Pierwsze kroki z Google Analytics dla C++

Google Analytics zbiera dane o działaniu i użytkowaniu aplikacji. Pakiet SDK rejestruje 2 główne rodzaje informacji:

  • Zdarzenia: informacje o tym, co dzieje się w aplikacji, np. działania użytkowników, zdarzenia systemowe lub błędy.
  • Właściwości użytkownika: atrybuty definiowane przez Ciebie, aby opisać segmenty użytkowników, np. ustawienia języka lub położenie geograficzne.

Analytics automatycznie rejestruje niektóre zdarzenia i właściwości użytkownika. Aby je włączyć, nie musisz dodawać żadnego kodu. Jeśli Twoja aplikacja musi zbierać dodatkowe dane, możesz skonfigurować maksymalnie 25 różnych właściwości użytkownika w Analytics i zarejestrować w niej do 500 różnych typów zdarzeń Analytics. Nie ma limitu łącznej liczby zdarzeń rejestrowanych przez aplikację.

Aby uzyskać dostęp do tych danych:

  1. W konsoli Firebase otwórz projekt.
  2. W menu kliknij Analytics, aby wyświetlić panel raportowania Analytics.

Na karcie Zdarzenia wyświetlają się raporty zdarzeń, które są tworzone automatycznie dla każdego rodzaju zdarzenia Analytics rejestrowanego przez Twoją aplikację. Dowiedz się więcej o panelu.

Aby ułatwić Ci rozpoczęcie pracy, pakiet SDK Analytics definiuje kilka zalecanych zdarzeń, które są typowe w różnych rodzajach aplikacji, m.in. w aplikacjach zajmujących się handlem detalicznym i e-commerce, a także w aplikacjach podróżniczych i grach. Więcej informacji o tych zdarzeniach i o tym, kiedy ich używać, znajdziesz w artykule Zalecane zdarzenia. Aby uzyskiwać jak najwięcej szczegółów w raportach, rejestruj zalecane zdarzenia, które mają sens w przypadku Twojej aplikacji, oraz ich parametry. Dzięki temu będziesz mieć możliwość korzystania z najnowszych funkcji Google Analytics, gdy tylko będą dostępne.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z Google Analytics:

  • Zarejestruj swój projekt C++ i skonfiguruj go pod kątem korzystania z Firebase.

    Jeśli Twój projekt C++ korzysta już z Firebase, oznacza to, że jest już zarejestrowany i skonfigurowany dla Firebase.

  • Dodaj pakiet SDK Firebase C++ do projektu w C++.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu C++ wymaga wykonania zadań zarówno w konsoli Firebase, jak i w otwartym projekcie C++ (np. musisz pobrać pliki konfiguracyjne Firebase z konsoli, a następnie przenieść je do projektu C++).

Utwórz i zainicjuj aplikację Firebase

Zanim zaczniesz, musisz utworzyć i zainicjować aplikację Firebase:

Android

Utwórz aplikację Firebase, przekazując środowisko jni oraz odwołanie jobject do aktywności Java jako argumenty:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions(), jni_env, activity);

Zainicjuj bibliotekę Analytics:

::firebase::analytics::Initialize(app);

iOS+

Utwórz aplikację Firebase:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions());

Zainicjuj bibliotekę Analytics:

::firebase::analytics::Initialize(app);

Zdarzenia w dzienniku

Po skonfigurowaniu instancji firebase::App możesz zacząć rejestrować zdarzenia za pomocą metody LogEvent().

Ten przykład służy do aktualizowania wyniku użytkownika:

analytics::LogEvent(analytics::kEventPostScore, analytics::kParameterScore, 42);

Dalsze kroki