รับข้อความในแอพ Apple

เมื่อติดตั้งแอปไคลเอ็นต์ของคุณบนอุปกรณ์แล้ว แอปจะสามารถรับข้อความผ่านอินเทอร์เฟซ FCM APN ได้ คุณสามารถเริ่มส่งการแจ้งเตือนไปยังกลุ่มผู้ใช้ได้ทันทีด้วย ตัวเขียนการแจ้งเตือน หรือข้อความที่สร้างบนแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

จัดการการแจ้งเตือน

FCM ส่งข้อความทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายแอพ Apple ผ่าน APN หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับการแจ้งเตือน APN ผ่าน UNUserNotificationCenter โปรดดูเอกสารประกอบของ Apple เกี่ยวกับ การจัดการการแจ้งเตือนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือน

คุณต้องตั้ง ค่าผู้รับมอบสิทธิ์ UNUserNotificationCenter และใช้วิธีการมอบสิทธิ์ที่เหมาะสมเพื่อรับการแจ้งเตือนที่แสดงจาก FCM

สวิฟท์


extension AppDelegate: UNUserNotificationCenterDelegate {
 // Receive displayed notifications for iOS 10 devices.
 func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter,
               willPresent notification: UNNotification) async
  -> UNNotificationPresentationOptions {
  let userInfo = notification.request.content.userInfo

  // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
  // Messaging.messaging().appDidReceiveMessage(userInfo)

  // ...

  // Print full message.
  print(userInfo)

  // Change this to your preferred presentation option
  return [[.alert, .sound]]
 }

 func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter,
               didReceive response: UNNotificationResponse) async {
  let userInfo = response.notification.request.content.userInfo

  // ...

  // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
  // Messaging.messaging().appDidReceiveMessage(userInfo)

  // Print full message.
  print(userInfo)
 }
}

วัตถุประสงค์-C

// Receive displayed notifications for iOS 10 devices.
// Handle incoming notification messages while app is in the foreground.
- (void)userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center
    willPresentNotification:(UNNotification *)notification
     withCompletionHandler:(void (^)(UNNotificationPresentationOptions))completionHandler {
 NSDictionary *userInfo = notification.request.content.userInfo;

 // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
 // [[FIRMessaging messaging] appDidReceiveMessage:userInfo];

 // ...

 // Print full message.
 NSLog(@"%@", userInfo);

 // Change this to your preferred presentation option
 completionHandler(UNNotificationPresentationOptionBadge | UNNotificationPresentationOptionAlert);
}

// Handle notification messages after display notification is tapped by the user.
- (void)userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center
didReceiveNotificationResponse:(UNNotificationResponse *)response
     withCompletionHandler:(void(^)(void))completionHandler {
 NSDictionary *userInfo = response.notification.request.content.userInfo;
 if (userInfo[kGCMMessageIDKey]) {
  NSLog(@"Message ID: %@", userInfo[kGCMMessageIDKey]);
 }

 // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
 // [[FIRMessaging messaging] appDidReceiveMessage:userInfo];

 // Print full message.
 NSLog(@"%@", userInfo);

 completionHandler();
}

หากคุณต้องการเพิ่มการกระทำแบบกำหนดเองให้กับการแจ้งเตือนของคุณ ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ click_action ใน เพย์โหลดการแจ้งเตือน ใช้ค่าที่คุณจะใช้สำหรับคีย์ category ในเพย์โหลด APN การดำเนินการแบบกำหนดเองต้องได้รับการลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คู่มือการเขียนโปรแกรมการแจ้งเตือนในพื้นที่และระยะไกล ของ Apple

หากต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการส่งข้อความไปยังแอปของคุณ โปรดดูแด ชบอร์ดการรายงาน FCM ซึ่งจะบันทึกจำนวนข้อความที่ส่งและเปิดบนอุปกรณ์ Apple และ Android พร้อมด้วยข้อมูลสำหรับ "การแสดงผล" (การแจ้งเตือนที่ผู้ใช้เห็น) สำหรับแอป Android

จัดการการแจ้งเตือนแบบพุชแบบเงียบ

เมื่อส่งข้อความด้วยคีย์ content_available (เทียบเท่ากับ content-available ของ APN ข้อความจะถูกส่งเป็นการแจ้งเตือนแบบเงียบ โดยปลุกแอปของคุณในเบื้องหลังสำหรับงานต่างๆ เช่น การรีเฟรชข้อมูลเบื้องหลัง การแจ้งเตือนเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดการผ่าน application(_:didReceiveRemoteNotification:fetchCompletionHandler:) วิธีการ

ใช้งาน application(_:didReceiveRemoteNotification:fetchCompletionHandler:) ดังที่แสดง:

สวิฟท์

func application(_ application: UIApplication,
         didReceiveRemoteNotification userInfo: [AnyHashable: Any]) async
 -> UIBackgroundFetchResult {
 // If you are receiving a notification message while your app is in the background,
 // this callback will not be fired till the user taps on the notification launching the application.
 // TODO: Handle data of notification

 // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
 // Messaging.messaging().appDidReceiveMessage(userInfo)

 // Print message ID.
 if let messageID = userInfo[gcmMessageIDKey] {
  print("Message ID: \(messageID)")
 }

 // Print full message.
 print(userInfo)

 return UIBackgroundFetchResult.newData
}

วัตถุประสงค์-C

- (void)application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo
  fetchCompletionHandler:(void (^)(UIBackgroundFetchResult))completionHandler {
 // If you are receiving a notification message while your app is in the background,
 // this callback will not be fired till the user taps on the notification launching the application.
 // TODO: Handle data of notification

 // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
 // [[FIRMessaging messaging] appDidReceiveMessage:userInfo];

 // ...

