Bắt đầu với tính năng xác thực Firebase trên các nền tảng của Apple

Bạn có thể sử dụng tính năng Xác thực Firebase để cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng một hoặc nhiều phương thức đăng nhập, bao gồm cả đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu, cũng như các nhà cung cấp danh tính được liên kết như Đăng nhập bằng Google và Đăng nhập bằng Facebook. Hướng dẫn này giúp bạn bắt đầu tính năng Xác thực Firebase bằng cách thêm thông tin đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu vào ứng dụng.

Kết nối ứng dụng của bạn với Firebase

 1. Cài đặt Firebase SDK.
 2. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy thêm ứng dụng của bạn vào dự án Firebase.

Thêm tính năng Xác thực Firebase vào ứng dụng

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến File > Add Packages (Tệp > Thêm gói).
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Chọn thư viện Xác thực Firebase.
 5. Thêm cờ -ObjC vào mục Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu.
 6. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc của bạn xuống ở chế độ nền.

(Không bắt buộc) Tạo nguyên mẫu và thử nghiệm bằng Bộ mô phỏng cục bộ của Firebase

Trước khi nói về cách ứng dụng của bạn xác thực người dùng, hãy giới thiệu một bộ công cụ mà bạn có thể dùng để tạo nguyên mẫu và kiểm thử chức năng Xác thực: Bộ công cụ trình mô phỏng cục bộ Firebase. Nếu bạn quyết định chọn các kỹ thuật và nhà cung cấp xác thực, hãy thử các mô hình dữ liệu khác nhau với dữ liệu công khai và riêng tư bằng Quy tắc bảo mật Firebase và Xác thực hoặc tạo nguyên mẫu cho thiết kế giao diện người dùng đăng nhập, thì việc có thể hoạt động cục bộ mà không cần triển khai dịch vụ trực tiếp có thể là ý tưởng hay.

Trình mô phỏng xác thực là một phần của Bộ trình mô phỏng cục bộ. Bộ công cụ này cho phép ứng dụng của bạn tương tác với nội dung và cấu hình của cơ sở dữ liệu được mô phỏng, cũng như các tài nguyên dự án được mô phỏng (không bắt buộc) (các hàm, cơ sở dữ liệu khác và quy tắc bảo mật).

Việc sử dụng Trình mô phỏng xác thực chỉ bao gồm một vài bước:

 1. Thêm một dòng mã vào cấu hình kiểm thử của ứng dụng để kết nối với trình mô phỏng.
 2. Trên gốc của thư mục dự án cục bộ, chạy firebase emulators:start.
 3. Sử dụng giao diện người dùng Bộ mô phỏng cục bộ để tạo nguyên mẫu tương tác hoặc API REST của trình mô phỏng xác thực để kiểm thử không mang tính tương tác.

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại bài viết Kết nối ứng dụng với Trình mô phỏng xác thực. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giới thiệu về Bộ công cụ mô phỏng cục bộ.

Giờ hãy tiếp tục với cách xác thực người dùng.

Chạy SDK Firebase

Trong đại biểu ứng dụng, trước tiên hãy nhập SDK Firebase:

Swift

import FirebaseCore

Objective-C

@import FirebaseCore;

Sau đó, trong phương thức application:didFinishLaunchingWithOptions:, hãy khởi động đối tượng FirebaseApp:

Swift

// Use Firebase library to configure APIs
FirebaseApp.configure()

Objective-C

// Use Firebase library to configure APIs
[FIRApp configure];

Theo dõi trạng thái xác thực

Đối với mỗi khung hiển thị của ứng dụng cần thông tin về người dùng đã đăng nhập, hãy đính kèm trình nghe vào đối tượng FIRAuth. Trình nghe này được gọi bất cứ khi nào trạng thái đăng nhập của người dùng thay đổi.

Đính kèm trình nghe vào phương thức viewWillAppear của trình điều khiển khung hiển thị:

Swift

handle = Auth.auth().addStateDidChangeListener { auth, user in
 // ...
}

Objective-C

self.handle = [[FIRAuth auth]
  addAuthStateDidChangeListener:^(FIRAuth *_Nonnull auth, FIRUser *_Nullable user) {
   // ...
  }];

Đồng thời, hãy tách trình nghe trong phương thức viewWillDisappear của trình điều khiển khung hiển thị:

Swift

Auth.auth().removeStateDidChangeListener(handle!)

Objective-C

[[FIRAuth auth] removeAuthStateDidChangeListener:_handle];

Đăng ký người dùng mới

Tạo biểu mẫu cho phép người dùng mới đăng ký ứng dụng của bạn bằng địa chỉ email và mật khẩu của họ. Khi người dùng hoàn tất biểu mẫu, hãy xác thực địa chỉ email và mật khẩu do người dùng cung cấp, sau đó truyền các thông tin đó đến phương thức createUser:

Swift

Auth.auth().createUser(withEmail: email, password: password) { authResult, error in
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth] createUserWithEmail:email
              password:password
             completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                   NSError * _Nullable error) {
 // ...
}];

Đăng nhập người dùng hiện có

Tạo biểu mẫu cho phép người dùng hiện tại đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của họ. Khi người dùng hoàn tất biểu mẫu, hãy gọi phương thức signIn:

Swift

Auth.auth().signIn(withEmail: email, password: password) { [weak self] authResult, error in
 guard let strongSelf = self else { return }
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth] signInWithEmail:self->_emailField.text
            password:self->_passwordField.text
           completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                 NSError * _Nullable error) {
 // ...
}];

Lấy thông tin người dùng

Sau khi người dùng đăng nhập thành công, bạn có thể nhận thông tin về người dùng đó. Ví dụ: trong trình nghe trạng thái xác thực:

Swift

if let user = user {
 // The user's ID, unique to the Firebase project.
 // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
 // if you have one. Use getTokenWithCompletion:completion: instead.
 let uid = user.uid
 let email = user.email
 let photoURL = user.photoURL
 var multiFactorString = "MultiFactor: "
 for info in user.multiFactor.enrolledFactors {
  multiFactorString += info.displayName ?? "[DispayName]"
  multiFactorString += " "
 }
 // ...
}

Objective-C

if (user) {
 // The user's ID, unique to the Firebase project.
 // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
 // if you have one. Use getTokenWithCompletion:completion: instead.
 NSString *email = user.email;
 NSString *uid = user.uid;
 NSMutableString *multiFactorString = [NSMutableString stringWithFormat:@"MultiFactor: "];
 for (FIRMultiFactorInfo *info in user.multiFactor.enrolledFactors) {
  [multiFactorString appendString:info.displayName];
  [multiFactorString appendString:@" "];
 }
 NSURL *photoURL = user.photoURL;
 // ...
}

Các bước tiếp theo

Tìm hiểu cách thêm tính năng hỗ trợ cho các nhà cung cấp danh tính khác và tài khoản khách ẩn danh: