Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
This page was translated by the Cloud Translation API.
Switch to English

Các vai trò được xác định trước ở cấp sản phẩm Firebase

Các vai trò này cấp toàn quyền truy cập đọc / ghi hoặc chỉ đọc cho các sản phẩm Firebase cụ thể .

Chỉ định những vai trò này cho các thành viên của bạn bằng Google Cloud Console .

Vai trò Phân phối ứng dụng Firebase (beta)

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên phân phối ứng dụng Firebase
roles/firebaseappdistro.admin
(beta)
Toàn quyền truy cập đọc / ghi
Tài nguyên phân phối ứng dụng
Trình xem phân phối ứng dụng Firebase
roles/firebaseappdistro.viewer
(beta)
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên phân phối ứng dụng

Vai trò xác thực Firebase

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên xác thực Firebase
roles/firebaseauth.admin
Toàn quyền truy cập đọc / ghi
Tài nguyên xác thực
Trình xem xác thực Firebase
roles/firebaseauth.viewer
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên xác thực

Các vai trò Thử nghiệm A / B của Firebase (beta)

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên thử nghiệm Firebase A / B
roles/firebaseabt.admin
(beta)
Toàn quyền truy cập đọc / ghi vào
Tài nguyên thử nghiệm A / B
Trình xem thử nghiệm Firebase A / B
roles/firebaseabt.viewer
(beta)
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên thử nghiệm A / B

Vai trò của Cloud Firestore

Tìm các vai trò Cloud Firestore có sẵn trong tài liệu Google Cloud .

Để cho phép một thành viên của dự án chỉnh sửa và xuất bản các quy tắc bảo mật trong bảng điều khiển Firebase hoặc triển khai các quy tắc bảo mật thông qua Firebase CLI, bạn có thể tạo sau đó gán cho họ vai trò tùy chỉnh bao gồm quyền của các firebaserules.* .

Vai trò lưu trữ đám mây

Tìm các vai trò Lưu trữ đám mây có sẵn trong tài liệu Google Cloud .

Để cho phép một thành viên của dự án chỉnh sửa và xuất bản các quy tắc bảo mật trong bảng điều khiển Firebase hoặc triển khai các quy tắc bảo mật thông qua Firebase CLI, bạn có thể tạo sau đó gán cho họ vai trò tùy chỉnh bao gồm quyền của các firebaserules.* .

Chức năng đám mây cho các vai trò của Firebase

Tìm các Chức năng đám mây có sẵn cho các vai trò của Firebase trong tài liệu Google Cloud .

Các vai trò của Nhắn tin qua đám mây của Firebase

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên nhắn tin qua đám mây Firebase
roles/firebasenotifications.admin
Toàn quyền truy cập đọc / ghi
Tài nguyên của Nhắn tin đám mây
Firebase Cloud Messaging Viewer
roles/firebasenotifications.viewer
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên của Nhắn tin đám mây

Các vai trò của Firebase Crashlytics

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên Firebase Crashlytics
roles/firebasecrashlytics.admin
Toàn quyền truy cập đọc / ghi
Tài nguyên Crashlytics
Firebase Crashlytics Viewer
roles/firebasecrashlytics.viewer
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên Crashlytics
Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên liên kết động Firebase
roles/firebasedynamiclinks.admin
Toàn quyền truy cập đọc / ghi
Tài nguyên Liên kết động
Trình xem liên kết động Firebase
roles/firebasedynamiclinks.viewer
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên Liên kết động

Vai trò của Lưu trữ Firebase

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên lưu trữ Firebase
roles/firebasehosting.admin
Toàn quyền truy cập đọc / ghi
Tài nguyên lưu trữ
Trình xem lưu trữ Firebase
roles/firebasehosting.viewer
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên lưu trữ

Các vai trò Nhắn tin trong ứng dụng của Firebase (beta)

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên nhắn tin trong ứng dụng Firebase
roles/firebaseinappmessaging.admin
(beta)
Toàn quyền truy cập đọc / ghi
Tài nguyên nhắn tin trong ứng dụng
Trình xem tin nhắn trong ứng dụng Firebase
roles/firebaseinappmessaging.viewer
(beta)
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên nhắn tin trong ứng dụng

Các vai trò ML của Firebase (beta)

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên Firebase ML
roles/firebaseml.admin
(beta)
Toàn quyền truy cập đọc / ghi vào
Tài nguyên ML của Firebase
Trình xem ML Firebase
roles/firebaseml.viewer
(beta)
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên ML của Firebase

Các vai trò Giám sát hiệu suất của Firebase

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên giám sát hiệu suất Firebase
roles/firebaseperformance.admin
Toàn quyền truy cập đọc / ghi
Tài nguyên giám sát hiệu suất
Trình xem giám sát hiệu suất Firebase
roles/firebaseperformance.viewer
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên giám sát hiệu suất

Các vai trò của Dự đoán trong Firebase

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên dự đoán Firebase
roles/firebasepredictions.admin
Toàn quyền truy cập đọc / ghi vào
Tài nguyên dự đoán
Trình xem dự đoán Firebase
roles/firebasepredictions.viewer
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên dự đoán

Vai trò của Cơ sở dữ liệu thời gian thực của Firebase

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên cơ sở dữ liệu thời gian thực của Firebase
roles/firebasedatabase.admin
Toàn quyền truy cập đọc / ghi
Tài nguyên cơ sở dữ liệu thời gian thực
Trình xem cơ sở dữ liệu thời gian thực của Firebase
roles/firebasedatabase.viewer
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên cơ sở dữ liệu thời gian thực

Vai trò của cấu hình từ xa Firebase

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị viên cấu hình từ xa Firebase
roles/cloudconfig.admin
Toàn quyền truy cập đọc / ghi
Tài nguyên cấu hình từ xa
Trình xem cấu hình từ xa Firebase
roles/cloudconfig.viewer
Quyền truy cập chỉ đọc vào
Tài nguyên cấu hình từ xa

Các vai trò của Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase

Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase yêu cầu quyền truy cập vào nhóm Bộ nhớ đám mây, do đó, nó yêu cầu một bộ quyền rất cụ thể mà không phải tất cả đều có trong các vai trò được xác định trước của Firebase tiêu chuẩn. Để cấp quyền truy cập vào Phòng thí nghiệm kiểm tra, hãy sử dụng một trong các giải pháp được mô tả trong phần quyền của Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase .