مانیتورینگ عملکرد Firebase را غیرفعال کنید

شما می توانید ثبت داده های عملکرد را قبل از مقداردهی اولیه SDK یا پس از مقداردهی اولیه آن کنترل کنید.

  • قبل از مقداردهی اولیه - می توانید مقداردهی اولیه SDK را مشروط کنید.

  • پس از مقداردهی اولیه - می‌توانید از پرچم‌های بولی زیر برای کنترل ارسال داده‌های عملکرد برنامه‌تان استفاده کنید:

    • performance.instrumentationEnabled - ثبت ورود به سیستم را برای همه نظارت های خودکار (خارج از جعبه) کنترل می کند

    • performance.dataCollectionEnabled - ثبت ردیابی کد سفارشی را کنترل می کند