Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Tạo bản xem trước liên kết với siêu dữ liệu xã hội

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn có thể cải thiện cách ứng dụng và trang web hiển thị Liên kết động của mình bằng cách chỉ định siêu dữ liệu xã hội khi bạn tạo Liên kết động . Siêu dữ liệu này được chuyển đến các dịch vụ được hỗ trợ dưới dạng thẻ meta xã hội mà các dịch vụ sử dụng để tạo bản trình bày phong phú về liên kết.

Ví dụ: ứng dụng xã hội có thể sử dụng siêu dữ liệu để hiển thị Liên kết động được chia sẻ dưới dạng thẻ có tiêu đề, mô tả nội dung được liên kết và hình ảnh xem trước.

Ngoài ra, trang xem trước ứng dụng được hiển thị khi bạn mở Liên kết động trên iOS sẽ sử dụng siêu dữ liệu, nếu được cung cấp, để hiển thị bản xem trước nội dung của liên kết.

Xem trước chia sẻ xã hội

Ứng dụng xã hội có thể sử dụng dữ liệu do siêu dữ liệu xã hội chỉ định để tạo bản xem trước phong phú của Liên kết động được chia sẻ. Ví dụ:

Ví dụ trên là bản xem trước của Liên kết động với siêu dữ liệu sau được chỉ định:

  • Tiêu đề ( st ): Hươu cao cổ có lưới

  • Mô tả ( sd ): Hươu cao cổ có lưới, còn được gọi là hươu cao cổ Somali, là một phân loài của hươu cao cổ có nguồn gốc từ vùng Sừng châu Phi.

  • Hình ảnh ( si ): (URL tới hình ảnh)

    Hình ảnh phải có kích thước tối thiểu 300x200 px và nhỏ hơn 300 KB.

Siêu dữ liệu xã hội được chuyển tới Twitter, Facebook, Facebook Messenger, iMessage, WhatsApp, Google+ và các dịch vụ khác.

Trang xem trước ứng dụng

Khi người dùng mở Liên kết động trên iOS, họ sẽ thấy trang xem trước ứng dụng cho biết ứng dụng nào sẽ được sử dụng để mở liên kết. Trang xem trước ứng dụng sẽ đưa người dùng đến đích thích hợp nhất (chẳng hạn như ứng dụng của bạn) một cách đáng tin cậy hơn bằng cách giảm thiểu các hộp thoại hệ thống không cần thiết và cho phép người dùng điều hướng ra khỏi trình duyệt trong ứng dụng. Do đó, trang xem trước ứng dụng sẽ tăng tỷ lệ nhấp để cài đặt các Liên kết động của bạn.

Trang xem trước ứng dụng cũng cho phép nhận Liên kết động dưới dạng các kết quả phù hợp duy nhất trên iOS. Khi người dùng chọn Lưu vị trí của tôi trong ứng dụng rồi nhấp vào Mở , Liên kết động được sao chép vào khay nhớ tạm của iOS; sau đó, khi ứng dụng của bạn mở ra, SDK liên kết động sẽ nhận được liên kết với độ tin cậy 100% rằng người dùng hiện tại của ứng dụng chính là người dùng đã nhấp vào liên kết.

Nếu bạn không chỉ định siêu dữ liệu xã hội trong Liên kết động của mình, trang xem trước ứng dụng sẽ hiển thị tên, biểu tượng và mô tả ứng dụng của bạn, dựa trên thông tin ứng dụng của bạn trong App Store. Ví dụ:

Khi bạn cung cấp siêu dữ liệu xã hội trong Liên kết động của mình, trang xem trước ứng dụng sẽ hiển thị tiêu đề, mô tả và hình ảnh mà bạn đã chỉ định, cũng như tên và biểu tượng của ứng dụng. Ví dụ:

Bạn có thể bỏ qua trang xem trước ứng dụng bằng cách chỉ định tham số liên kết động efr=1 . Lưu ý rằng nếu không có trang xem trước ứng dụng, Liên kết động không thể được nhận dưới dạng kết quả phù hợp duy nhất trên iOS.

