เผยแพร่แอป Android ให้ผู้ทดสอบโดยใช้ Gradle

คุณผสานรวม App Distribution ลงในกระบวนการบิลด์ของ Android ได้โดยใช้ปลั๊กอิน App Distribution Gradle ปลั๊กอินช่วยให้คุณระบุผู้ทดสอบและบันทึกประจำรุ่นในไฟล์ Gradle ของแอป ทำให้คุณกำหนดค่าการกระจายสำหรับประเภทและตัวแปรต่างๆ ของแอปได้

คู่มือนี้อธิบายวิธีเผยแพร่ APK ให้ผู้ทดสอบโดยใช้ปลั๊กอิน App Distribution Gradle

ก่อนเริ่มต้น

เพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Android หากยังไม่ได้ทำ

หากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Firebase ก็เพียงแค่สร้างโปรเจ็กต์และลงทะเบียนแอปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอนาคต โปรดทำตามขั้นตอนทั้งหมดในหน้าที่ลิงก์ด้านบน

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Android

 1. ในไฟล์ Gradle ระดับรูท (ระดับโปรเจ็กต์) (<project>/build.gradle.kts หรือ <project>/build.gradle) ให้เพิ่มปลั๊กอิน Gradle ของ App Distribution เป็นทรัพยากร Dependency ดังนี้

  Kotlin

  plugins {
    // ...
    id("com.android.application") version "7.3.0" apply false
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin dependency
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.2" apply false
  
    // Add the dependency for the App Distribution Gradle plugin
    id("com.google.firebase.appdistribution") version "5.0.0" apply false
  }
  

  Groovy

  plugins {
    // ...
    id 'com.android.application' version '7.3.0' apply false
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin dependency
    id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.2' apply false
  
    // Add the dependency for the App Distribution Gradle plugin
    id 'com.google.firebase.appdistribution' version '5.0.0' apply false
  }
  
 2. ในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (โดยทั่วไปจะเป็น <project>/<app-module>/build.gradle.kts หรือ <project>/<app-module>/build.gradle) ให้ติดตั้งปลั๊กอิน App Distribution Gradle ดังนี้

  Kotlin

  plugins {
   id("com.android.application")
  
   // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
   id("com.google.gms.google-services")
  
   // Add the App Distribution Gradle plugin
   id("com.google.firebase.appdistribution")
  }
  

  Groovy

  plugins {
   id 'com.android.application'
  
   // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
   id 'com.google.gms.google-services'
  
   // Add the App Distribution Gradle plugin
   id 'com.google.firebase.appdistribution'
  }
  
 3. หากคุณใช้พร็อกซีหรือไฟร์วอลล์ขององค์กร ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ระบบ Java ต่อไปนี้ที่ช่วยให้ App Distribution อัปโหลดการกระจายไปยัง Firebase ได้

  -Djavax.net.ssl.trustStore=/path/to/truststore -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=password
  

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase

ก่อนที่จะใช้ปลั๊กอิน Gradle ได้ คุณต้องตรวจสอบสิทธิ์กับโปรเจ็กต์ Firebase ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ โดยค่าเริ่มต้น ปลั๊กอิน Gradle จะค้นหาข้อมูลเข้าสู่ระบบจาก Firebase CLI หากไม่มีการใช้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์อื่น

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้การจัดจำหน่าย

ในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (โดยทั่วไปจะเป็น <project>/<app-module>/build.gradle.kts หรือ <project>/<app-module>/build.gradle) ให้กำหนดค่า App Distribution โดยเพิ่มส่วน firebaseAppDistribution อย่างน้อย 1 ส่วน

ตัวอย่างเช่น หากต้องการแจกจ่ายบิลด์ release ให้กับผู้ทดสอบ ให้ทําตามวิธีการต่อไปนี้

Kotlin

import com.google.firebase.appdistribution.gradle.firebaseAppDistribution

android {

 // ...

