Bắt đầu sử dụng tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này hướng dẫn bạn cách thiết lập tính năng Gửi tin nhắn trong ứng dụng của Firebase và gửi tin nhắn đầu tiên.

Trước khi bắt đầu

Cài đặt và khởi chạy Firebase SDK cho Flutter nếu bạn chưa thực hiện việc này.

Thêm SDK Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase vào dự án

 1. Từ thư mục gốc của dự án Flutter, hãy chạy lệnh sau để cài đặt trình bổ trợ Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase:

  flutter pub add firebase_in_app_messaging
  
 2. Tạo lại dự án:

  flutter run
  
 3. Nhập trình bổ trợ Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase:

  import 'package:firebase_in_app_messaging/firebase_in_app_messaging.dart';
  

Gửi tin nhắn thử nghiệm

Lấy mã cài đặt của ứng dụng

Để tiết kiệm pin, tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase chỉ truy xuất tin nhắn từ máy chủ một lần mỗi ngày. Điều này có thể gây khó khăn cho việc kiểm thử, vì vậy, bảng điều khiển của Firebase cho phép bạn chỉ định một thiết bị thử nghiệm hiển thị thông báo theo yêu cầu.

Thiết bị thử nghiệm đó được xác định bằng FID. Tìm FID của ứng dụng kiểm thử bằng cách kiểm tra đầu ra của bảng điều khiển khi bạn chạy ứng dụng.

Trên Android, thông báo sẽ có dạng như sau:

I/FIAM.Headless: Starting InAppMessaging runtime with Installation ID YOUR_INSTALLATION_ID

Trên iOS, hãy chạy ứng dụng bằng đối số lệnh thời gian chạy -FIRDebugEnabled:

 1. Khi dự án Xcode của bạn đang mở, hãy chọn Sản phẩm > Lược đồ > Chỉnh sửa lược đồ... từ thanh trình đơn trên cùng.
 2. Mở thẻ Arguments (Đối số) của hộp thoại bật lên.
 3. Nhấp vào + Thêm mục trong phần Đối số đã đạt khi khởi chạy.
 4. Nhập "-FIRDebugEnabled" vào trường mới tạo.
 5. Nhấp vào Close (Đóng), sau đó chạy ứng dụng của bạn.

Sau khi ứng dụng của bạn bắt đầu chạy, hãy tìm dòng sau trong nhật ký của bảng điều khiển Xcode:

[Firebase/InAppMessaging][I-IAM180017] Starting InAppMessaging runtime with Firebase Installation ID YOUR_INSTALLATION_ID

Gửi tin nhắn đến thiết bị thử nghiệm

Sau khi khởi chạy ứng dụng của mình trên thiết bị thử nghiệm và có mã cài đặt Firebase (FID), bạn có thể dùng thử tính năng thiết lập tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase bằng cách gửi một tin nhắn thử nghiệm:

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở Nhắn tin.
 2. Nếu đây là chiến dịch đầu tiên của bạn, hãy nhấp vào Tạo chiến dịch đầu tiên.
  1. Chọn Thông báo trong ứng dụng Firebase rồi nhấp vào Tạo.
 3. Nếu không, trên thẻ Chiến dịch, hãy nhấp vào Chiến dịch mới.
  1. Chọn Gửi thông báo trong ứng dụng.
 4. Nhập Tiêu đề cho tin nhắn đầu tiên của bạn.
 5. Nhấp vào Kiểm thử trên thiết bị
 6. Nhập mã cài đặt Firebase của ứng dụng vào trường Add an installed ID (Thêm mã cài đặt).
 7. Nhấp vào Kiểm tra để gửi thông báo.

Tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase sẽ gửi tin nhắn thử nghiệm ngay khi bạn nhấp vào Thử nghiệm. Để xem thông báo, bạn cần đóng, sau đó mở lại ứng dụng trên thiết bị kiểm thử.

Để xác nhận xem thiết bị của bạn có phải là thiết bị thử nghiệm hay không, hãy tìm một trong các thông báo nhật ký sau đây.

Android

I/FIAM.Headless: Setting this device as a test device

iOS

[Firebase/InAppMessaging][I-IAM180017] Seeing test message in fetch response. Turn the current instance into a testing instance.