Nâng cấp lên trình bổ trợ Crashlytics Gradle phiên bản 3

Bản phát hành mới nhất của trình bổ trợ Crashlytics Gradle là một phiên bản (v3.0.0) và hiện đại hoá SDK bằng cách ngừng hỗ trợ các phiên bản thấp hơn của Gradle và trình bổ trợ Android cho Gradle. Ngoài ra, những thay đổi trong phát hành giải quyết các vấn đề liên quan đến AGP v8.1 trở lên, đồng thời cải thiện khả năng hỗ trợ cho các ứng dụng gốc và bản dựng được tuỳ chỉnh.

Yêu cầu tối thiểu

Trình bổ trợ Crashlytics Gradle phiên bản 3 có các yêu cầu tối thiểu sau:

 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.1 trở lên
  Nâng cấp trình bổ trợ này bằng cách sử dụng Trợ lý nâng cấp trình bổ trợ Android cho Gradle trên phiên bản Android Studio mới nhất.

 • Trình bổ trợ google-services cho Gradle 4.4.1+
  của Firebase Nâng cấp trình bổ trợ này bằng cách chỉ định phiên bản mới nhất trong Gradle của dự án tệp build, như sau:

Kotlin

plugins {
 id("com.android.application") version "8.1.4" apply false
 id("com.google.gms.google-services") version "4.4.2" apply false
 ...
}

Groovy

plugins {
 id 'com.android.application' version '8.1.4' apply false
 id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.2' apply false
 ...
}

Các thay đổi đối với phần mở rộng Crashlytics

Với phiên bản 3 của trình bổ trợ Crashlytics Gradle, tiện ích Crashlytics có những thay đổi có thể gây lỗi sau:

 • Xoá tiện ích này khỏi khối Android defaultConfig. Thay vào đó, bạn phải định cấu hình từng biến thể.

 • Xoá trường không dùng nữa mappingFile. Thay vào đó, tệp ánh xạ đã hợp nhất hiện được cung cấp tự động.

 • Xoá trường không dùng nữa strippedNativeLibsDir. Thay vào đó, bạn nên sử dụng unstrippedNativeLibsDir cho tất cả các lib gốc.

 • Thay đổi trường unstrippedNativeLibsDir thành trường tích luỹ.

 • Đã thay thế trường đóng symbolGenerator bằng hai trường cấp cao nhất mới:

  • symbolGeneratorType, một Chuỗi là "breakpad" (mặc định) hoặc "csym".
  • breakpadBinary, một Tệp ghi đè tệp nhị phân dump_syms cục bộ.

Ví dụ về cách nâng cấp phần mở rộng

Kotlin

Trước
    buildTypes {
     release {
      configure<CrashlyticsExtension> {
       // ...
       symbolGenerator(
        closureOf<SymbolGenerator> {
         symbolGeneratorType = "breakpad"
         breakpadBinary = file("/PATH/TO/BREAKPAD/DUMP_SYMS")
        }
       )
      }
     }
    }
   
Hiện đã có trong phiên bản 3
    buildTypes {
     release {
      configure<CrashlyticsExtension> {
       // ...
       symbolGeneratorType = "breakpad"
       breakpadBinary = file("/PATH/TO/BREAKPAD/DUMP_SYMS")
      }
     }
    }
   

Groovy

Trước
    buildTypes {
     release {
      firebaseCrashlytics {
       // ...
       symbolGenerator {
        breakpad {
         binary file("/PATH/TO/BREAKPAD/DUMP_SYMS")
        }
       }
      }
     }
    }
   
Hiện đã có trong phiên bản 3
    buildTypes {
     release {
      firebaseCrashlytics {
       // ...
       symbolGeneratorType "breakpad"
       breakpadBinary file("/PATH/TO/BREAKPAD/DUMP_SYMS")
      }
     }
    }