 buildTypes {
   getByName("release") {
     firebaseAppDistribution {
       artifactType = "APK"
       releaseNotesFile = "/path/to/releasenotes.txt"
       testers = "ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

Groovy

android {

 // ...

 buildTypes {
   release {
     firebaseAppDistribution {
       artifactType="APK"
       releaseNotesFile="/path/to/releasenotes.txt"
       testers="ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

คุณกำหนดค่า App Distribution สำหรับประเภทรุ่นและเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ได้

เช่น หากต้องการเผยแพร่บิลด์ debug และ release ในฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ "สาธิต" และ "เต็มรูปแบบ" ให้ทำตามวิธีการต่อไปนี้

Kotlin

import com.google.firebase.appdistribution.gradle.firebaseAppDistribution

android {

 // ...

 buildTypes {
   getByName("debug") {...}
   getByName("release") {...}
 }

 flavorDimensions += "version"
 productFlavors {
   create("demo") {
     dimension = "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes = "Release notes for demo version"
       testers = "demo@testers.com"
     }
   }
   create("full") {
     dimension = "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes = "Release notes for full version"
       testers = "full@testers.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

Groovy

android {

 // ...

 buildTypes {
   debug {...}
   release {...}
 }

 flavorDimensions "version"
 productFlavors {
   demo {
     dimension "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes="Release notes for demo version"
       testers="demo@testers.com"
     }
   }
   full {
     dimension "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes="Release notes for full version"
       testers="full@testers.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

ใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าการกระจาย

พารามิเตอร์บิลด์ของ App Distribution
appId

รหัสแอป Firebase ของแอป จำเป็นเฉพาะในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอิน Google Services Gradle คุณค้นหารหัสแอปได้ในไฟล์ google-services.json หรือในคอนโซล Firebase บน หน้าการตั้งค่าทั่วไป ค่าในไฟล์ build.gradle จะลบล้างค่าเอาต์พุตจากปลั๊กอิน google-services

appId="1:1234567890:android:321abc456def7890"
serviceCredentialsFile

เส้นทางไปยังไฟล์ JSON คีย์ส่วนตัวของบัญชีบริการ ต้องระบุเฉพาะเมื่อคุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์บัญชีบริการ

artifactType

ระบุประเภทไฟล์ของแอป ตั้งค่าเป็น "AAB" หรือ "APK" ได้

artifactPath

เส้นทางสัมบูรณ์ไปยังไฟล์ APK หรือ AAB ที่ต้องการอัปโหลด

releaseNotes หรือ releaseNotesFile

บันทึกประจำรุ่นสำหรับบิลด์นี้

คุณจะระบุบันทึกประจำรุ่นโดยตรงหรือระบุเส้นทางไปยังไฟล์ข้อความธรรมดาก็ได้

testers หรือ testersFile

อีเมลของผู้ทดสอบที่คุณต้องการเผยแพร่บิลด์ให้

คุณจะระบุผู้ทดสอบเป็นรายชื่ออีเมลที่คั่นด้วยคอมมาได้ดังนี้

testers="ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"

หรือระบุเส้นทางไปยังไฟล์ที่มีรายชื่ออีเมลที่คั่นด้วยคอมมาดังนี้

testersFile="/path/to/testers.txt"
groups หรือ groupsFile

กลุ่มผู้ทดสอบที่คุณต้องการเผยแพร่บิลด์ให้ (ดูจัดการผู้ทดสอบ) มีการระบุกลุ่มโดยใช้ชื่อแทนกลุ่ม ซึ่งดูได้ในแท็บผู้ทดสอบในคอนโซล Firebase App Distribution

คุณระบุกลุ่มเป็นรายการที่คั่นด้วยคอมมาของชื่อแทนกลุ่มได้ ดังนี้

groups="qa-team, android-testers"

