Bắt đầu sử dụng Gemini API bằng các SDK Vertex AI cho Firebase


Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách bắt đầu gọi điện đến Vertex AI Gemini API ngay trong ứng dụng của bạn bằng Vertex AI cho Firebase SDK.

Điều kiện tiên quyết

Bước 1: Thiết lập dự án Firebase và kết nối ứng dụng của bạn với Firebase

Trường hợp bạn đã có một dự án Firebase và một ứng dụng kết nối với Firebase

  1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chuyển đến Trang Xây dựng bằng Gemini, rồi nhấp vào thẻ thứ hai để bắt đầu một quy trình công việc giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ sau đây. Nếu bạn thấy một thẻ trong bảng điều khiển của Vertex AI, thì các nhiệm vụ này đã hoàn thành.

  2. Tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo trong hướng dẫn này để thêm SDK vào ứng dụng của bạn.

Trường hợp bạn chưa có dự án Firebase và ứng dụng được kết nối với Firebase


Bước 2: Thêm SDK

Sau khi thiết lập dự án Firebase và ứng dụng của bạn được kết nối với Firebase (xem bước trước), giờ đây, bạn có thể thêm SDK Vertex AI cho Firebase vào ứng dụng của mình.

Bước 3: Khởi chạy dịch vụ Vertex AI và mô hình tạo sinh

Để có thể thực hiện lệnh gọi API, bạn cần khởi chạy Vertex AI và mô hình tạo sinh.

Khi bạn đọc xong hướng dẫn bắt đầu, hãy tìm hiểu cách chọn một Mô hình Gemini và (không bắt buộc) vị trí phù hợp với trường hợp sử dụng và ứng dụng của bạn.

Bước 4: Gọi Vertex AI Gemini API

Bây giờ, bạn đã kết nối ứng dụng của mình với Firebase, thêm SDK và khởi chạy dịch vụ Vertex AI và mô hình tạo sinh, bạn có thể gọi đến Vertex AI Gemini API.

Bạn có thể dùng generateContent() để tạo văn bản từ một câu lệnh chỉ có văn bản yêu cầu:

Bạn có thể làm gì khác?

Tìm hiểu thêm về các mô hình Gemini

Tìm hiểu về những mô hình có sẵn cho nhiều trường hợp sử dụnghạn mức và giá.

Dùng thử các tính năng khác của Gemini API

Tìm hiểu cách kiểm soát việc tạo nội dung

Bạn cũng có thể thử nghiệm với các câu lệnh và cấu hình mô hình bằng cách sử dụng Vertex AI Studio.


Gửi ý kiến phản hồi trải nghiệm của bạn khi dùng Vertex AI cho Firebase