Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Các vai trò được xác định trước ở cấp Firebase

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Các vai trò này cấp toàn quyền truy cập đọc / ghi hoặc chỉ đọc cho tất cả các sản phẩm Firebase.

Chỉ định các vai trò cấp Firebase này cho các thành viên dự án bằng bảng điều khiển Firebase hoặc Google Cloud Console .

Vai diễn Sự mô tả Quyền
Quản trị viên Firebase
roles/firebase.admin
Toàn quyền truy cập đọc / ghi vào
tất cả các dịch vụ Firebase
Trình xem Firebase
roles/firebase.viewer
Quyền truy cập chỉ đọc vào
tất cả các dịch vụ Firebase