 // Print full message.
 NSLog(@"%@", userInfo);

 completionHandler(UIBackgroundFetchResultNewData);
}

แพลตฟอร์มของ Apple ไม่รับประกันการส่งการแจ้งเตือนในเบื้องหลัง หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขที่อาจทำให้การแจ้งเตือนในเบื้องหลังล้มเหลว โปรดดูเอกสารของ Apple เกี่ยวกับ การผลักดันการอัปเดตเบื้องหลังไปยังแอปของคุณ

การตีความเพย์โหลดข้อความแจ้งเตือน

เพย์โหลดของข้อความแจ้งเตือนเป็นพจนานุกรมของคีย์และค่าต่างๆ ข้อความแจ้งเตือนที่ส่งผ่าน APN เป็นไปตามรูปแบบเพย์โหลดของ APN ดังต่อไปนี้:

 {
  "aps" : {
   "alert" : {
    "body" : "great match!",
    "title" : "Portugal vs. Denmark",
   },
   "badge" : 1,
  },
  "customKey" : "customValue"
 }

จัดการข้อความด้วยวิธีปิดการใช้งานการสลับ

ตามค่าเริ่มต้น หากคุณกำหนดคลาสผู้รับมอบสิทธิ์แอปของคุณให้กับคุณสมบัติผู้รับมอบสิทธิ์ UNUserNotificationCenter และ Messaging FCM จะสลับคลาสผู้รับมอบสิทธิ์แอปของคุณเพื่อเชื่อมโยงโทเค็น FCM ของคุณกับโทเค็น APN ของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ และส่งผ่านเหตุการณ์ที่ได้รับการแจ้งเตือนไปยัง Analytics หากคุณปิดใช้งานวิธีการ Swizzling อย่างชัดเจน หากคุณกำลังสร้างแอป SwiftUI หรือหากคุณใช้คลาสแยกต่างหากสำหรับผู้รับมอบสิทธิ์คนใดคนหนึ่ง คุณจะต้องทำงานทั้งสองนี้ด้วยตนเอง

หากต้องการเชื่อมโยงโทเค็น FCM กับโทเค็น APN ของอุปกรณ์ ให้ส่งโทเค็น APN ไปยังคลาส Messaging ใน ตัวจัดการการรีเฟรชโทเค็นของผู้รับ มอบสิทธิ์แอปของคุณผ่าน คุณสมบัติ apnsToken

สวิฟท์

func application(_ application: UIApplication,
  didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken deviceToken: Data) {
 Messaging.messaging().apnsToken = deviceToken;
}
 

วัตถุประสงค์-C

- (void)application:(UIApplication *)application
  didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData *)deviceToken {
 [FIRMessaging messaging].APNSToken = deviceToken;
}

หากต้องการส่งข้อมูลการรับการแจ้งเตือนไปยัง Analytics ให้ใช้ เมธอด appDidReceiveMessage(_:)

สวิฟท์

func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter,
              willPresent notification: UNNotification,
 withCompletionHandler completionHandler: @escaping (UNNotificationPresentationOptions) -> Void) {
 let userInfo = notification.request.content.userInfo

 Messaging.messaging().appDidReceiveMessage(userInfo)

 // Change this to your preferred presentation option
 completionHandler([[.alert, .sound]])
}

func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter,
              didReceive response: UNNotificationResponse,
              withCompletionHandler completionHandler: @escaping () -> Void) {
 let userInfo = response.notification.request.content.userInfo

 Messaging.messaging().appDidReceiveMessage(userInfo)

 completionHandler()
}

func application(_ application: UIApplication,
didReceiveRemoteNotification userInfo: [AnyHashable : Any],
  fetchCompletionHandler completionHandler: @escaping (UIBackgroundFetchResult) -> Void) {
 Messaging.messaging().appDidReceiveMessage(userInfo)
 completionHandler(.noData)
}

วัตถุประสงค์-C

- (void)userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center
    willPresentNotification:(UNNotification *)notification
     withCompletionHandler:(void (^)(UNNotificationPresentationOptions))completionHandler {
 NSDictionary *userInfo = notification.request.content.userInfo;

 [[FIRMessaging messaging] appDidReceiveMessage:userInfo];

 // Change this to your preferred presentation option
 completionHandler(UNNotificationPresentationOptionBadge | UNNotificationPresentationOptionAlert);
}

- (void)userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center
didReceiveNotificationResponse:(UNNotificationResponse *)response
     withCompletionHandler:(void(^)(void))completionHandler {
 NSDictionary *userInfo = response.notification.request.content.userInfo;

 [[FIRMessaging messaging] appDidReceiveMessage:userInfo];

 completionHandler();
}

- (void)application:(UIApplication *)application
didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo
fetchCompletionHandler:(void (^)(UIBackgroundFetchResult result))completionHandler {
 [[FIRMessaging messaging] appDidReceiveMessage:userInfo];
 completionHandler(UIBackgroundFetchResultNoData);
}