng gói trong dự án, bạn phải liên kết từng mã nhận dạng gói với một ứng dụng đã đăng ký trong bảng điều khiển của Firebase để mỗi ứng dụng đều có thể có tệp GoogleService-Info.plist riêng.

Bước 4: Thêm Firebase SDK vào ứng dụng của bạn

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến File > Add Packages (Tệp > Thêm gói).
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk
 4. Chọn phiên bản SDK mà bạn muốn sử dụng.
 5. Chọn những thư viện Firebase mà bạn muốn sử dụng.

  Nếu bạn đã bật Google Analytics trong dự án Firebase, hãy nhớ thêm FirebaseAnalytics. Đối với Analytics không có khả năng thu thập IDFA, hãy thêm FirebaseAnalyticsWithoutAdId.

Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc của bạn xuống ở chế độ nền.

Bước 5: Khởi chạy Firebase trong ứng dụng

Bước cuối cùng là thêm mã khởi chạy vào ứng dụng của bạn. Có thể bạn đã thực hiện việc này trong quá trình thêm Firebase vào ứng dụng. Nếu bạn đang sử dụng dự án mẫu bắt đầu nhanh, thì chúng tôi đã thực hiện việc này cho bạn.

 1. Nhập mô-đun FirebaseCore trong UIApplicationDelegate, cũng như bất kỳ mô-đun Firebase nào khác mà đại diện ứng dụng của bạn sử dụng. Ví dụ: Cách sử dụng Cloud Firestore và Xác thực:

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 2. Định cấu hình một thực thể dùng chung của FirebaseApp trong phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) của uỷ quyền ứng dụng:

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. Nếu đang sử dụng SwiftUI, bạn phải tạo một ứng dụng uỷ quyền và đính kèm ứng dụng đó vào cấu trúc App thông qua UIApplicationDelegateAdaptor hoặc NSApplicationDelegateAdaptor. Bạn cũng phải tắt tính năng uỷ quyền ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về SwiftUI.

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     
 4. Nếu đã bao gồm SDK Firebase cho Google Analytics, bạn có thể chạy ứng dụng để gửi thông tin xác minh đến bảng điều khiển của Firebase rằng bạn đã cài đặt thành công Firebase.

Tất cả chỉ có thế! Bạn có thể chuyển sang các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, nếu bạn gặp vấn đề khi thiết lập, hãy truy cập vào phần Câu hỏi thường gặp và khắc phục sự cố về các nền tảng của Apple.

Thư viện có sẵn

Phần này liệt kê các sản phẩm của Firebase được hỗ trợ cho các nền tảng của Apple. Tìm hiểu thêm về các thư viện nền tảng Apple sau đây trên Firebase:

Dịch vụ hoặc Sản phẩm Vị trí Thư viện SwiftPM Thêm Analytics?
AdMob pod 'Google-Mobile-Ads-SDK' Không áp dụng
Số liệu phân tích pod 'FirebaseAnalytics' FirebaseAnalytics
Kiểm tra ứng dụng pod 'FirebaseAppCheck' FirebaseAppCheck
Phân phối ứng dụng pod 'FirebaseAppDistribution' FirebaseAppDistribution
Xác thực pod 'FirebaseAuth' FirebaseAuth
Cloud Firestore pod 'FirebaseFirestore' FirebaseFirestore
SDK ứng dụng Hàm đám mây dành cho Firebase pod 'FirebaseFunctions' FirebaseFunctions
Giải pháp gửi thông báo qua đám mây pod 'FirebaseMessaging' FirebaseMessaging
Bộ nhớ trên đám mây pod 'FirebaseStorage' FirebaseStorage
Crashlytics pod 'FirebaseCrashlytics' FirebaseCrashlytics
Đường liên kết động pod 'FirebaseDynamicLinks' FirebaseDynamicLinks
Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng pod 'FirebaseInAppMessaging' FirebaseInAppMessaging
(bắt buộc)
Cài đặt Firebase pod 'FirebaseInstallations' FirebaseInstallations
API Mô hình tuỳ chỉnh học máy của Firebase pod 'FirebaseMLModelDownloader' FirebaseMLModelDownloader
Giám sát hiệu suất pod 'FirebasePerformance' FirebasePerformance
Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực pod 'FirebaseDatabase' FirebaseDatabase
Cấu hình từ xa pod 'FirebaseRemoteConfig' FirebaseRemoteConfig
Vertex AI cho Firebase Không áp dụng FirebaseVertexAI-Preview

Tích hợp mà không cần sử dụng Trình quản lý gói Swift

Nếu không muốn sử dụng Trình quản lý gói Swift, bạn vẫn có thể tận dụng Firebase SDK bằng cách sử dụng CocoaPods hoặc nhập trực tiếp khung.

CocoaPods

Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng tích hợp CocoaPods trong hướng dẫn của chúng tôi.

Khung

Ngoài việc hỗ trợ nền tảng iOS, tệp zip hiện bao gồm các tệp .xcframework. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem README của các nền tảng Apple Firebase trên GitHub.

 1. Tải xuống mã zip SDK khung. Đây là tệp khoảng 200 MB và có thể mất chút thời gian để tải xuống.

 2. Giải nén tệp, sau đó tích hợp các khung bạn muốn đưa vào ứng dụng.

  Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn tích hợp ở một trong những nơi sau:

  Để biết thông tin về các phiên bản khung hoặc phần phụ thuộc, hãy tham khảo tệp METADATA.md trong bản phân phối zip đã tải xuống.

 3. Thêm cờ trình liên kết -ObjC trong Other Linker Settings ở phần cài đặt bản dựng của mục tiêu.

Các bước tiếp theo

Tìm hiểu về Firebase:

Thêm dịch vụ Firebase vào ứng dụng: