Gradle'ı kullanarak Android uygulamalarını test kullanıcılarına dağıtma

App Distribution'ı Android derleme sürecinize entegre etmek için App Distribution Gradle eklentisi. Eklenti, test kullanıcılarınızı belirtmenize ve uygulamanızın Gradle dosyasındaki sürüm notları sayesinde dağıtımları ve varyantlarını da test edebilirsiniz.

Bu kılavuzda, APK'ların App Distribution Gradle eklentisi.

Başlamadan önce

Henüz yapmadıysanız Firebase'i Android cihazınıza ekleyin inceleyebilirsiniz.

Başka bir Firebase ürünü kullanmıyorsanız yalnızca bir projenizi ve uygulamanızı kaydedin. Ancak, ek gelecekte ürünler satın almak istiyorsanız sayfadaki tüm adımları tamamladığınızdan yukarıda bağlantılıdır.

1. Adım. Android projenizi oluşturun

 1. Kök düzeyindeki (proje düzeyinde) Gradle dosyanızda (<project>/build.gradle.kts veya <project>/build.gradle), Bağımlılık olarak App Distribution Gradle eklentisi:

  Kotlin

  plugins {
    // ...
    id("com.android.application") version "7.3.0" apply false
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin dependency
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.2" apply false
  
    // Add the dependency for the App Distribution Gradle plugin
    id("com.google.firebase.appdistribution") version "5.0.0" apply false
  }
  

  Groovy

  plugins {
    // ...
    id 'com.android.application' version '7.3.0' apply false
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin dependency
    id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.2' apply false
  
    // Add the dependency for the App Distribution Gradle plugin
    id 'com.google.firebase.appdistribution' version '5.0.0' apply false
  }
  
 2. Modülünüz (uygulama düzeyi) Gradle dosyanızda (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle.kts veya <project>/<app-module>/build.gradle), App Distribution Gradle eklentisini ekleyin:

  Kotlin

  plugins {
   id("com.android.application")
  
   // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
   id("com.google.gms.google-services")
  
   // Add the App Distribution Gradle plugin
   id("com.google.firebase.appdistribution")
  }
  

  Groovy

  plugins {
   id 'com.android.application'
  
   // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
   id 'com.google.gms.google-services'
  
   // Add the App Distribution Gradle plugin
   id 'com.google.firebase.appdistribution'
  }
  
 3. Kurumsal bir proxy'nin veya güvenlik duvarının arkasındaysanız aşağıdakileri ekleyin Java sistem özelliği App Distribution'ın dağıtımlarınızı Firebase'e yüklemesini sağlar:

  -Djavax.net.ssl.trustStore=/path/to/truststore -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=password
  
ziyaret edin.

2. Adım. Firebase ile kimlik doğrulama

Gradle eklentisini kullanabilmeniz için önce aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Firebase için doğrulayabilirsiniz. Varsayılan olarak Gradle eklentisi başka bir kimlik doğrulama yöntemi yoksa Firebase CLI'dan kimlik bilgilerini arar yöntemi kullanılır.

3. Adım: Dağıtım özelliklerinizi yapılandırma

Modülünüz (uygulama düzeyi) Gradle dosyanızda (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle.kts veya <project>/<app-module>/build.gradle) ekleyerek, App Distribution'ı yapılandırmak için en az bir firebaseAppDistribution bölüm.

Örneğin, release derlemesini test kullanıcılarına dağıtmak için şu talimatları uygulayın: talimatlar:

Kotlin

import com.google.firebase.appdistribution.gradle.firebaseAppDistribution

android {

 // ...

 buildTypes {
   getByName("release") {
     firebaseAppDistribution {
       artifactType = "APK"
       releaseNotesFile = "/path/to/releasenotes.txt"
       testers = "ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

Groovy

android {

 // ...

 buildTypes {
   release {
     firebaseAppDistribution {
       artifactType="APK"
       releaseNotesFile="/path/to/releasenotes.txt"
       testers="ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

App Distribution'ı şunun için yapılandırabilirsiniz: derleme türlerini ve ürün aromalarını test edin.

