Wstępnie zdefiniowane role na poziomie usługi Firebase

Te role dają pełny dostęp do odczytu i zapisu lub tylko do odczytu do określonych Firebase. usług.

Przypisz te role członkom projektu za pomocą Konsola Google Cloud.

Role Sprawdzania aplikacji Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Sprawdzania aplikacji Firebase
roles/firebaseappcheck.admin
Pełne uprawnienia do zapisu
zasobów Sprawdzania aplikacji
Wyświetlający Sprawdzanie aplikacji Firebase
roles/firebaseappcheck.viewer
Dostęp tylko do odczytu do zasobów
Sprawdzania aplikacji
Weryfikujący tokeny usługi Sprawdzanie aplikacji Firebase
roles/firebaseappcheck.tokenVerifier
Dostęp do funkcji weryfikacji tokenów na potrzeby Sprawdzania aplikacji

Role w Rozpowszechnianiu aplikacji przez Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase App Distribution

roles/firebaseappdistro.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów Rozpowszechniania aplikacji
Wyświetlający Firebase App Distribution

roles/firebaseappdistro.viewer
Dostęp tylko do odczytu do zasobów
Rozpowszechniania aplikacji

Role Firebase App Hosting

Rola Opis Uprawnienia
Uruchamiający Firebase App Hosting Compute

roles/firebaseapphosting.computeRunner
Wymagany minimalny dostęp do tworzenia i uruchamiania backendów App Hosting. Zwykle przyznawany kontom usługi.
Administrator Firebase App Hosting

roles/firebaseapphosting.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów App Hosting
Wyświetlający Firebase App Hosting
roles/firebaseapphosting.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów App Hosting
Deweloper Firebase App Hosting

roles/firebaseapphosting.developer
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
backendów App Hostingu, kompilacji i uwolnić zasoby.

Role w Uwierzytelnianiu Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Uwierzytelniania Firebase
roles/firebaseauth.admin
Pełne uprawnienia do zapisu
zasobów uwierzytelniania
Wyświetlający Uwierzytelnianie Firebase
roles/firebaseauth.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów uwierzytelniania

Role Testów A/B Firebase (beta)

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Testów A/B Firebase

roles/firebaseabt.admin (beta)
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów testów A/B
Wyświetlający Testy A/B Firebase

roles/firebaseabt.viewer (beta)
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów Testów A/B

Role w Cloud Firestore

Dostępne role Cloud Firestore znajdziesz w dokumentacji Google Cloud.

Aby umożliwić członkowi projektu edytowanie i publikowanie reguł zabezpieczeń w konsoli Firebase lub wdrożyć reguły zabezpieczeń za pomocą interfejsu wiersza poleceń Firebase, możesz utworzyć, a następnie przypisać do nich rolę niestandardową obejmujący Uprawnienia firebaserules.*.

Role w Cloud Storage

Znajdź dostępne role Cloud Storage w dokumentacji Google Cloud.

Aby umożliwić członkowi projektu edytowanie i publikowanie reguł zabezpieczeń w konsoli Firebase lub wdrożyć reguły zabezpieczeń za pomocą interfejsu wiersza poleceń Firebase, możesz utworzyć, a następnie przypisać do nich rolę niestandardową obejmujący Uprawnienia firebaserules.*.

Role w Cloud Functions dla Firebase

Dostępne role Cloud Functions dla Firebase znajdziesz w dokumentacji Google Cloud.

Role w kampaniach Firebase służących do przesyłania wiadomości

Te role dotyczą kampanii Komunikacji w chmurze Firebase (FCM) oraz Wysyłanie wiadomości w aplikacji za pomocą Firebase.

Rola Opis Uprawnienia
Administrator kampanii komunikacyjnych Firebase
roles/firebasemessagingcampaigns.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów kampanii dla Komunikacja w chmurze i wysyłanie wiadomości w aplikacji
Wyświetlający kampanie Firebase z opcją przesyłania wiadomości
roles/firebasemessagingcampaigns.viewer
Dostęp tylko do odczytu do zasobów
kampanii dotyczących Komunikacji w chmurze i wysyłania wiadomości w aplikacji

Role Komunikacji w chmurze Firebase (FCM)

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Komunikacji w chmurze Firebase
roles/firebasenotifications.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów Komunikacji w chmurze
Wyświetlający Komunikacja w chmurze Firebase
roles/firebasenotifications.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów Komunikacji w chmurze

Role Firebase Crashlytics

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase Crashlytics
roles/firebasecrashlytics.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów Crashlytics
Wyświetlający Firebase Crashlytics
roles/firebasecrashlytics.viewer
Dostęp tylko do odczytu do zasobów
Crashlytics
Rola Opis Uprawnienia
Administrator Linków dynamicznych Firebase
roles/firebasedynamiclinks.admin
Pełne uprawnienia do zapisu
zasobów linków dynamicznych
Wyświetlający Linki dynamiczne Firebase
roles/firebasedynamiclinks.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów Linków dynamicznych

Role wydawcy Rozszerzenia w Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Wydawca rozszerzeń w Firebase – administrator rozszerzeń

roles/firebaseextensionspublisher.extensionsAdmin (beta)
Przesyłanie, publikowanie oraz wyświetlanie szczegółów i danych
rozszerzeń Firebase
Wydawca rozszerzeń w Firebase – wyświetlający rozszerzenia

roles/firebaseextensionspublisher.extensionsViewer (beta)
Wyświetl szczegółowe informacje i dane
Rozszerzenia Firebase przesłane przez tego wydawcę

Role Hostingu Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Hostingu Firebase
roles/firebasehosting.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów hostingu
Wyświetlający Hosting Firebase
roles/firebasehosting.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów hostingu

Role funkcji Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji (beta)

Rola Opis Uprawnienia
Administrator funkcji Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji

roles/firebaseinappmessaging.admin (beta)
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów wiadomości w aplikacji
Wyświetlający funkcje Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji

roles/firebaseinappmessaging.viewer (beta)
Dostęp tylko do odczytu do zasobów
wiadomości w aplikacji

Role ML w Firebase (beta)

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase ML

roles/firebaseml.admin (beta)
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów ML Firebase
Wyświetlający Firebase ML

roles/firebaseml.viewer (beta)
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów Firebase ML

Role Monitorowania wydajności Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator monitorowania wydajności Firebase
roles/firebaseperformance.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów Monitorowania wydajności

Konfigurowanie i odbieranie alertów Monitorowania wydajności
Wyświetlający Monitorowanie wydajności Firebase
roles/firebaseperformance.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów Monitorowania wydajności

Role w Bazie danych czasu rzeczywistego Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase
roles/firebasedatabase.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów Bazy danych czasu rzeczywistego
Wyświetlający Bazę danych czasu rzeczywistego Firebase
roles/firebasedatabase.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów Bazy danych czasu rzeczywistego

Role Zdalnej konfiguracji Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Zdalnej konfiguracji Firebase
roles/cloudconfig.admin
Pełne uprawnienia do zapisu
zasobów Zdalnej konfiguracji
Wyświetlający Zdalnej konfiguracji Firebase
roles/cloudconfig.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów Zdalnej konfiguracji

Role w Laboratorium Firebase

Laboratorium Firebase wymaga dostępu do zasobników Cloud Storage, dlatego Aplikacja wymaga konkretnego zestawu uprawnień, którego nie wszystkie standardowych, wstępnie zdefiniowanych ról Firebase. Aby przyznać dostęp do Laboratorium, użyj jednej z rozwiązań opisanych w Uprawnienia Laboratorium Firebase .