Vai trò Chủ sở hữu, Người chỉnh sửa và Người xem

Vai trò cơ bản (Chủ sở hữu, Người chỉnh sửa và Người xem) là các vai trò cơ bản của IAM và bao gồm các cấp truy cập khác nhau cho tất cả các sản phẩm Firebase và các dịch vụ khác.

Bảng sau đây tóm tắt các quyền có trong từng vai trò. Tìm hiểu thêm về các vai trò cơ bản trong tài liệu của Google Cloud.

Lưu ý rằng trước đây vai trò cơ bản được gọi là "gốc" vai trò.

Chỉ định các vai trò này cho các thành viên của dự án bằng cách sử dụng Bảng điều khiển của Firebase hoặc Bảng điều khiển Google Cloud.

Vai trò Quyền
Người xem
roles/viewer
Quyền đối với hành động chỉ đọc, chẳng hạn như xem (nhưng không sửa đổi) các tài nguyên hoặc dữ liệu hiện có.
Người chỉnh sửa
roles/editor
Tất cả các quyền theo vai trò Người xem, cùng với quyền thực hiện hành động sửa đổi trạng thái, chẳng hạn như thay đổi các tài nguyên hiện có.
Chủ sở hữu
roles/owner
Tất cả các quyền của vai trò Người chỉnh sửa, cùng với các quyền đối với các hành động sau:
  • Quản lý các vai trò và quyền đối với một dự án cũng như mọi tài nguyên trong dự án.
  • Thiết lập thông tin thanh toán cho dự án.
  • Xoá hoặc khôi phục dự án.

Tầm quan trọng của việc chỉ định vai trò Chủ sở hữu

Để đảm bảo quản lý đúng cách một dự án Firebase, dự án đó phải có Chủ sở hữu. Chủ sở hữu dự án là người có thể thực hiện một số thao tác quản trị quan trọng (như chỉ định vai trò và quản lý tài sản Google Analytics), và Nhóm hỗ trợ Firebase chỉ có thể thực hiện các yêu cầu quản trị từ Chủ sở hữu dự án.

Sau khi thiết lập(các) Chủ sở hữu cho dự án Firebase, bạn cần phải luôn cập nhật những bài tập đó.

Xin lưu ý rằng nếu dự án Firebase thuộc một tổ chức trên Google Cloud, người quản lý tổ chức của bạn trên Google Cloud có thể thực hiện nhiều công việc mà Chủ sở hữu có thể thực hiện. Tuy nhiên, đối với một số tác vụ của riêng Chủ sở hữu (như chỉ định vai trò hoặc quản lý tài sản Google Analytics), Quản trị viên có thể cần tự chỉ định vai trò Chủ sở hữu thực tế để thực hiện các nhiệm vụ đó.