Kiểm thử việc triển khai Crashlytics

Xác định sự cố để kiểm thử kết quả triển khai

 1. Thêm mã vào ứng dụng mà bạn có thể sử dụng để xác định sự cố kiểm thử.

  Bạn có thể sử dụng mã sau trong MainActivity của ứng dụng để thêm nút cho ứng dụng của bạn và khi được nhấn, sẽ gây ra sự cố. Nút này được gắn nhãn "Thử nghiệm sự cố".

  Kotlin+KTX

  val crashButton = Button(this)
  crashButton.text = "Test Crash"
  crashButton.setOnClickListener {
    throw RuntimeException("Test Crash") // Force a crash
  }
  
  addContentView(crashButton, ViewGroup.LayoutParams(
      ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
      ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT))
  

  Java

  Button crashButton = new Button(this);
  crashButton.setText("Test Crash");
  crashButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View view) {
      throw new RuntimeException("Test Crash"); // Force a crash
    }
  });
  
  addContentView(crashButton, new ViewGroup.LayoutParams(
      ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
      ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT));
  
 2. Tạo bản dựng và chạy ứng dụng của bạn.

 3. Buộc kiểm thử sự cố để gửi báo cáo sự cố đầu tiên cho ứng dụng của bạn:

  1. Mở ứng dụng của bạn từ thiết bị thử nghiệm hoặc trình mô phỏng.

  2. Trong ứng dụng của bạn, hãy nhấn vào nút "Test Crash" (Sự cố kiểm thử) mà bạn đã thêm bằng mã ở trên.

  3. Sau khi ứng dụng của bạn gặp sự cố, hãy khởi động lại ứng dụng để ứng dụng của bạn có thể gửi sự cố báo cáo cho Firebase.

 4. Chuyển đến trang tổng quan Crashlytics của bảng điều khiển của Firebase để xem sự cố thử nghiệm của bạn.

Nếu đã làm mới bảng điều khiển mà vẫn không thấy sự cố thử nghiệm sau 5 phút, hãy thử bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi (phần tiếp theo).

Bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics

Nếu không thấy sự cố kiểm thử trong trang tổng quan Crashlytics, bạn có thể sử dụng tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics để giúp theo dõi vấn đề.

 1. Bật và xem nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics:

  1. Trước khi chạy ứng dụng, hãy đặt cờ shell adb sau đây thành DEBUG:

   adb shell setprop log.tag.FirebaseCrashlytics DEBUG
  2. Xem nhật ký trong nhật ký thiết bị bằng cách chạy lệnh sau:

   adb logcat -s FirebaseCrashlytics
 2. Xác định sự cố thử nghiệm. Phần đầu tiên trên trang này mô tả cách thực hiện việc này.

 3. Hãy tìm thông báo hoặc mã 204 sau đây trong đầu ra logcat của bạn. xác minh rằng ứng dụng của bạn đang gửi sự cố tới Firebase.

  Crashlytics report upload complete

Nếu bạn không thấy nhật ký này hoặc sự cố kiểm thử của bạn trong trang tổng quan Crashlytics bảng điều khiển của Firebase sau 5 phút, hãy liên hệ với Hỗ trợ của Firebase với bản sao của đầu ra nhật ký của bạn để chúng tôi có thể giúp bạn tiếp tục khắc phục sự cố.

Các bước tiếp theo