Tuỳ chỉnh thông báo gửi qua tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase

Tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase cung cấp một tập hợp hữu ích gồm các hành vi được định cấu hình trước và các loại thông báo có giao diện mặc định, nhưng trong một số trường hợp, bạn có thể mở rộng hành vi và nội dung thông báo. Tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng cho phép bạn thêm thao tác cho tin nhắn và tuỳ chỉnh giao diện của thông báo.

Thêm thao tác vào thông báo

Với các hành động, bạn có thể sử dụng thông báo trong ứng dụng để hướng người dùng đến hoặc một màn hình cụ thể trong ứng dụng của bạn.

Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase sử dụng trình xử lý liên kết để xử lý các thao tác. SDK có thể sử dụng một số trình xử lý, vì vậy, nếu ứng dụng của bạn đã có một trình xử lý, tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase có thể sử dụng bản ghi đó mà không cần thiết lập thêm. Nếu bạn chưa có trình xử lý, thì bạn có thể sử dụng Liên kết động Firebase. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Tạo liên kết động trên iOS.

Thêm thao tác vào thông báo bằng bảng điều khiển của Firebase

Khi ứng dụng của bạn có trình xử lý đường liên kết, bạn đã sẵn sàng để tạo một chiến dịch một hành động. Mở bảng điều khiển của Firebase để Nhắn tin, và bắt đầu chiến dịch mới hoặc chỉnh sửa chiến dịch hiện tại. Trong chiến dịch đó, hãy cung cấp Thẻ, Văn bản nútHành động của nút, Hành động trên hình ảnh hoặc Biểu ngữ hành động, nơi hành động là một liên kết sâu có liên quan.

Định dạng của thao tác phụ thuộc vào bố cục thông báo mà bạn chọn. Mô-đun nhận được các nút hành động có nội dung, màu văn bản và nền của nút có thể tuỳ chỉnh . Mặt khác, các hình ảnh và biểu ngữ trên cùng lại có tính tương tác và gọi hành động cụ thể khi được nhấn.

Sửa đổi giao diện thông báo

Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase cho phép bạn tuỳ chỉnh cách hiển thị thông báo để thay đổi cách ứng dụng hiển thị tin nhắn bố cục, kiểu phông chữ, hình dạng nút và các chi tiết khác. Có hai các cách để sửa đổi chế độ hiển thị thông báo: sửa đổi tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase mặc định hoặc tạo thư viện hiển thị tin nhắn của riêng bạn từ đầu.

Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu macOS, Mac Catalyst, App Clip hoặc watchOS.

Sửa đổi màn hình mặc định

Cách đơn giản nhất để tuỳ chỉnh thông báo là tạo dựa trên Mã hiển thị thông báo mặc định của tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase.

Sao chép kho lưu trữ firebase-ios-sdk

Để bắt đầu, hãy sao chép bản phát hành mới nhất của kho lưu trữ firebase-ios-sdk và mở Thư mục InAppMessaging.

Chọn loại thông báo cần sửa đổi

Với kho lưu trữ được sao chép, bạn có thể sửa đổi bất kỳ hoặc tất cả các loại thông báo Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase: Card, Modal, BannerImageOnly. Mỗi loại tương ứng với một bố cục thông báo trong quy trình tạo chiến dịch Gửi thông báo trong ứng dụng Firebase.

Do đó, mỗi loại có quyền truy cập vào một tập dữ liệu khác nhau, được xác định bởi các lựa chọn tuỳ chỉnh chiến dịch trong bảng điều khiển của Firebase:

Loại titleText nội dung Màu văn bản backgroundColor dữ liệu hình ảnh nút hành động PrimaryActionButton (nút hành động phụ)
Thẻ
Vải modal
Biểu ngữ
Chỉ hình ảnh

Sửa đổi mã hiển thị hiển thị thông báo

Với các giới hạn về loại thông báo, bạn có thể tuỳ ý sửa đổi nhưng mà bạn muốn. Bạn có thể tạo một biểu ngữ hiển thị ở cuối ứng dụng, di chuyển xung quanh nút hành động trên một phương thức, nhúng thông báo trong ứng dụng vào hoặc bất kỳ sửa đổi nào khác có thể làm cho thông báo diện mạo phù hợp ứng dụng của bạn.

Có hai điều chính cần chú ý khi sửa đổi chế độ hiển thị thông báo:

  • Thư mục loại thông báo: Mỗi loại thông báo có một thư mục riêng với các tệp xác định logic của loại đó:
  • Storyboard: Thư viện InAppMessaging cũng có một .storyboard giúp xác định giao diện người dùng cho cả 3 loại thông báo:

Sửa đổi tệp trong các loại thông báo mà bạn ưu tiên và các thư mục tương ứng của .storyboard để tạo thông báo tuỳ chỉnh.

Hãy cập nhật tệp podfile của bạn để sử dụng mã InAppMessaging đã sửa đổi

Để tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase sử dụng thông báo đã sửa đổi, thông báo hiển thị thay vì thông báo mặc định hiển thị, hãy cập nhật tệp podfile của bạn để sử dụng thư viện InAppMessaging tuỳ chỉnh:

# Uncomment the next line to define a global platform for your project
# platform :ios, '9.0'

target 'YourProject' do
# Comment the next line if you're not using Swift and don't want to use dynamic frameworks
use_frameworks!

# Pods for YourProject
pod 'Firebase'

# Remove the default InAppMessaging pod:
# pod 'Firebase/InAppMessaging'

# Overwrite it with a version that points to your local copy:
pod `FirebaseInAppMessaging', :path => '~/Path/To/The/Cloned/Repo/'

end
Sau khi làm xong, bạn có thể cập nhật nhóm, xây dựng lại ứng dụng và xem thông báo được tuỳ chỉnh.

Tạo thư viện hiển thị tin nhắn của riêng bạn

Bạn không bị giới hạn làm việc trên thư viện InAppMessaging để tạo giao diện người dùng để hiển thị thông báo. Bạn cũng có thể tự viết mã từ đầu.

Tạo một lớp giúp triển khai giao thức InAppMessagingDisplay

Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase sử dụng lớp InAppMessaging để xử lý hoạt động giao tiếp giữa máy chủ Firebase và ứng dụng của bạn. Sau đó, lớp đó sẽ sử dụng InAppMessagingDisplay để hiển thị các thông báo nhận được. Để xây dựng thư viện hiển thị của riêng bạn, hãy viết một lớp triển khai giao thức.

Định nghĩa giao thức và tài liệu về cách tuân thủ có trong Tệp FIRInAppMessagingDisplay.h của thư viện InAppMessaging.

Đặt messageDisplayComponent để sử dụng thư viện hiển thị tin nhắn của bạn

InAppMessaging sử dụng messageDisplayComponent để xác định xem đối tượng nào để sử dụng khi hiển thị thông báo. Đặt thuộc tính đó thành một đối tượng của nhắn tin hiển thị, để tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase biết cách sử dụng thư viện của bạn để hiển thị thông báo:

InAppMessaging.inAppMessaging().messageDisplayComponent = yourInAppMessagingRenderingInstance