Sự kiện gỡ lỗi

DebugView cho phép bạn xem dữ liệu sự kiện thô do ứng dụng của bạn ghi lại trên các thiết bị phát triển gần như theo thời gian thực. Điều này rất hữu ích cho mục đích xác thực trong giai đoạn phát triển đo lường, đồng thời có thể giúp bạn phát hiện các lỗi và sai sót trong quá trình triển khai Analytics, đồng thời xác nhận rằng tất cả các sự kiện và thuộc tính người dùng đều được ghi lại đúng cách.

Bật chế độ gỡ lỗi

Thông thường, các sự kiện do ứng dụng của bạn ghi lại sẽ được phân theo lô trong khoảng thời gian khoảng một giờ và được tải lên cùng nhau. Phương pháp này sẽ tiết kiệm pin trên thiết bị của người dùng cuối và giảm mức sử dụng dữ liệu mạng. Tuy nhiên, để xác thực cấu hình triển khai Analytics (và để xem Analytics trong báo cáo DebugView), bạn có thể bật chế độ gỡ lỗi trên thiết bị phát triển để tải các sự kiện lên với độ trễ tối thiểu.

iOS trở lên

Để bật chế độ gỡ lỗi Analytics trên thiết bị phát triển của bạn, hãy chỉ định đối số dòng lệnh sau trong Xcode:

-FIRDebugEnabled

Hành vi này sẽ tồn tại cho đến khi bạn tắt chế độ gỡ lỗi một cách rõ ràng bằng cách chỉ định đối số dòng lệnh sau:

-FIRDebugDisabled

Bạn có thể thêm các đối số này bằng cách chỉnh sửa lược đồ của dự án và thêm một mục mới vào "Đối số đã thông qua khi khởi chạy".

Android

Để bật chế độ gỡ lỗi Analytics trên thiết bị Android, hãy thực thi các lệnh sau:

adb shell setprop debug.firebase.analytics.app PACKAGE_NAME

Hành vi này sẽ tồn tại cho đến khi bạn tắt chế độ gỡ lỗi một cách rõ ràng bằng cách thực thi lệnh sau:

adb shell setprop debug.firebase.analytics.app .none.

Web

Để bật chế độ gỡ lỗi Analytics trong trình duyệt, hãy cài đặt tiện ích Google Analytics Debugger (Trình gỡ lỗi Google Analytics).

Sau khi cài đặt, hãy bật tiện ích đó và làm mới trang. Từ thời điểm đó, tiện ích này sẽ ghi lại các sự kiện trong ứng dụng của bạn ở chế độ gỡ lỗi.

Bạn có thể xem các sự kiện đã ghi lại trong DebugView trên bảng điều khiển của Firebase.

Báo cáo về dữ liệu sự kiện

Sau khi bật chế độ gỡ lỗi trên thiết bị phát triển, hãy chuyển đến DebugView bằng cách chọn mũi tên bên cạnh StreamView trên thanh điều hướng trên cùng của Google Analytics và chọn DebugView.

Chuyển đến DebugView bằng cách chọn mũi tên bên cạnh StreamView trên thanh điều hướng trên cùng của Google Analytics và chọn DebugView

Sau đó, bạn chỉ cần bắt đầu sử dụng ứng dụng của mình để xem các sự kiện của ứng dụng đang được ghi lại trong báo cáo DebugView.

Báo cáo DebugView.

Luồng Giây (cột ở giữa) cho biết các sự kiện đã được ghi lại trong 60 giây vừa qua. Luồng Phút (cột bên trái) cho biết một loạt bản lưu trữ các sự kiện trong 30 phút vừa qua. Cột bên phải cho biết các Sự kiện hàng đầu được ghi lại trong khoảng thời gian 30 phút, cũng như các Thuộc tính người dùng hiện tại cho thiết bị phát triển hiện được chọn.

Luồng giây

Theo mặc định, bạn sẽ thấy danh sách các sự kiện đã ghi lại trong 60 giây vừa qua. Mỗi sự kiện hiển thị một dấu thời gian tương ứng với thời gian ghi nhật ký của sự kiện trên thiết bị phát triển. Bạn có thể nhấp vào một sự kiện để xem danh sách các thông số được liên kết với sự kiện đó.

Danh sách ví dụ về các thông số sự kiện.

Khi giá trị thuộc tính người dùng thay đổi trong quá trình sử dụng ứng dụng, bạn sẽ thấy một mục nhập cho thay đổi đó.

Một ví dụ về thuộc tính người dùng.

Luồng phút

Luồng này hiển thị một loạt vòng tròn, mỗi vòng tròn tương ứng với một phút trong 30 phút vừa qua. Con số trong vòng tròn cho biết số sự kiện nhận được trong phút đó. Nhấp vào một trong các vòng tròn này sẽ điền các sự kiện đã được ghi lại trong phút đó vào Luồng giây. Nhờ vậy, bạn có thể kiểm tra các sự kiện được ghi lại trong 30 phút vừa qua một cách chi tiết.

Ví dụ về luồng phút.

Sự kiện hàng đầu và Thuộc tính người dùng hiện tại

Bảng Sự kiện hàng đầu cho biết những sự kiện hàng đầu được ghi lại trong khoảng thời gian 30 phút. Còn bảng Thuộc tính người dùng hiện tại cho thấy trạng thái mới nhất của tập hợp Thuộc tính người dùng cho thiết bị phát triển hiện được chọn.

Ví dụ về bảng sự kiện hàng đầu.

Bộ chọn thiết bị

Vì nhiều thiết bị phát triển khác nhau có thể đã bật chế độ gỡ lỗi, nên bạn có thể sử dụng Bộ chọn thiết bị để chọn thiết bị cụ thể mà báo cáo DebugView sẽ tập trung vào. Điều này cho phép nhiều nhà phát triển tập trung vào các nỗ lực đo lường và xác thực của riêng họ mà không ảnh hưởng lẫn nhau.

Ví dụ về bộ chọn thiết bị.