หรือระบุเส้นทางไปยังไฟล์ที่มีรายการชื่อแทนกลุ่มซึ่งคั่นด้วยคอมมา ดังนี้

groupsFile="/path/to/tester-groups.txt"
testDevices หรือ testDevicesFile

ประเภทการเผยแพร่ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์เวอร์ชันเบต้าของผู้ทดสอบอัตโนมัติ

อุปกรณ์ทดสอบที่คุณต้องการเผยแพร่บิลด์ (ดูการทดสอบอัตโนมัติ)

คุณระบุอุปกรณ์ทดสอบเป็นรายการข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาคได้ ดังนี้

testDevices="model=shiba,version=34,locale=en,orientation=portrait;model=b0q,version=33,locale=en,orientation=portrait"

หรือระบุเส้นทางไปยังไฟล์ที่มีรายการข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ดังนี้

testDevicesFile="/path/to/testDevices.txt"
testUsername

ชื่อผู้ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติที่จะใช้ระหว่างการทดสอบอัตโนมัติ

testPassword หรือ testPasswordFile

รหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติที่จะใช้ระหว่างการทดสอบอัตโนมัติ

หรือระบุเส้นทางไปยังไฟล์ข้อความธรรมดาที่มีรหัสผ่านก็ได้ ดังนี้

testPasswordFile="/path/to/testPassword.txt"
testUsernameResource

ชื่อทรัพยากรของช่องชื่อผู้ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติที่จะใช้ระหว่างการทดสอบอัตโนมัติ

testPasswordResource

ชื่อทรัพยากรของช่องรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติที่จะใช้ระหว่างการทดสอบอัตโนมัติ

testNonBlocking

เรียกใช้การทดสอบอัตโนมัติแบบไม่พร้อมกัน ไปที่คอนโซล Firebase เพื่อดูผลการทดสอบอัตโนมัติ

stacktrace

พิมพ์สแต็กเทรซเพื่อหาข้อยกเว้นของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่แอปของคุณให้ผู้ทดสอบ

 1. ขั้นตอนสุดท้าย เพื่อสร้างแพ็กเกจแอปทดสอบและเชิญผู้ทดสอบ ให้สร้างเป้าหมาย BUILD-VARIANT และ appDistributionUploadBUILD-VARIANT ด้วย Gradle Wrapper ของโปรเจ็กต์ โดยที่ BUILD-VARIANT คือเวอร์ชันผลิตภัณฑ์เสริมและประเภทบิลด์ที่คุณกำหนดค่าในขั้นตอนก่อนหน้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ได้ที่กำหนดค่าเวอร์ชันของบิลด์

  ตัวอย่างเช่น หากต้องการเผยแพร่แอปโดยใช้ตัวแปรบิลด์ release ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  ./gradlew assembleRelease appDistributionUploadRelease
  

  หรือหากคุณตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัญชี Google และไม่ได้ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบในไฟล์บิลด์ Gradle ให้ใส่ตัวแปร FIREBASE_TOKEN ดังนี้

  export FIREBASE_TOKEN=1/a1b2c3d4e5f67890
  ./gradlew --stop // Only needed for environment variable changes
  ./gradlew assembleRelease appDistributionUploadRelease
  
 2. นอกจากนี้คุณยังลบล้างค่าที่ตั้งไว้ในไฟล์ build.gradle ได้โดยส่งอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งในรูปแบบ --<property-name>=<property-value> เช่น

  • วิธีอัปโหลดบิลด์การแก้ไขข้อบกพร่องไปยัง App Distribution

   ./gradlew bundleDebug appDistributionUploadDebug
     --artifactType="APK"
   
  • วิธีเชิญผู้ทดสอบเพิ่มเติมหรือนำผู้ทดสอบที่มีอยู่ออกจากโปรเจ็กต์ Firebase

   ./gradlew appDistributionAddTesters
     --projectNumber=<project_number>
     --emails="anothertester@email.com, moretesters@email.com"
   ./gradlew appDistributionRemoveTesters
     --projectNumber=<project_number>
     --emails="anothertester@email.com, moretesters@email.com"
   

