Làm quen với API Gemini bằng các SDK của Vertex AI cho Firebase


Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách bắt đầu thực hiện lệnh gọi đến API Gemini trong Vertex AI ngay trong ứng dụng của bạn bằng các SDK của Vertex AI cho Firebase.

Điều kiện tiên quyết

Bước 1: Thiết lập dự án Firebase và kết nối ứng dụng của bạn với Firebase

Trường hợp bạn đã có một dự án Firebase và một ứng dụng kết nối với Firebase

  1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chuyển đến trang Xây dựng bằng Gemini, sau đó nhấp vào thẻ thứ hai để bắt đầu một quy trình công việc giúp bạn thực hiện những việc sau. Nếu bạn thấy một thẻ trong bảng điều khiển của Vertex AI, thì các tác vụ này đã hoàn tất.

  2. Tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo trong hướng dẫn này để thêm SDK vào ứng dụng của bạn.

Trường hợp bạn chưa có dự án Firebase và ứng dụng được kết nối với Firebase


Bước 2: Thêm SDK

Sau khi thiết lập dự án Firebase và ứng dụng của bạn được kết nối với Firebase (xem bước trước), giờ đây, bạn có thể thêm SDK Vertex AI cho Firebase vào ứng dụng của mình.

Bước 3: Khởi chạy dịch vụ Vertex AI và mô hình tạo sinh

Để có thể thực hiện lệnh gọi API, bạn cần khởi chạy dịch vụ Vertex AI và mô hình tạo sinh.

Sau khi xem xong hướng dẫn bắt đầu sử dụng, hãy tìm hiểu cách chọn một mô hình Gemini và (không bắt buộc) một vị trí phù hợp với trường hợp sử dụng và ứng dụng của bạn.

Bước 4: Gọi Vertex AI Gemini API

Sau khi kết nối ứng dụng của mình với Firebase, thêm SDK và khởi chạy dịch vụ Vertex AI cũng như mô hình tạo sinh, bạn có thể gọi Vertex AI Gemini API.

Bạn có thể sử dụng generateContent() để tạo văn bản từ một yêu cầu lời nhắc chỉ có văn bản:

Bạn có thể làm gì khác?

Tìm hiểu thêm về các mô hình Gemini

Tìm hiểu về các mô hình có sẵn cho nhiều trường hợp sử dụng cũng như hạn mức và mức giá của các mô hình đó.

Dùng thử các tính năng khác của Gemini API

Tìm hiểu cách kiểm soát việc tạo nội dung

Bạn cũng có thể thử nghiệm các câu lệnh và cấu hình mô hình bằng Vertex AI Studio.


Gửi ý kiến phản hồi về trải nghiệm của bạn khi dùng Vertex AI cho Firebase