س Fireالات متداول Firebase

آیا چالش های دیگری دارید یا مسئله خود را در زیر به صورت خلاصه نمی بینید؟ لطفا اشکال را گزارش دهید و یا درخواست ویژگی و پیوستن به سرریز پشته بحث.

پروژه های Firebase و برنامه های Firebase

سیستم عامل ها و چارچوب ها

برای راهنمایی و پاسخ مفید در مورد س FAالات متداول بیشتر ، از صفحه عیب یابی و س FAالات متداول مخصوص پلتفرم دیدن کنید.

کنسول Firebase

قیمت گذاری

قیمت گذاری توابع ابر

حریم خصوصی

تست A / B

AdMob

تجزیه و تحلیل

نمایه سازی برنامه

احراز هویت

Cloud Functions

Cloud Functions runtime support

پیام رسانی ابری

Cloud Storage

Crashlytics

Visit the Crashlytics troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Hosting

نظارت بر عملکرد

Visit the Performance Monitoring troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Predictions

پایگاه داده بیدرنگ

پیکربندی از راه دور

Test Lab

Visit the Test Lab troubleshooting page for helpful tips and answers to FAQs.