Bắt đầu sử dụng tính năng Giám sát hiệu suất cho web

Trước khi bắt đầu

Hãy xem bài viết Thêm Firebase vào dự án JavaScript của bạn để tìm hiểu cách:

 • Tạo một dự án Firebase

 • Đăng ký ứng dụng web của bạn với Firebase

Xin lưu ý rằng khi thêm Firebase vào ứng dụng, bạn có thể hoàn tất một số bước được mô tả sau trên trang này (ví dụ: thêm SDK và khởi chạy Firebase).

Bước 1: Thêm và khởi chạy tính năng Giám sát hiệu suất

 1. Cài đặt Firebase JS SDK và khởi chạy Firebase nếu bạn chưa thực hiện.

 2. Thêm SDK JS của Giám sát hiệu suất và khởi chạy tính năng Giám sát hiệu suất:

Web

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getPerformance } from "firebase/performance";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Performance Monitoring and get a reference to the service
const perf = getPerformance(app);

Web

import firebase from "firebase/compat/app";
import "firebase/compat/performance";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Performance Monitoring and get a reference to the service
const perf = firebase.performance();

Bước 2: Thêm thư viện polyfill độ trễ đầu vào đầu tiên

Để đo chỉ số độ trễ đầu vào đầu tiên, bạn cần thêm thư viện polyfill cho chỉ số này. Để biết hướng dẫn cài đặt, hãy tham khảo tài liệu của thư viện.

Bạn không cần thêm thư viện polyfill này để Giám sát hiệu suất báo cáo các chỉ số khác của ứng dụng web.

Bước 3: Tạo sự kiện hiệu suất để hiển thị dữ liệu ban đầu

Firebase bắt đầu xử lý các sự kiện khi bạn thêm SDK vào ứng dụng thành công. Nếu bạn vẫn đang phát triển cục bộ, hãy tương tác với ứng dụng của bạn để tạo sự kiện cho hoạt động thu thập và xử lý dữ liệu ban đầu.

 1. Phân phát và xem ứng dụng web của bạn trong môi trường cục bộ.

 2. Tạo sự kiện bằng cách tải các trang con cho trang web của bạn, tương tác với ứng dụng và/hoặc kích hoạt các yêu cầu về mạng. Hãy nhớ luôn mở thẻ trình duyệt trong ít nhất 10 giây sau khi trang tải.

 3. Chuyển đến trang tổng quan Hiệu suất của bảng điều khiển của Firebase. Bạn sẽ thấy dữ liệu ban đầu hiển thị trong vòng vài phút.

  Nếu bạn không thấy dữ liệu ban đầu của mình, hãy xem các mẹo khắc phục sự cố.

Bước 4: (Không bắt buộc) Xem thông điệp nhật ký cho sự kiện hiệu suất

 1. Mở công cụ cho nhà phát triển của trình duyệt (ví dụ: thẻ Mạng cho Công cụ dành cho nhà phát triển Chrome hoặc trong Network Monitor dành cho Firefox).

 2. Làm mới ứng dụng web của bạn trong trình duyệt.

 3. Kiểm tra thông điệp nhật ký của bạn để xem có thông báo lỗi nào không.

 4. Sau vài giây, hãy tìm lệnh gọi mạng đến firebaselogging.googleapis.com trong công cụ cho nhà phát triển của trình duyệt. Sự hiện diện của lệnh gọi mạng đó cho thấy rằng trình duyệt đang gửi dữ liệu hiệu suất đến Firebase.

Nếu ứng dụng của bạn không ghi lại các sự kiện về hiệu suất, hãy xem các mẹo khắc phục sự cố.

Bước 5: (Không bắt buộc) Thêm tính năng giám sát tuỳ chỉnh cho mã cụ thể

Để theo dõi dữ liệu hiệu suất được liên kết với mã cụ thể trong ứng dụng của mình, bạn có thể đo lường dấu vết mã tuỳ chỉnh.

Với tính năng theo dõi mã tuỳ chỉnh, bạn có thể đo lường thời gian ứng dụng cần để hoàn thành một tác vụ hoặc một nhóm nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như tải một tập hợp hình ảnh hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu của bạn. Chỉ số mặc định cho dấu vết mã tuỳ chỉnh là thời lượng, nhưng bạn cũng có thể thêm chỉ số tuỳ chỉnh, chẳng hạn như lượt truy cập vào bộ nhớ đệm và cảnh báo về bộ nhớ.

Trong mã, bạn xác định điểm bắt đầu và kết thúc của một dấu vết mã tuỳ chỉnh (và thêm mọi chỉ số tuỳ chỉnh mong muốn) bằng cách sử dụng API do SDK giám sát hiệu suất cung cấp.

Hãy xem bài viết Thêm tính năng giám sát mã cụ thể để tìm hiểu thêm về các tính năng này và cách thêm chúng vào ứng dụng.

Bước 6: Triển khai ứng dụng sau đó xem xét kết quả

Sau khi xác thực tính năng Giám sát hiệu suất, bạn có thể triển khai phiên bản đã cập nhật của ứng dụng cho người dùng.

Bạn có thể theo dõi dữ liệu hiệu suất trong trang tổng quan Hiệu suất của bảng điều khiển của Firebase.

Các bước tiếp theo