Vai trò tùy chỉnh

Vai trò tùy chỉnh là các vai trò IAM được tùy chỉnh hoàn toàn mà bạn tạo để điều chỉnh một tập hợp các quyền đáp ứng các yêu cầu cụ thể của tổ chức của bạn. Tìm hiểu thêm về các vai trò tùy chỉnh trong tài liệu Google Cloud.

Sử dụng các quyền dành riêng cho Firebase , cùng với nhiều quyền khác trên các sản phẩm Google Cloud khác , để tạo các vai trò tùy chỉnh .