,

Bạn có thể cải thiện cách ứng dụng và trang web hiển thị Liên kết động của mình bằng cách chỉ định siêu dữ liệu xã hội khi bạn tạo Liên kết động . Siêu dữ liệu này được chuyển đến các dịch vụ được hỗ trợ dưới dạng thẻ meta xã hội mà các dịch vụ sử dụng để tạo bản trình bày phong phú về liên kết.

Ví dụ: ứng dụng xã hội có thể sử dụng siêu dữ liệu để hiển thị Liên kết động được chia sẻ dưới dạng thẻ có tiêu đề, mô tả nội dung được liên kết và hình ảnh xem trước.

Ngoài ra, trang xem trước ứng dụng được hiển thị khi bạn mở Liên kết động trên iOS sẽ sử dụng siêu dữ liệu, nếu được cung cấp, để hiển thị bản xem trước nội dung của liên kết.

Xem trước chia sẻ xã hội

Ứng dụng xã hội có thể sử dụng dữ liệu do siêu dữ liệu xã hội chỉ định để tạo bản xem trước phong phú của Liên kết động được chia sẻ. Ví dụ:

Ví dụ trên là bản xem trước của Liên kết động với siêu dữ liệu sau được chỉ định:

  • Tiêu đề ( st ): Hươu cao cổ có lưới

  • Mô tả ( sd ): Hươu cao cổ có lưới, còn được gọi là hươu cao cổ Somali, là một phân loài của hươu cao cổ có nguồn gốc từ vùng Sừng châu Phi.

  • Hình ảnh ( si ): (URL tới hình ảnh)

    Hình ảnh phải có kích thước tối thiểu 300x200 px và nhỏ hơn 300 KB.

Siêu dữ liệu xã hội được chuyển tới Twitter, Facebook, Facebook Messenger, iMessage, WhatsApp, Google+ và các dịch vụ khác.

Trang xem trước ứng dụng

Khi người dùng mở Liên kết động trên iOS, họ sẽ thấy trang xem trước ứng dụng cho biết ứng dụng nào sẽ được sử dụng để mở liên kết. Trang xem trước ứng dụng sẽ đưa người dùng đến đích thích hợp nhất (chẳng hạn như ứng dụng của bạn) một cách đáng tin cậy hơn bằng cách giảm thiểu các hộp thoại hệ thống không cần thiết và cho phép người dùng điều hướng ra khỏi trình duyệt trong ứng dụng. Do đó, trang xem trước ứng dụng sẽ tăng tỷ lệ nhấp để cài đặt các Liên kết động của bạn.

Trang xem trước ứng dụng cũng cho phép nhận Liên kết động dưới dạng các kết quả phù hợp duy nhất trên iOS. Khi người dùng chọn Lưu vị trí của tôi trong ứng dụng rồi nhấp vào Mở , Liên kết động được sao chép vào khay nhớ tạm của iOS; sau đó, khi ứng dụng của bạn mở ra, SDK liên kết động sẽ nhận được liên kết với độ tin cậy 100% rằng người dùng hiện tại của ứng dụng chính là người dùng đã nhấp vào liên kết.

Nếu bạn không chỉ định siêu dữ liệu xã hội trong Liên kết động của mình, trang xem trước ứng dụng sẽ hiển thị tên, biểu tượng và mô tả ứng dụng của bạn, dựa trên thông tin ứng dụng của bạn trong App Store. Ví dụ:

Khi bạn cung cấp siêu dữ liệu xã hội trong Liên kết động của mình, trang xem trước ứng dụng sẽ hiển thị tiêu đề, mô tả và hình ảnh mà bạn đã chỉ định, cũng như tên và biểu tượng của ứng dụng. Ví dụ:

Bạn có thể bỏ qua trang xem trước ứng dụng bằng cách chỉ định tham số liên kết động efr=1 . Lưu ý rằng nếu không có trang xem trước ứng dụng, Liên kết động không thể được nhận dưới dạng kết quả phù hợp duy nhất trên iOS.