Thêm Firebase vào ứng dụng Flutter

Điều kiện tiên quyết

Nếu chưa có ứng dụng Flutter, bạn có thể hoàn thành Bắt đầu: Kiểm thử để tạo một ứng dụng Flutter mới bằng trình chỉnh sửa hoặc IDE mới.

Bước 1: Cài đặt các công cụ dòng lệnh bắt buộc

 1. Cài đặt Firebase CLI nếu bạn chưa cài đặt.

 2. Đăng nhập vào Firebase bằng Tài khoản Google của bạn bằng cách chạy lệnh sau:

  firebase login
  
 3. Cài đặt FlutterFire CLI bằng cách chạy lệnh sau từ bất kỳ thư mục nào:

  dart pub global activate flutterfire_cli
  

Bước 2: Định cấu hình ứng dụng để sử dụng Firebase

Sử dụng FlutterFire CLI để định cấu hình cho các ứng dụng Flutter của bạn nhằm kết nối với Firebase.

Trong thư mục dự án Flutter, hãy chạy lệnh sau để bắt đầu quy trình định cấu hình ứng dụng:

flutterfire configure


Bước 3: Khởi chạy Firebase trong ứng dụng của bạn

 1. Trong thư mục dự án Flutter, hãy chạy lệnh sau để cài đặt trình bổ trợ cốt lõi:

  flutter pub add firebase_core
  
 2. Trong thư mục dự án Flutter, hãy chạy lệnh sau để đảm bảo rằng cấu hình Firebase của ứng dụng Flutter đã được cập nhật:

  flutterfire configure
  
 3. Trong tệp lib/main.dart, hãy nhập trình bổ trợ cốt lõi Firebase và tệp cấu hình bạn đã tạo trước đó:

  import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
  import 'firebase_options.dart';
  
 4. Ngoài ra, trong tệp lib/main.dart, hãy khởi chạy Firebase bằng cách sử dụng đối tượng DefaultFirebaseOptions do tệp cấu hình xuất:

  await Firebase.initializeApp(
   options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform,
  );
  
 5. Tạo lại ứng dụng Flutter:

  flutter run
  

Bước 4: Thêm trình bổ trợ Firebase

Bạn có thể truy cập vào Firebase trong ứng dụng Flutter của mình thông qua nhiều trình bổ trợ Flutter dành cho Firebase, mỗi trình bổ trợ cho từng sản phẩm của Firebase (ví dụ: Cloud Firestore, Authentication, Analytics, v.v.).

Vì Flutter là một khung đa nền tảng, nên mỗi trình bổ trợ Firebase có thể áp dụng cho các nền tảng Apple, Android và web. Vì vậy, nếu bạn thêm bất kỳ trình bổ trợ Firebase nào vào ứng dụng Flutter, thì các phiên bản dành cho Apple, Android và web của ứng dụng đó cũng sẽ sử dụng trình bổ trợ đó.

Dưới đây là cách thêm trình bổ trợ Flutter của Firebase:

 1. Trong thư mục dự án Flutter, hãy chạy lệnh sau:

  flutter pub add PLUGIN_NAME
 2. Trong thư mục dự án Flutter, hãy chạy lệnh sau:

  flutterfire configure
  

  Việc chạy lệnh này sẽ đảm bảo rằng cấu hình Firebase của ứng dụng Flutter là mới nhất và đối với Crashlytics và dịch vụ Giám sát hiệu suất trên Android, sẽ thêm các trình bổ trợ Gradle cần thiết vào ứng dụng của bạn.

 3. Sau khi hoàn tất, hãy tạo lại dự án Flutter:

  flutter run
  

Bạn đã hoàn tất! Các ứng dụng Flutter của bạn đã được đăng ký và định cấu hình để sử dụng Firebase.

Trình bổ trợ có sẵn

Product Tên trình bổ trợ iOS Android Web Apple khác
(macOS, v.v.)
Windows
Số liệu phân tích firebase_analytics
bản thử nghiệm beta
Kiểm tra ứng dụng firebase_app_check
bản thử nghiệm beta
Xác thực firebase_auth
bản thử nghiệm beta bản thử nghiệm beta
Cloud Firestore cloud_firestore
bản thử nghiệm beta bản thử nghiệm beta
Chức năng đám mây cloud_functions
bản thử nghiệm beta
Gửi thông báo qua đám mây firebase_messaging
bản thử nghiệm beta
Bộ nhớ trên đám mây firebase_storage
bản thử nghiệm beta bản thử nghiệm beta
Crashlytics firebase_crashlytics
bản thử nghiệm beta
Đường liên kết động firebase_dynamic_links
Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng firebase_in_app_messaging
Cài đặt Firebase firebase_app_installations
bản thử nghiệm beta
Trình tải mô hình học máy firebase_ml_model_downloader
bản thử nghiệm beta
Giám sát hiệu suất firebase_performance
Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực firebase_database
bản thử nghiệm beta
Cấu hình từ xa firebase_remote_config
bản thử nghiệm beta
Vertex AI cho Firebase firebase_vertexai
bản thử nghiệm beta

Dùng thử một ứng dụng mẫu thông qua Analytics

Giống như tất cả các gói, trình bổ trợ firebase_analytics đi kèm với một chương trình mẫu.

 1. Mở một ứng dụng Flutter mà bạn đã định cấu hình để sử dụng Firebase (xem hướng dẫn trên trang này).

 2. Truy cập vào thư mục lib của ứng dụng, sau đó xoá tệp main.dart hiện có.

 3. Từ kho lưu trữ chương trình mẫu của Google Analytics, hãy sao chép và dán 2 tệp sau vào thư mục lib của ứng dụng:

  • main.dart
  • tabs_page.dart
 4. Chạy ứng dụng Flutter.

 5. Chuyển đến dự án Firebase của ứng dụng trong bảng điều khiển của Firebase, sau đó nhấp vào Analytics trong trình đơn bên trái.

  1. Nhấp vào Trang tổng quan. Nếu Analytics đang hoạt động đúng cách, thì trang tổng quan sẽ hiển thị người dùng đang hoạt động trong bảng "Người dùng đang hoạt động trong 30 phút qua" (có thể mất thời gian để điền bảng điều khiển này).

  2. Nhấp vào DebugView. Bật tính năng này để xem tất cả các sự kiện do chương trình mẫu tạo ra.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập Analytics, hãy xem hướng dẫn bắt đầu sử dụng dành cho iOS+, Androidweb.

Các bước tiếp theo