Örneğin, debug ve release derlemelerini "demo"da dağıtmak için ve "full" aşağıdaki talimatları uygulayın:

Kotlin

import com.google.firebase.appdistribution.gradle.firebaseAppDistribution

android {

 // ...

 buildTypes {
   getByName("debug") {...}
   getByName("release") {...}
 }

 flavorDimensions += "version"
 productFlavors {
   create("demo") {
     dimension = "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes = "Release notes for demo version"
       testers = "demo@testers.com"
     }
   }
   create("full") {
     dimension = "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes = "Release notes for full version"
       testers = "full@testers.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

Groovy

android {

 // ...

 buildTypes {
   debug {...}
   release {...}
 }

 flavorDimensions "version"
 productFlavors {
   demo {
     dimension "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes="Release notes for demo version"
       testers="demo@testers.com"
     }
   }
   full {
     dimension "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes="Release notes for full version"
       testers="full@testers.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

Dağıtımı yapılandırmak için aşağıdaki parametreleri kullanın:

Uygulama Dağıtımı Derleme Parametreleri
appId

Uygulamanızın Firebase Uygulama Kimliği. Yalnızca Google Services Gradle eklentisi yüklendi. Uygulama kimliğini şurada bulabilirsiniz: google-services.json dosyası veya üzerindeki Firebase konsolunu Genel Ayarlar sayfası. build.gradle metriğinizdeki değer dosyası, google-services öğesindeki değeri geçersiz kılar eklentisidir.

appId="1:1234567890:android:321abc456def7890"
serviceCredentialsFile

Hizmet hesabı özel anahtarı JSON dosyanızın yolu. Yalnızca zorunlu hizmet hesabı kimlik doğrulaması kullanıyorsanız.

artifactType

Uygulamanızın dosya türünü belirtir. Şuna ayarlanabilir: "AAB" veya "APK".

artifactPath

Yüklemek istediğiniz APK veya AAB dosyasının mutlak yolu.

releaseNotes veya releaseNotesFile

Bu derlemenin sürüm notları.

Sürüm notlarını doğrudan belirtebilir veya düz metin dosyasına giden yol.

testers veya testersFile

Derlemeleri dağıtmak istediğiniz test kullanıcılarının e-posta adresleri .

Test kullanıcılarını virgülle ayrılmış e-posta listesi olarak belirtebilirsiniz adresler:

testers="ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"

Alternatif olarak, virgülle ayrılmış bir dosyanın yolunu belirtebilirsiniz e-posta adresleri listesi:

testersFile="/path/to/testers.txt"
groups veya groupsFile

Derlemeleri dağıtmak istediğiniz test kullanıcısı grupları (bkz. Test kullanıcılarını yönetme). Gruplar, size gönderebileceğiniz grup takma adları kullanılarak belirtilir Firebase'deki Test kullanıcıları sekmesinde bulabilirsiniz. App Distribution'a gidin.

Grupları, virgülle ayrılmış bir grup listesi olarak belirtebilirsiniz takma adlar:

groups="qa-team, android-testers"

Alternatif olarak, virgülle ayrılmış bir dosyanın yolunu belirtebilirsiniz grup takma adları listesi:

groupsFile="/path/to/tester-groups.txt"
testDevices veya testDevicesFile

Aşağıdaki dağıtım türleri, Otomatik test kullanıcısı beta özelliği kapsamındadır.

Derlemeleri dağıtmak istediğiniz test cihazları (Otomatik testler bölümüne bakın).

Test cihazlarını, test cihazlarını, önceden tanımlanmış bir sorgu için cihaz özellikleri:

testDevices="model=shiba,version=34,locale=en,orientation=portrait;model=b0q,version=33,locale=en,orientation=portrait"

Alternatif olarak, noktalı virgülle ayrılmış bir dosyanın yolunu belirtebilirsiniz cihaz özellikleri listesi:

testDevicesFile="/path/to/testDevices.txt"
testUsername

Otomatik testler sırasında kullanılacak otomatik giriş kullanıcı adı.

testPassword veya testPasswordFile

Otomatik testler sırasında kullanılacak otomatik giriş şifresi.

Alternatif olarak, şifre içeren bir düz metin dosyasının yolunu belirtebilirsiniz:

testPasswordFile="/path/to/testPassword.txt"
testUsernameResource

Otomatik testler sırasında kullanılacak otomatik girişe yönelik kullanıcı adı alanının kaynak adı.

testPasswordResource

Otomatik testler sırasında kullanılacak otomatik giriş şifre alanının kaynak adı.

testNonBlocking

Otomatik testleri eşzamansız olarak çalıştırın. Otomatik test sonuçları için Firebase konsolunu ziyaret edin.

stacktrace

Kullanıcı istisnaları için yığın izlemeyi (stack trace) yazdırır. Bu adım, hata ayıklama sorunları.

