Các phần phụ thuộc của Firebase Android SDK trên Dịch vụ Google Play

Một số SDK Android của Firebase phụ thuộc vào Dịch vụ Google Play, có nghĩa là các SDK đó sẽ chỉ chạy trên những thiết bị và trình mô phỏng có cài đặt Dịch vụ Google Play. Các SDK Firebase này giao tiếp với dịch vụ nền của Dịch vụ Google Play trên thiết bị để cung cấp một API an toàn, mới nhất và gọn nhẹ cho ứng dụng của bạn. Một số thiết bị Android nhất định (chẳng hạn như thiết bị Amazon Kindle Fire hoặc các thiết bị bán ở một số khu vực) chưa cài đặt Dịch vụ Google Play.

SDK Android nào của Firebase yêu cầu dịch vụ Google Play?

Firebase SDK có thể được chia thành 3 loại:

  • Bắt buộc phải có dịch vụ Play – Những SDK này yêu cầu phải có dịch vụ Google Play, nếu không thì không có chức năng nào.
  • Dịch vụ Google Play khuyên dùng – Những SDK này đòi hỏi Dịch vụ Google Play phải có đầy đủ chức năng, nhưng vẫn cung cấp hầu hết chức năng ngay cả khi không có Dịch vụ Google Play.
  • Không bắt buộc phải có Dịch vụ Play – Những SDK này không yêu cầu Dịch vụ Google Play phải có đầy đủ chức năng.

Các bảng dưới đây chỉ chính xác đối với bản phát hành mới nhất của từng SDK. Một số phiên bản cũ có thể có các yêu cầu nghiêm ngặt hơn.

Không cần có Dịch vụ Google Play

Product Thư viện Dịch vụ Google Play?
Trình cung cấp tuỳ chỉnh và gỡ lỗi cho Kiểm tra ứng dụng com.google.firebase:firebase-appcheck:18.0.0
com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:18.0.0
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0
Không bắt buộc
API phân phối ứng dụng com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta12
com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta12
Không bắt buộc
Phân phối ứng dụng com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta12 Không bắt buộc
Xác thực com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:23.0.0
Không bắt buộc
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:25.0.0
Không bắt buộc
Chức năng đám mây cho SDK ứng dụng Firebase com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:21.0.0
Không bắt buộc
Cloud Storage cho Firebase com.google.firebase:firebase-storage:21.0.0
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:21.0.0
Không bắt buộc
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.0
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.0
Không bắt buộc
Gửi thông báo trong ứng dụng com.google.firebase:firebase-inappmessaging:21.0.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:21.0.0
Không bắt buộc
Hiển thị tính năng gửi thông báo trong ứng dụng com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:21.0.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:21.0.0
Không bắt buộc
Lượt cài đặt Firebase com.google.firebase:firebase-installations:18.0.0
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:18.0.0
Không bắt buộc
Giám sát hiệu suất com.google.firebase:firebase-perf:21.0.0
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.0
Không bắt buộc
Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực com.google.firebase:firebase-database:21.0.0
com.google.firebase:firebase-database-ktx:21.0.0
Không bắt buộc
Cấu hình từ xa com.google.firebase:firebase-config:22.0.0
com.google.firebase:firebase-config-ktx:22.0.0
Không bắt buộc
Vertex AI cho Firebase com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta01 Không bắt buộc
Product Thư viện Dịch vụ Google Play?
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads:23.1.0 Được đề xuất*
Analytics com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.0
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.0
Được đề xuất*
Nhà cung cấp dịch vụ Kiểm tra ứng dụng về API Tính toàn vẹn của Play com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:18.0.0?hl=vi Bắt buộc
Nhà cung cấp dịch vụ Kiểm tra ứng dụng SafetyNet com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2?hl=vi Bắt buộc
Lập chỉ mục ứng dụng com.google.firebase:firebase-appChỉ:20.0.0?hl=vi Bắt buộc
Gửi thông báo qua đám mây com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:24.0.0
Bắt buộc
Đường liên kết động com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.0.0
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.0.0
Bắt buộc
Tầm nhìn của công nghệ học máy của Firebase com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0 Bắt buộc
Mô hình tùy chỉnh Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4 Bắt buộc

* Firebase SDK cho Google Analytics có thể gửi sự kiện trên bất kỳ thiết bị nào, nhưng một số thông tin chi tiết tự động như thông tin nhân khẩu học chỉ có trên những thiết bị có Dịch vụ Google Play.