   เมื่อเพิ่มผู้ทดสอบไปยังโปรเจ็กต์ Firebase แล้ว คุณจะเพิ่มผู้ทดสอบลงในแต่ละรุ่นได้ ผู้ทดสอบที่ถูกนำออกจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรุ่นในโปรเจ็กต์ของคุณอีกต่อไป แต่อาจยังเข้าถึงรุ่นของคุณได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง

  คุณยังระบุผู้ทดสอบโดยใช้ --file="/path/to/testers.txt" แทน --emails ได้ด้วย

  งาน appDistributionAddTesters และ appDistributionRemoveTesters ยังยอมรับอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้ด้วย

  • projectNumber: หมายเลขโปรเจ็กต์ Firebase

  • serviceCredentialsFile: เส้นทางไปยังไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบบริการของ Google ซึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์เดียวกันกับที่การดำเนินการอัปโหลดใช้

ปลั๊กอิน Gradle แสดงลิงก์ต่อไปนี้หลังจากการอัปโหลดรุ่น ลิงก์เหล่านี้ช่วยคุณจัดการไบนารีและดูแลให้ผู้ทดสอบและนักพัฒนาซอฟต์แวร์คนอื่นๆ มีรุ่นที่ถูกต้อง

 • firebase_console_uri - ลิงก์ไปยังคอนโซล Firebase ที่แสดง รุ่นเดียว คุณสามารถแชร์ลิงก์นี้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์คนอื่นๆ ในองค์กร
 • testing_uri - ลิงก์ไปยังรุ่นในประสบการณ์การใช้งานของผู้ทดสอบ (แอปที่มาพร้อมเครื่อง Android) ที่ช่วยให้ผู้ทดสอบดูบันทึกประจำรุ่นและติดตั้งแอปลงในอุปกรณ์ของตน ผู้ทดสอบต้องมีสิทธิ์เข้าถึงรุ่น จึงจะใช้ลิงก์ได้
 • binary_download_uri - ลิงก์ที่รับรองซึ่งดาวน์โหลดและติดตั้งไบนารีของแอป (ไฟล์ APK หรือ AAB) โดยตรง ลิงก์จะหมดอายุหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง

เมื่อเผยแพร่บิลด์แล้ว บิลด์จะพร้อมใช้งานในหน้าแดชบอร์ดของ App Distribution ของคอนโซล Firebase เป็นเวลา 150 วัน (5 เดือน) เมื่อบิลด์ใกล้หมดอายุ 30 วัน การแจ้งเตือนการหมดอายุจะปรากฏขึ้นทั้งในคอนโซลและรายชื่อบิลด์ของผู้ทดสอบในอุปกรณ์ทดสอบ

ผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับเชิญให้ทดสอบแอปจะได้รับคำเชิญทางอีเมลให้เริ่มต้นใช้งาน และผู้ทดสอบที่มีอยู่จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลว่าเวอร์ชันใหม่พร้อมทดสอบแล้ว (อ่านคู่มือการตั้งค่าผู้ทดสอบเพื่อดูวิธีติดตั้งแอปทดสอบ) คุณสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ทดสอบแต่ละรายได้ว่าพวกเขายอมรับคำเชิญหรือไม่และดาวน์โหลดแอปในคอนโซล Firebase หรือไม่

ผู้ทดสอบมีเวลา 30 วันในการยอมรับคำเชิญให้ทดสอบแอปก่อนหมดอายุ เมื่อคำเชิญหมดอายุในอีก 5 วัน การแจ้งเตือนการหมดอายุจะปรากฏในคอนโซล Firebase ถัดจากผู้ทดสอบในรุ่น คุณจะต่ออายุคำเชิญได้โดยส่งอีกครั้งโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงในแถวผู้ทดสอบ

ขั้นตอนถัดไป