4. Adım. Uygulamanızı test kullanıcılarına dağıtın

 1. Son olarak, test uygulamanızı paketlemek ve test kullanıcılarını davet etmek için BUILD-VARIANT ve appDistributionUploadBUILD-VARIANT projenin Gradle sarmalayıcısı (burada BUILD-VARIANT isteğe bağlıdır). ürün aromasını ve derleme türünü değiştirin. Ürün aromaları hakkında daha fazla bilgi için şu sayfaya bakın: Derleme varyantlarını yapılandırın.

  Örneğin, uygulamanızı release derleme varyantını kullanarak dağıtmak için şu komutu kullanın:

  ./gradlew assembleRelease appDistributionUploadRelease
  

  Kimliğinizi Google Hesabınızla doğruladıysanız ve Gradle derleme dosyanızda kimlik bilgileri sağlamadıysanız: FIREBASE_TOKEN değişkeni:

  export FIREBASE_TOKEN=1/a1b2c3d4e5f67890
  ./gradlew --stop // Only needed for environment variable changes
  ./gradlew assembleRelease appDistributionUploadRelease
  
 2. Ayrıca, build.gradle dosyanızda ayarlanan değerleri biçiminde komut satırı bağımsız değişkenleri --<property-name>=<property-value>. Örneğin:

  • App Distribution'a hata ayıklama derlemesi yüklemek için:

   ./gradlew bundleDebug appDistributionUploadDebug
     --artifactType="APK"
   
  • Firebase'inizden başka test kullanıcıları davet etmek veya mevcut test kullanıcılarını kaldırmak için proje:

   ./gradlew appDistributionAddTesters
     --projectNumber=<project_number>
     --emails="anothertester@email.com, moretesters@email.com"
   ./gradlew appDistributionRemoveTesters
     --projectNumber=<project_number>
     --emails="anothertester@email.com, moretesters@email.com"
   

   Firebase projenize eklenen test kullanıcılarını şuraya ekleyebilirsiniz: ayrı ayrı yayınlayabileceksiniz. Kaldırılan test kullanıcıları artık veya sürümlerinize erişmeye devam edebilir. belirli bir süre için geçerli.

  Test kullanıcılarını şunun yerine --file="/path/to/testers.txt" kullanarak da belirtebilirsiniz: --emails.

  appDistributionAddTesters ve appDistributionRemoveTesters görevleri aşağıdaki bağımsız değişkenleri de kabul edin:

  • projectNumber: Firebase proje numaranız.

  • serviceCredentialsFile: Google hizmeti kimlik bilgileri dosyanızın yolu. Bu, yükleme işlemi tarafından kullanılan bağımsız değişkenle aynıdır.

Gradle eklentisi, sürüm yüklendikten sonra aşağıdaki bağlantıları görüntüler. Bu bağlantıları, ikili programları yönetmenize yardımcı olur ve test kullanıcılarının ve diğer geliştiricilerin doğru sürümü kullanın:

 • firebase_console_uri - Şu öğenin gösterildiği Firebase konsolu bağlantısı: yayınlanmıştır. Bu bağlantıyı diğer geliştiricilerle şurada paylaşabilirsiniz: org.
 • testing_uri - Test kullanıcısı deneyimindeki sürümün bağlantısı Test kullanıcılarının sürümü görüntülemesini sağlayan (Android yerel uygulaması) not alıp uygulamayı cihazlarına yükleyebilir. Test kullanıcısının şunlara erişmesi gerekiyor: bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
 • binary_download_uri - Doğrudan indirilen ve açılan imzalı bir bağlantı Uygulama ikili programını (APK veya AAB dosyası) yükler. Bağlantının süresi şu tarihten sonra dolar: saat.

Derlemenizi dağıttıktan sonra tekrar Firebase konsolunun App Distribution kontrol paneli 150 gün (beş ay). Derlemenin süresinin dolmasına 30 gün kaldığında hem kontrol edin.

Uygulamayı test etmek üzere davet edilmemiş test kullanıcıları ve mevcut test kullanıcıları yeni bir derlemenin başlatılacağına dair test etmeye hazır ( test cihazı kurulum kılavuzu testin nasıl yükleneceğiyle ilgili talimatlar için uygulamasında). Her test kullanıcısının durumunu, Davetiyeyi ve uygulamayı Firebase konsolunda indirip indirmediğini görebilirsiniz.

Test kullanıcılarının 30 gün içinde uygulamayı test etme davetini süresi dolmadan kabul etmeleri gerekir. Bir davetiyenin süresinin dolmasının üzerinden 5 gün geçmişse, Sürümde test kullanıcısının yanındaki Firebase konsolu. Davetiye, , test kullanıcısı satırındaki açılır menüyü kullanarak yeniden göndererek yenilenir.

Sonraki adımlar