Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Các vai trò được xác định trước trong Firebase

Các vai trò xác định trước của Firebase là các vai trò cụ thể của Firebase được sắp xếp cho phép kiểm soát truy cập chi tiết hơn các vai trò cơ bản (trước đây được gọi là vai trò "nguyên thủy"). Bạn có thể chỉ định nhiều hơn một vai trò cho mỗi thành viên.

Bằng cách sử dụng các vai trò được xác định trước, bạn có thể cấp các cấp độ truy cập khác nhau (Quản trị viên so với Người xem) cũng như phạm vi truy cập (sản phẩm riêng lẻ so với nhóm sản phẩm).

Lưu ý rằng, khi cần thiết, các vai trò được xác định trước sẽ tự động bao gồm các quyền: