Vai trò được xác định trước của danh mục sản phẩm Firebase

Những vai trò này cấp toàn quyền đọc/ghi hoặc chỉ đọc cho các nhóm sản phẩm. Chúng được cấu trúc xoay quanh Google Analytics và các danh mục sản phẩm chung.

Chỉ định các vai trò này cho các thành viên trong dự án bằng bảng điều khiển của Firebase hoặc bảng điều khiển Google Cloud.

Các vai trò trong Firebase Analytics

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên Firebase Analytics
roles/firebase.analyticsAdmin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với:
Người xem Firebase Analytics
roles/firebase.analyticsViewer
Quyền chỉ có thể đọc đối với:

Phát triển vai trò trong Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên phát triển Firebase
roles/firebase.developAdmin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với:
Người xem phát triển của Firebase
roles/firebase.developViewer
Quyền chỉ có thể đọc đối với:

Các vai trò trong Chất lượng Firebase

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên chất lượng của Firebase
roles/firebase.qualityAdmin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với:
Người xem chất lượng của Firebase
roles/firebase.qualityViewer
Quyền chỉ có thể đọc đối với:

Vai trò trong Firebase Grow

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên Firebase Grow
roles/firebase.growthAdmin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với:
Người xem Firebase Grow
roles/firebase.growthViewer
Quyền chỉ có thể đọc đối với: