Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tinh chỉnh lập chỉ mục nội dung công khai

Nếu nội dung ứng dụng công khai của bạn bao gồm các yếu tố bạn không muốn đưa vào kết quả của Google Tìm kiếm, bạn có thể thực hiện các điều chỉnh sau:

 • Loại trừ các trang cụ thể khỏi kết quả Tìm kiếm: Để chỉ định các URL bạn muốn loại trừ khỏi kết quả của Google Tìm kiếm, hãy tạo tệp noindex.xml . Điều này tương tự như cách hoạt động của thẻ meta ngăn lập chỉ mục rô bốt đối với các trang web.
 • Loại trừ thông báo ứng dụng theo thời gian thực khỏi kết quả Tìm kiếm: Thêm thẻ loại trừ cụ thể cho thông báo ứng dụng vào tệp noindex.xml .

Gắn cờ các URL bị loại trừ

Để loại trừ các URL hoặc thông báo ứng dụng cụ thể khỏi kết quả Tìm kiếm, hãy thiết lập tệp noindex.xml . Tệp noindex.xml bao gồm thông tin về các URL bạn muốn loại trừ, vì vậy, Google có thể xác định các liên kết này và loại trừ chúng khỏi kết quả Tìm kiếm. Bạn chỉ có thể loại trừ nội dung công khai trong ứng dụng của mình khỏi kết quả của Google Tìm kiếm. Nội dung cá nhân chỉ được đưa vào kết quả trên thiết bị từ các tìm kiếm Trong ứng dụng.

 1. Tạo tệp XML mới trong thư mục tài nguyên XML của ứng dụng: res/xml/noindex.xml .
 2. Sử dụng các câu lệnh với các thuộc tính cụ thể để chỉ ra các phần của ứng dụng cần loại trừ khỏi Google Tìm kiếm. Các thuộc tính này như sau:
  • uri —Loại trừ một URI cụ thể khỏi Google Tìm kiếm. Google không lập chỉ mục các URL khớp chính xác với thuộc tính này.
  • uriPrefix —Loại trừ tất cả nội dung bên dưới đường dẫn URI khỏi Google Tìm kiếm. Google không lập chỉ mục các URL bắt đầu bằng một chuỗi phù hợp với thuộc tính này.
  • android: value = "notification" —Loại trừ các thông báo về ứng dụng của bạn khỏi Google Tìm kiếm. Google không lập chỉ mục các thông báo của ứng dụng nếu bạn chỉ định thuộc tính này.

  Trong ví dụ sau, tệp noindex.xml bao gồm các câu lệnh loại trừ thông báo ứng dụng, một trang cụ thể và các thư mục ẩn khỏi kết quả của Google Tìm kiếm:

  <search-engine xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <noindex android:value="notification"/>
    <noindex uri="http://recipe-app.com/profile/hidden-page"/>
    <noindex uriPrefix="http://recipe-app.com/users/hidden_prefix"/>
  </search-engine>
 3. Sau khi bạn thêm noindex.xml tập tin, tham khảo nó từ một meta-data thẻ trong application phần của ứng dụng AndroidManifest.xml tập tin với dòng sau:
  <meta-data
    android:name="search-engine"
    android:resource="@xml/noindex" />

Tiếp theo: Ghi nhật ký hành động của người dùng