Vai trò được xác định trước ở cấp Firebase

Các vai trò này cấp toàn quyền đọc/ghi hoặc chỉ đọc đối với tất cả sản phẩm Firebase.

Chỉ định các vai trò ở cấp Firebase này cho các thành viên trong dự án bằng bảng điều khiển của Firebase hoặc bảng điều khiển Google Cloud.

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên Firebase
roles/firebase.admin
Có toàn quyền đọc/ghi đối với
tất cả các dịch vụ Firebase
Người xem trong Firebase
roles/firebase.viewer
Truy cập chỉ đọc vào
tất cả các dịch vụ Firebase