รับลิงก์แบบไดนามิกบน iOS

ในการรับลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase ที่ ที่คุณสร้างขึ้น คุณต้องรวม Dynamic Links SDK ไว้ในแอปของคุณและเรียกใช้ handleUniversalLink: และ dynamicLinkFromCustomSchemeURL: เมื่อแอปของคุณโหลดเพื่อรับข้อมูลที่ส่งในลิงก์แบบไดนามิก

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนเริ่มต้น ให้เพิ่ม Firebase ลงใน iOS โปรเจ็กต์

ใช้ Swift Package Manager เพื่อติดตั้งและจัดการทรัพยากร Dependency ของ Firebase

 1. เปิดโปรเจ็กต์แอปใน Xcode แล้วไปที่ไฟล์ > เพิ่มแพ็กเกจ
 2. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เพิ่มที่เก็บ SDK สำหรับแพลตฟอร์ม Firebase ของ Apple ดังนี้
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. เลือกไลบรารีลิงก์แบบไดนามิก
 5. เพิ่มแฟล็ก -ObjC ลงในส่วนแฟล็ก Linker อื่นๆ ของการตั้งค่าบิลด์ของเป้าหมาย
 6. เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้ลิงก์แบบไดนามิก เราขอแนะนำ การเปิดใช้ Google Analytics ในโปรเจ็กต์ Firebase และเพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Google Analytics ลงในแอป คุณสามารถ ให้เลือกไลบรารีที่ไม่มีการรวบรวม IDFA หรือมีคอลเล็กชัน IDFA
 7. เมื่อเสร็จแล้ว Xcode จะเริ่มแก้ปัญหาและดาวน์โหลด ทรัพยากร Dependency ในเบื้องหลัง

โดยทำตามขั้นตอนการกำหนดค่าต่อไปนี้

 1. ในคอนโซล Firebase ให้เปิดลิงก์แบบไดนามิก ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ หากคุณได้รับแจ้งให้ทำเช่นนั้น
 2. ตรวจสอบว่ารหัส App Store ของแอปและคำนำหน้ารหัสแอป ที่ระบุในการตั้งค่าแอปของคุณ หากต้องการดูและแก้ไขการตั้งค่าของแอป ให้ไปที่ ลงในโปรเจ็กต์ Firebase หน้าการตั้งค่า แล้วเลือกแอป iOS

  คุณสามารถยืนยันว่าได้กำหนดค่าโปรเจ็กต์ Firebase อย่างถูกต้องเพื่อใช้ ลิงก์แบบไดนามิกในแอป iOS โดยการเปิด URL ต่อไปนี้

  https://your_dynamic_links_domain/apple-app-site-association

  หากแอปของคุณเชื่อมต่ออยู่ ไฟล์ apple-app-site-association จะมีข้อมูลอ้างอิง กับคำนำหน้ารหัสแอปและรหัสชุดของแอป เช่น

  {"applinks":{"apps":[],"details":[{"appID":"1234567890.com.example.ios","paths":["NOT /_/*","/*"]}]}}

  หากช่อง details ว่างเปล่า โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้ระบุแล้ว คำนำหน้ารหัสแอป โปรดทราบว่าคำนำหน้ารหัสแอปอาจไม่เหมือนกับรหัสทีม

 3. ไม่บังคับ: ปิดใช้ Dynamic Link SDK ที่ใช้ iOS Pasteboard

  โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Dynamic Link SDK จะใช้ Pasteboard เพื่อปรับปรุง ความน่าเชื่อถือของ Deep Link หลังการติดตั้ง ใช้แปดบอร์ด ลิงก์แบบไดนามิก มั่นใจได้ว่าเมื่อผู้ใช้เปิดลิงก์แบบไดนามิกแต่ต้องติดตั้ง ก่อนที่ผู้ใช้จะไปที่เนื้อหาเดิมที่ลิงก์ได้ทันที เปิดแอปเป็นครั้งแรกหลังการติดตั้ง

  ข้อเสียก็คือการใช้เพสบอร์ดจะทริกเกอร์ ใน iOS 14 ขึ้นไป ดังนั้น ครั้งแรกที่ผู้ใช้เปิดแอป ถ้า Pasteboard มี URL พวกเขาจะเห็นการแจ้งเตือนว่า เข้าถึง Pasteboard ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน

  หากต้องการปิดลักษณะการทำงานนี้ ให้แก้ไขโปรเจ็กต์ Xcode Info.plist ไฟล์และตั้งค่า กดแป้น FirebaseDeepLinkPasteboardRetrievalEnabled เพื่อ NO

 1. ในแท็บ Info ของโปรเจ็กต์ Xcode ของแอป ให้สร้างเวอร์ชันใหม่ ประเภท URL ที่จะใช้สำหรับลิงก์แบบไดนามิก ตั้งค่า ตัวระบุเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน และช่องรูปแบบ URL ที่จะ เป็นตัวระบุกลุ่ม ซึ่งเป็นรูปแบบ URL เริ่มต้นที่ลิงก์แบบไดนามิกใช้
 2. ในแท็บ Capabilities ของโปรเจ็กต์ Xcode ของแอป เปิดใช้โดเมนที่เชื่อมโยง และเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ลงใน รายการโดเมนมีดังนี้
  applinks:your_dynamic_links_domain
 3. ถ้าคุณต้องการรับลิงก์แบบไดนามิกที่มี โดเมนที่กำหนดเองตั้งแต่ต้น ใน Info.plistของโปรเจ็กต์ Xcode ให้สร้างคีย์ชื่อ FirebaseDynamicLinksCustomDomains แล้วตั้งค่าเป็น คำนำหน้า URL ของลิงก์แบบไดนามิก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  FirebaseDynamicLinksCustomDomains
  
   https://example.com/promos
   https://example.com/links/share
  
  
 4. นำเข้าโมดูล FirebaseCore ใน UIApplicationDelegate และอื่นๆ โมดูล Firebase ที่ผู้รับมอบสิทธิ์แอปใช้ เช่น วิธีใช้ Cloud Firestore และ Authentication มีดังนี้

