Các vai trò được xác định trước trong Firebase

Các vai trò được xác định trước của Firebase là các vai trò dành riêng cho Firebase được quản lý, cho phép kiểm soát quyền truy cập chi tiết hơn so với các vai trò cơ bản (trước đây gọi là vai trò "nguyên thủy"). Bạn có thể chỉ định nhiều vai trò cho mỗi thành viên dự án.

Bằng cách sử dụng các vai trò được xác định trước, bạn có thể cấp các cấp truy cập khác nhau (Quản trị viên so với Người xem) cũng như phạm vi truy cập (sản phẩm riêng lẻ so với nhóm sản phẩm).

Lưu ý rằng, khi cần, các vai trò được xác định trước sẽ tự động bao gồm các quyền: