Tuỳ chỉnh báo cáo sự cố trong Firebase Crashlytics

Trong trang tổng quan Crashlytics, bạn có thể nhấp vào một vấn đề và nhận thông tin chi tiết báo cáo sự kiện. Bạn có thể tuỳ chỉnh các báo cáo đó để hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra trong ứng dụng của bạn và những tình huống liên quan đến sự kiện được báo cáo cho Crashlytics.

 • Tự động nhận nhật ký đường dẫn nếu ứng dụng của bạn sử dụng Firebase SDK cho Google Analytics. Các nhật ký này giúp bạn biết được hành động của người dùng dẫn đến một sự kiện do Crashlytics thu thập trong ứng dụng của bạn.

 • Tắt tính năng tự động báo cáo sự cố và bật báo cáo chọn tham gia cho người dùng của mình. Lưu ý rằng, bằng cách Crashlytics mặc định, Crashlytics tự động thu thập báo cáo sự cố cho tất cả người dùng ứng dụng.

Thêm khoá tuỳ chỉnh

Khoá tuỳ chỉnh giúp bạn biết được trạng thái cụ thể của ứng dụng dẫn đến sự cố. Bạn có thể liên kết các cặp khoá/giá trị tuỳ ý với báo cáo sự cố, sau đó sử dụng các khoá tuỳ chỉnh để tìm kiếm và lọc báo cáo sự cố trong bảng điều khiển của Firebase.

 • Trong trang tổng quan Crashlytics, bạn có thể tìm các vấn đề khớp với khoá tuỳ chỉnh.
 • Khi đang xem xét một vấn đề cụ thể trong bảng điều khiển, bạn có thể xem các khoá tuỳ chỉnh được liên kết cho từng sự kiện (thẻ phụ Khoá) và thậm chí lọc sự kiện bằng khoá tuỳ chỉnh (trình đơn Bộ lọc ở đầu trang).

Sử dụng phương thức setCustomValue để đặt cặp khoá/giá trị. Ví dụ:

Swift

// Set int_key to 100.
Crashlytics.crashlytics().setCustomValue(100, forKey: "int_key")

// Set str_key to "hello".
Crashlytics.crashlytics().setCustomValue("hello", forKey: "str_key")

Objective-C

Khi đặt số nguyên, boolean hoặc số thực có độ chính xác đơn, hãy đóng hộp giá trị là @(value).

// Set int_key to 100.
[[FIRCrashlytics crashlytics] setCustomValue:@(100) forKey:@"int_key"];

// Set str_key to "hello".
[[FIRCrashlytics crashlytics] setCustomValue:@"hello" forKey:@"str_key"];

Bạn cũng có thể sửa đổi giá trị của một khoá hiện có bằng cách gọi khoá và chế độ cài đặt thành một giá trị khác. Ví dụ:

Swift

Crashlytics.crashlytics().setCustomValue(100, forKey: "int_key")

// Set int_key to 50 from 100.
Crashlytics.crashlytics().setCustomValue(50, forKey: "int_key")

Objective-C

[[FIRCrashlytics crashlytics] setCustomValue:@(100) forKey:@"int_key"];

// Set int_key to 50 from 100.
[[FIRCrashlytics crashlytics] setCustomValue:@(50) forKey:@"int_key"];

Thêm hàng loạt cặp giá trị/khoá bằng cách sử dụng phương thức setCustomKeysAndValues với NS từ điển là tham số duy nhất:

Swift

let keysAndValues = [
         "string key" : "string value",
         "string key 2" : "string value 2",
         "boolean key" : true,
         "boolean key 2" : false,
         "float key" : 1.01,
         "float key 2" : 2.02
        ] as [String : Any]

Crashlytics.crashlytics().setCustomKeysAndValues(keysAndValues)

Objective-C

NSDictionary *keysAndValues =
  @{@"string key" : @"string value",
   @"string key 2" : @"string value 2",
   @"boolean key" : @(YES),
   @"boolean key 2" : @(NO),
   @"float key" : @(1.01),
   @"float key 2" : @(2.02)};

[[FIRCrashlytics crashlytics] setCustomKeysAndValues: keysAndValues];

Thêm thông điệp nhật ký tuỳ chỉnh

Để có thêm bối cảnh về những sự kiện dẫn đến tai nạn, bạn có thể thêm nhật ký Crashlytics tuỳ chỉnh vào ứng dụng của bạn. Crashlytics liên kết các nhật ký với dữ liệu sự cố của bạn và hiển thị chúng trong trang Crashlytics Bảng điều khiển của Firebase, trong thẻ Nhật ký.

Swift

Hãy sử dụng log() hoặc log(format:, arguments:) để giúp xác định sự cố. Nếu bạn muốn nhận được đầu ra nhật ký hữu ích với các thông điệp, đối tượng mà bạn truyền đến log() phải tuân thủ CustomStringConvertible thuộc tính này. log() trả về thuộc tính mô tả mà bạn xác định đối tượng. Ví dụ:

Crashlytics.crashlytics().log("Higgs-Boson detected! Bailing out…, \(attributesDict)")

Giá trị định dạng .log(format:, arguments:) được trả về từ lệnh gọi getVaList(). Ví dụ:

Crashlytics.crashlytics().log(format: "%@, %@", arguments: getVaList(["Higgs-Boson detected! Bailing out…", attributesDict]))

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng log() hoặc log(format:, arguments:), tham khảo Crashlytics tài liệu tham khảo.

Objective-C

Hãy sử dụng log hoặc logWithFormat để giúp xác định sự cố. Lưu ý rằng nếu bạn muốn nhận được kết quả nhật ký hữu ích với các thông điệp, đối tượng mà bạn truyền cho một trong hai phương thức đều phải ghi đè thuộc tính thực thể description. Ví dụ:

[[FIRCrashlytics crashlytics] log:@"Simple string message"];

[[FIRCrashlytics crashlytics] logWithFormat:@"Higgs-Boson detected! Bailing out... %@", attributesDict];

[[FIRCrashlytics crashlytics] logWithFormat:@"Logging a variable argument list %@" arguments:va_list_arg];

Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng loglogWithFormat, hãy tham khảo Tài liệu tham khảo về Crashlytics.

Đặt giá trị nhận dạng người dùng

Để chẩn đoán một vấn đề, bạn nên biết được người dùng nào đã gặp phải vấn đề một sự cố cụ thể. Crashlytics có một cách giúp xác định danh tính ẩn danh của người dùng trong báo cáo sự cố của bạn.

Để thêm mã nhận dạng người dùng vào báo cáo của bạn, hãy chỉ định cho mỗi người dùng một giá trị nhận dạng duy nhất trong dạng số nhận dạng, mã thông báo hoặc giá trị đã băm:

Swift

Crashlytics.crashlytics().setUserID("123456789")

Objective-C

[[FIRCrashlytics crashlytics] setUserID:@"123456789"];

Nếu bạn cần xoá giá trị nhận dạng người dùng sau khi đặt, hãy đặt lại giá trị thành một chuỗi trống. Việc xoá một giá trị nhận dạng người dùng sẽ không xoá giá trị nhận dạng hiện có Bản ghi Crashlytics. Trường hợp bạn cần xoá các bản ghi được liên kết với một người dùng Mã nhận dạng, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Firebase.

Nhận nhật ký breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp)

Nhật ký Breadcrumb giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động tương tác của người dùng gặp phải với ứng dụng của bạn dẫn đến sự cố, sự cố không nghiêm trọng hoặc sự kiện ANR. Các nhật ký này có thể hữu ích khi cố gắng tái tạo và gỡ lỗi sự cố.

Nhật ký Breadcrumb do Google Analytics cung cấp, do đó, để lấy nhật ký breadcrumb, bạn cần bật Google Analytics cho dự án Firebase của bạn và thêm Firebase SDK cho Google Analytics cho ứng dụng của bạn. Khi các yêu cầu này được đáp ứng, nhật ký breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp) sẽ tự động kèm theo dữ liệu của một sự kiện trong thẻ Nhật ký khi bạn xem thông tin chi tiết về một vấn đề nào đó.

SDK Analytics tự động ghi lại sự kiện screen_view cho phép nhật ký breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp) hiển thị danh sách các màn hình đã xem trước sự cố, sự cố không nghiêm trọng hoặc sự kiện ANR. Nhật ký breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp) screen_view chứa Tham số firebase_screen_class.

Nhật ký Breadcrumb cũng được điền sẵn bất kỳ sự kiện tùy chỉnh mà bạn tự ghi lại trong phiên hoạt động, bao gồm cả dữ liệu thông số của sự kiện. Dữ liệu này có thể giúp hiển thị hành động của người dùng dẫn đến sự cố, sự cố không nghiêm trọng hoặc sự kiện ANR.

Xin lưu ý rằng bạn có thể kiểm soát việc thu thập và sử dụng dữ liệu Google Analytics, bao gồm dữ liệu điền nhật ký breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp).

Bật báo cáo chọn tham gia

Theo mặc định, Crashlytics tự động thu thập báo cáo sự cố cho tất cả người dùng ứng dụng. Để mang lại cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu mà họ gửi, bạn có thể bật chọn tham gia báo cáo bằng cách tắt báo cáo tự động và chỉ gửi dữ liệu cho Crashlytics khi bạn chọn trong mã của mình:

 1. Tắt tính năng thu thập tự động bằng cách thêm khoá mới vào tệp Info.plist:

  • Khoá: FirebaseCrashlyticsCollectionEnabled
  • Giá trị: false
 2. Bật tính năng thu thập cho một số người dùng bằng cách gọi dữ liệu trên Crashlytics ghi đè bộ sưu tập trong thời gian chạy. Giá trị ghi đè vẫn tồn tại trên số lần chạy ứng dụng của bạn để Crashlytics có thể tự động thu thập báo cáo.

  Để chọn không tự động báo cáo sự cố, hãy chuyển false dưới dạng giá trị ghi đè. Khi được đặt thành false, giá trị mới sẽ không áp dụng cho đến lần chạy tiếp theo của .

  Swift

  Crashlytics.crashlytics().setCrashlyticsCollectionEnabled(true)

  Objective-C

  [[FIRCrashlytics crashlytics] setCrashlyticsCollectionEnabled:YES];

Quản lý dữ liệu Thông tin chi tiết về sự cố

Crash Insights giúp bạn giải quyết vấn đề bằng cách so sánh ngăn xếp ẩn danh dấu vết từ các ứng dụng Firebase khác và cho bạn biết vấn đề của một xu hướng lớn hơn. Đối với nhiều vấn đề, Crash Insights thậm chí còn cung cấp tài nguyên để giúp bạn gỡ lỗi sự cố.

Thông tin chi tiết về sự cố sử dụng dữ liệu sự cố tổng hợp để xác định các xu hướng phổ biến về độ ổn định. Nếu không muốn chia sẻ dữ liệu của ứng dụng, bạn có thể chọn không sử dụng Crash Insights trên trình đơn Thông tin chi tiết về sự cố ở đầu danh sách vấn đề trong Crashlytics trong bảng điều khiển của Firebase.