Role uprawnień Firebase

Uprawnienia przyznawane są za pośrednictwem swoich członków projektu ról . Rola jest zbiorem uprawnień . Przypisując rolę członkowi, przyznajesz temu członkowi wszystkie uprawnienia, które zawiera rola.

Firebase IAM obsługuje następujące typy ról:

  • Podstawowe role : podstawowe role Właściciel, wydawca i Viewer (dawniej zwany „prymitywne” role).

  • Predefiniowane role : Curated Firebase specyficzne role, które umożliwiają bardziej precyzyjną kontrolę dostępu niż podstawowe role. Firebase oferuje:

    • Role Firebase szczebla : Role, które przyznają pełny dostęp odczytu / zapisu lub odczytu tylko dostęp do wszystkich produktów Firebase.

    • Product-kategoria ról : Role, które przyznają pełny dostęp odczytu / zapisu lub tylko do odczytu dostęp do grup produktów. Są one zbudowane wokół Google Analytics i ogólnych kategorii produktów.

    • Role na poziomie produktu : Role, które przyznają pełny dostęp odczytu / zapisu lub odczytu tylko dostęp do określonych produktów Firebase.

  • Role niestandardowe : w pełni dostosowane role, które tworzą dostosować zestaw uprawnień, które spełniają wymagania określone w organizacji.