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 5. กําหนดค่า FirebaseApp อินสแตนซ์ที่แชร์ใน เมธอด application(_:didFinishLaunchingWithOptions:):

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 6. หากใช้ SwiftUI คุณต้องสร้างการมอบสิทธิ์แอปพลิเคชันและแนบการมอบสิทธิ์ ไปยังโครงสร้าง App ของคุณผ่าน UIApplicationDelegateAdaptor หรือ NSApplicationDelegateAdaptor คุณต้องปิดใช้ SWizzing ที่มอบสิทธิ์ของแอปด้วย สำหรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีการของ SwiftUI

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     
 7. จากนั้น ในเมธอด application:continueUserActivity:restorationHandler: ให้จัดการลิงก์ที่ได้รับในฐานะ Universal Link เมื่อติดตั้งแอปแล้ว

  Swift

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้ในเป้าหมาย macOS, Mac Catalyst, tvOS หรือ watchOS
  func application(_ application: UIApplication, continue userActivity: NSUserActivity,
           restorationHandler: @escaping ([UIUserActivityRestoring]?) -> Void) -> Bool {
   let handled = DynamicLinks.dynamicLinks()
    .handleUniversalLink(userActivity.webpageURL!) { dynamiclink, error in
     // ...
    }
  
   return handled
  }
  

  Objective-C

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้ในเป้าหมาย macOS, Mac Catalyst, tvOS หรือ watchOS
  - (BOOL)application:(UIApplication *)application
  continueUserActivity:(nonnull NSUserActivity *)userActivity
   restorationHandler:
  #if defined(__IPHONE_12_0) && (__IPHONE_OS_VERSION_MAX_ALLOWED >= __IPHONE_12_0)
  (nonnull void (^)(NSArray<id<UIUserActivityRestoring>> *_Nullable))restorationHandler {
  #else
    (nonnull void (^)(NSArray *_Nullable))restorationHandler {
  #endif // __IPHONE_12_0
   BOOL handled = [[FIRDynamicLinks dynamicLinks] handleUniversalLink:userActivity.webpageURL
                               completion:^(FIRDynamicLink * _Nullable dynamicLink,
                                      NSError * _Nullable error) {
                                // ...
                               }];
   return handled;
  }
 8. สุดท้าย ใน application:openURL:options: จัดการลิงก์ ได้รับผ่าน Scheme ของ URL ที่กำหนดเองของแอป ระบบจะเรียกเมธอดนี้เมื่อ แอปของคุณเปิดเป็นครั้งแรกหลังการติดตั้ง

  หากไม่พบลิงก์แบบไดนามิกเมื่อเปิดแอปครั้งแรก ระบบจะเรียกใช้เมธอดนี้ด้วยเมธอด url ของ DynamicLink ได้รับการตั้งค่าเป็น nil ซึ่งบ่งชี้ว่า SDK ไม่พบลิงก์แบบไดนามิกที่รอดำเนินการที่ตรงกัน

  Swift

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้ในเป้าหมาย macOS, Mac Catalyst, tvOS หรือ watchOS
  @available(iOS 9.0, *)
  func application(_ app: UIApplication, open url: URL,
           options: [UIApplication.OpenURLOptionsKey: Any]) -> Bool {
   return application(app, open: url,
             sourceApplication: options[UIApplication.OpenURLOptionsKey
              .sourceApplication] as? String,
             annotation: "")
  }
  
  func application(_ application: UIApplication, open url: URL, sourceApplication: String?,
           annotation: Any) -> Bool {
   if let dynamicLink = DynamicLinks.dynamicLinks().dynamicLink(fromCustomSchemeURL: url) {
    // Handle the deep link. For example, show the deep-linked content or
    // apply a promotional offer to the user's account.
    // ...
    return true
   }
   return false
  }
  

  Objective-C

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้ในเป้าหมาย macOS, Mac Catalyst, tvOS หรือ watchOS
  - (BOOL)application:(UIApplication *)app
        openURL:(NSURL *)url
        options:(NSDictionary<NSString *, id> *)options {
   return [self application:app
            openURL:url
       sourceApplication:options[UIApplicationOpenURLOptionsSourceApplicationKey]
          annotation:options[UIApplicationOpenURLOptionsAnnotationKey]];
  }
  
  - (BOOL)application:(UIApplication *)application
        openURL:(NSURL *)url
   sourceApplication:(NSString *)sourceApplication
       annotation:(id)annotation {
   FIRDynamicLink *dynamicLink = [[FIRDynamicLinks dynamicLinks] dynamicLinkFromCustomSchemeURL:url];
  
   if (dynamicLink) {
    if (dynamicLink.url) {
     // Handle the deep link. For example, show the deep-linked content,
     // apply a promotional offer to the user's account or show customized onboarding view.
     // ...
    } else {
     // Dynamic link has empty deep link. This situation will happens if
     // Firebase Dynamic Links iOS SDK tried to retrieve pending dynamic link,
     // but pending link is not available for this device/App combination.
     // At this point you may display default onboarding view.
    }
    return YES;
   }
   return NO;
  }